تغییر در هیئت تحریریه مجله

با توجه به ابلاغ وزارت علوم مبنی بر ضرورت اجرای کامل آیین نامه اجرایی مجلات، هیئت تحریریه مجله دانش شهرسازی برابر آیین نامه اجرایی اصلاح گردید

ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر هاشم داداش پور، دکتر امیر رضا کریمی آذر، دکتر صابر محمدپور ، دکتر امین زاده و دکتر حسینی، برای رعایت ترکیب هیئت تحریریه با مرتبه استاد و دانشیار مطابق آیین نامه، آقایان دکتر محمدمهدی عزیزی از دانشگاه تهران، دکتر حسن احمدی از دانشگاه گیلان و دکتر ناصر براتی از دانشگاه بین المللی امام خمینی به اعضای هیئت تحریریه اضافه شدند.