اهداف و چشم انداز

 

 چشم انداز مجله دانش شهرسازی:

 " مجله دانش شهرسازی، مرجع علمی معتبر پژوهشگران در حوزه نظری شهرسازی"

 

 

 

 اهداف مجله دانش شهرسازی:

 - بومی سازی دانش نظری شهرسازی با مختصات جامعه شهری ایرانی 

- جریان سازی علمی شهرسازی دانش بنیان مبتنی بر نظریه ها و اندیشه های بومی

- بسط نظریه پردازی در شهرسازی با تاکید بر انتشار اندیشه های بدیع و نظری

- تلاش برای هم افزایی دانش شهرسازی با سایر علوم مرتبط بخصوص آینده پژوهی، جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت