اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی:

1- ارسال مقاله به مجله دانش شهرسازی به این معنی است که این مقاله قبلا در هیچ همایش یا مجله ای به هر نحوی و هر شکلی چاپ نشده و اصالت آن مورد تایید نویسندگان می باشد

2- مقالاتی که به این مجله برای بررسی ارسال می گردند نباید در سایر مجلات در حال داوری باشند یا به سایر مجلات ارسال گردد. در مقابل مجله تعهد میکند حداکثر ظرف 6 ماه وضعیت مقاله مشخص و نتیجه به اطلاع نویسندگان رسانده شود

3- مقالاتی که توسط دانشجویان ارسال میگردد حتما بایستی با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور ارسال گردد و مقاله ای که تاییدیه کتبی اساتید راهنما و مشاور را نداشته باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت

4- مدیران مجله تلاش خواهند کرد که مقالات اصیل، پرمحتوا و تاثیرگذار در دانش شهرسازی کشور را به چاپ برسانند. بنابراین خواهشمند است از ارسال مقالاتی با عناوین مشابه کار شده در سایر مجلات به جد خودداری گردد

5- مجله حق خود برای عدم پذیرش مقالات نویسندگانی که بند 1 و 2 اصول اخلاقی را رعایت نمی کنند را در هر مرحله ای محفوظ میدارد. 

6- نویسنده موظف است گواهی اصالت کار پژوهشی را از نرم افزارهای همانند جو استعلام و در سایت مجله بارگذاری کند

 مجله در اصول اخلاقی انتشار به موازین منشور COPE پایبند است. 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".