دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. کاربرد تکنیک FMEA و تاپسیس فازی در رتبه‌بندی محلات بافت تاریخی شیراز با هدف سنجش تحقق‌پذیری سیاست های بازآفرینی پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.15612.1392

الهام امان زادگان؛ منوچهر طبیبیان


2. تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.13045.1211

لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


مقاله مروری

3. بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور


مقاله پژوهشی

4. ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تأثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22124/upk.2020.13945.1257

محسن اکبری؛ رضا اسماعیل پور؛ حامد رضوی؛ محمد حاتمی نژاد


5. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثردر سیاست‌های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22124/upk.2020.16050.1423

میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا؛ محمد رسولی؛ شراره سعید پور


6. تدقیق جایگاه و فرآیند هیجان‌های فردی در چارچوب تعاملی انسان و محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22124/upk.2020.14609.1314

عصمت پای کن؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر


7. بومگردی، رویکردی ضروری در گردشگری شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22124/upk.2020.17099.1514

مهدی حسام


8. کاربست سیاست های طراحی شهری در راستای ایجاد محلات پایدار با تاکید بر رویکرد TOD (موردپژوهی: محله منصور تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22124/upk.2021.15626.1394

رحمت محمدزاده؛ صابر محمدپور؛ فاطمه اغنائی