اهداف و چشم انداز

 

 چشم انداز مجله دانش شهرسازی:

 " مجله دانش شهرسازی، مرجع علمی معتبر برای پژوهشگران در حوزه نظری شهرسازی است و بسیاری از صاحبنظران ملی، اندیشه های نظری و بومی خود در حوزه شهرسازی را در مجله دانش شهرسازی منتشر می کنند."

 

اهداف مجله دانش شهرسازی:

 - بومی سازی دانش نظری شهرسازی با مختصات جامعه شهری ایرانی 

- جریان سازی علمی شهرسازی دانش بنیان مبتنی بر نظریه ها و اندیشه های بومی

- بسط نظریه پردازی در شهرسازی با تاکید بر انتشار اندیشه های بدیع و نظری

- تلاش برای هم افزایی دانش شهرسازی با سایر علوم مرتبط بخصوص آینده پژوهی، جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت