ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی شهری ایجاد فضاهای شهری با قابلیت ارائه کیفیت بالای زندگی است. هدف این مطالعه، دستیابی به رابطه بین ساختار و کاربری‌های شهری با آلودگی صوتی، بررسی میزان تأثیرمتغیرهای کالبدی و بررسی تأثیر فرم و ساختار شهری بر آلودگی صوتی و زمینه‌سازی برای مطالعات آینده به­منظور کاهش آلودگی صوتی مناطق حسّاس (بیمارستان‌ها، مدارس و غیره) است. مطالعه حاضر در ناحیه یک، منطقه شش شهر تهران باتراکم بالای واحدهای تجاری، اداری و آموزشی و ترافیک سنگین انجام شده است. تراز معادل صدا (Leq) در 16 ایستگاه در چهار بازه زمانی پاییز و زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر اندازه­گیری شد. اندازه­گیری­ها در نزدیکی کاربری‌ها و خیابان­های اصلی ناحیه انجام و نقشه‌های‌صوتی توسط نرم­افزار Arc Map 10.3 تهیه شد. میزان Leq در اطراف تقاطع‌ها و خیابان‌های اصلی ناحیه یک بیشتر از سایر مناطقو در خیابان‌های فرعی کم‌ترین میزان تراز معادل صدا مشاهده شد. از بین تمامی کاربری‌ها، تجاری و صنعتی- کارگاهی با محدوده کلی تراز معادل صدا از dB72 تا 84 بیشترین میزان آلودگی‌ صوتی و کاربری‌ بهداشتی- درمانی با محدوده کلی تراز معادل صدا از حدود dB58 تا 72 کم‌ترین میزان آلودگی ‌صوتی را در اطراف خود دارد. مقدار تراز معادل صدا (Leq) در اطراف تمامی کاربری‌ها و خیابان‌های ناحیه یک نسبت به حد استاندارد آن‌ها بسیار بیشتر است و فرم‌شهری، نوع و مکان کاربری‌ها در ناحیه یک هر دو روی میزان ترازهای معادل صوتی ناحیه تأثیر‌ می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Effects of City Land Use on Noise Pollution: A Case Study of Zone 1 of Region 6 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Nazanin bijani nasrabadi 1
  • Azadeh Tavakoli 2
  • Younes Khosravi 2
  • Mohammad Kazem Jabari 3
1 Masters student, Department of Environment, College of Science, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environment, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 PhD Student, Department of urbanization Sciences, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the main challenges of urban planning is the creation of urban spaces with high quality life. The objectives of this study are to determine the relationship between urban planning and noise pollution, to investigate the influence of physical variables and the effect of urban forms on noise pollution, and to pave the way for future studies to reduce noise pollution in the vicinity of sensitive zones (hospitals, schools, etc.). This study was carried out in the zone 1, region 6 of Tehran, with the high density of commercial, official, and educational organizations along with heavy traffic. The equivalent sound level (Leq) in 16 stations in the fall-winter period of 2015-2016 and the spring-summer period of 2017, in morning and evening peak traffic time, was measured. The measurements were conducted in the vicinity of main uses and streets of the area and noise maps were also prepared by means of the Arc Map 10.3 software. The extent of Leq around the intersections and main streets of zone 1 was more than that of other areas and the lowest equivalent sound level was observed in secondary streets. From all of the land uses, commercial and industrial zones experience the highest level of noise, with the overall range of Leq from 72 to 84 dB and health-therapy zone has the lowest level of noise pollution, with the overall range of Leq from 58 to 72 dB. The extent of Leq around all land uses and streets of zone 1 is much more than standards. Urban forms and the types of uses and their location in zone 1 both affect the amount of sound equivalent levels in the area.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise Pollution
  • Land use
  • equivalent sound level
  • urban planning
  • Tehran