دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی توسعه شهری ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22124/upk.2022.19433.1635

کرامت اله زیاری؛ مصطفی بهزادفر


مقاله مروری

تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی از شهرها با بهره گیری از ابزار مرور نظام مند و فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22124/upk.2023.23593.1829

مانا وحیدبافنده؛ جواد ایمانی شاملو


مقالات نظری و بنیادی

فراترکیبی بر تحقیقات انجام شده با موضوع کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه‌‏های غیررسمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22124/upk.2023.22756.1796

علی اسکوئی ارس؛ علی آذر


مقاله پژوهشی

بررسی انطباقی ارتباط شاخص های کالبدی بخش مسکونی با توزیع جزایر حرارتی شهر تبریز (مطالعه موردی مناطق 2 و 8)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22124/upk.2023.23422.1822

محمدرضا پورمحمدی؛ شیرین بدری اصل؛ شهریور روستایی


مقالات نظری و بنیادی

فراتحلیل ارایه مدل نظری آزمایشگاه‌های زندۀ شهری به مثابه مدل گذار پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22124/upk.2023.23856.1848

حافظ مهدنژاد


مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی ارزش حال انواع استراتژیهای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل کشور (نمونه موردی آزادراه‌های بین شهری ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22124/upk.2023.24445.1861

سمانه حسن پور؛ حسن فرازمند؛ سید مرتضی افقه؛ سید عزیز آرمن


سنجش پایداری توسعه در کلانشهرها با رویکرد طراحی یک فضای رقابت پذیر در سطح منطقه ای و ملی مطالعه موردی: منطقه بزرگ کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22124/upk.2023.23857.1841

رسول وظیفه شناس؛ ابراهیم تقوی؛ علی آذر