نتایج ارزیابی مجلات توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در ارزیابی سالانه مجلات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مجله دانش شهرسازی موفق به دریافت رتبه الف گردید. از همه سازمان اجرایی مجله صمیمانه سپاسگزاریم. امید است با ارتقا کیفیت مقالات، شاهد وضعیت بهتر در خصوص ارزیابی مجله باشیم.