دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. گونه‌شناسی نظریه‌های مصرف شهری در شهرسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14450.1290

محمدتقی پیربابایی؛ منا فتحعلی بیگلو


2. کاربرد تکنیک FMEA و تاپسیس فازی در رتبه‌بندی محلات بافت تاریخی شیراز با هدف سنجش تحقق‌پذیری سیاست های بازآفرینی پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.15612.1392

الهام امان زادگان؛ منوچهر طبیبیان


3. تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22124/upk.2020.15374.1371

نشمیل رسولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن هوشیار


4. تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.13045.1211

لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


مقاله مروری

5. بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور


مقاله پژوهشی

6. ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تأثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22124/upk.2020.13945.1257

محسن اکبری؛ رضا اسماعیل پور؛ حامد رضوی؛ محمد حاتمی نژاد


7. بازاندیشی در مدل‌سازی شهری: یک رویکرد نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22124/upk.2020.15278.1361

فرشاد نوریان؛ میثم علی پور؛ اسفندیار زبردست


8. واکاوی جایگاه برنامه‌ریزی توسعه شهری مشارکتی و چالش‌های فراروی آن در اندیشه نهادگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22124/upk.2020.16334.1457

رعنا تقدسی؛ محمدحسین شریف زادگان


9. خوانش شهرسازی معنا گرا در شکل گیری کالبدی شهر در نظام شهرسازی دورۀ صفویه در ایران*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22124/upk.2020.17269.1530

علی علیمرادی؛ حسن احمدی؛ وحید قبادیان


10. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثردر سیاست‌های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22124/upk.2020.16050.1423

میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا؛ محمد رسولی؛ شراره سعید پور


11. تدقیق جایگاه و فرآیند هیجان‌های فردی در چارچوب تعاملی انسان و محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22124/upk.2020.14609.1314

عصمت پای کن؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر