دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. گونه‌شناسی نظریه‌های مصرف شهری در شهرسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14450.1290

محمدتقی پیربابایی؛ منا فتحعلی بیگلو


2. بازشناسی و تبیین اثرات کلان‌فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌معاصر‌ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

10.22124/upk.2020.15330.1365

مرتضی میرغلامی؛ احد نژادابراهیمی؛ معصومه آیشم


3. واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14563.1301

مرضیه پورمحمدی؛ سید محسن حبیبی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


4. تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.15374.1371

نشمیل رسولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن هوشیار


5. کاربرد تکنیک FMEA و تاپسیس فازی در رتبه‌بندی محلات بافت تاریخی شیراز با هدف سنجش تحقق‌پذیری سیاست های بازآفرینی پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.15612.1392

الهام امان زادگان؛ منوچهر طبیبیان


6. تبیین الگوی حکمروایی یکپارچه زمین شهری در جهت سیاست گذاری و مدیریت زمین شهری کارآمد در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورایران و شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.15716.1401

علی وزیری نصیرآباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ آرش بغدادی


7. تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.13045.1211

لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


8. ارزیابی ایجاد مؤلفه‌های شهر دوستدار کودک در شهر بندرانزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

10.22124/upk.2020.14181.1273

حجت الله رشیدکلویر؛ امیررضا کریمی آذری؛ سید هادی پوررضا


مقاله مروری

9. بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور


مقاله پژوهشی

10. نقش دولت و بازار در برنامه‌ریزی فضایی شهری: از تقابل به سوی تعامل در نهادگرایی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

10.22124/upk.2020.15861.1418

محمدحسین شریف زادگان؛ مصطفی حسین آبادی