نویسنده = احد نژاد ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 71-84

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده


شماره‌های پیشین نشریه