اصلاح سبک مقالات دریافتی از فروردین 1400

در راستای هدفمند سازی فعالیت مجله و ماموریت محوربودن آن، مجله مصمم است برای اثرگذاری بیشتر در دانش شهرسازی بخصوص در حوزه های نظری و بومی سازی آن، از دریافت مقالات کاربردی و دارای نمونه موردی خودداری کرده و صرفا فعالیت علمی خود را متمرکز بر دریافت، ارزیابی و بررسی  مقالات نظری و بنیادی بگذارد. 

شایسته است پژوهشگران در ارسال مقاله دقت کافی به این موضوع داشته باشند. مقالات کاربردی ارسال شده با ویژگیهای فوق عینا بدون داوری و بررسی اولیه عودت داده خواهد شد. از ملاحظه و رعایت پژوهشگران صمیمانه سپاسگزاریم