دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق پذیری با شهر معاصر ایرانی

10.22124/upk.2020.15632.1397

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی