بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: بررسی ساختار فضایی شهر و منطقه‌ای در طول دو دهه اخیر بی‌تردید یکی از پرچالش‌ترین مباحث در این حوزه بوده است. تا به امروز، مطالعات انجام شده بیشتر معطوف بر شناسایی و تحلیل ساختار فضایی و چگونگی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت بوده و مطالعات جامع و کاملی مبتنی بر بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای انجام نشده است.
هدف: در این راستا، هدف پژوهش، بررسی عوامل و نیروهای محرک موثر بر شکل‌گیری، تغییر و تکوین ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای می‌باشد.
روش: جهت انجام تحقیق از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است؛ در گام نخست، پس از مشخص شدن حوزه مطالعه و واژه‌های کلیدی جهت جستجو در پایگاه‌های داده‌ای معتبر- انگلیسی زبان منتشر شده- بین سال‌های 1998 تا فوریه 2019، 66 مطالعه برای بررسی انتخاب گردید. در گام بعدی، تلخیص داده‌ها و کدگذاری انجام و در نهایت عوامل و نیروهای محرک موثر دسته ‌بندی و تحلیل گردید.
نتایج و یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد 8 عامل شامل تغییرات جمعیتی و فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، زیرساخت و تجهیزات، کالبدی و محیطی، نهادی، قوانین و مقررات و جهانی‌شدن و نیروهای محرک متناظر با این عوامل بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای موثرند. این مقاله بحث می‌نماید که عوامل و نیروهای محرک نه به صورت مستقل و واحد بلکه تحت تاثیر یکدیگر و برآیند برهمکنش آن‌ها بر ساختار فضایی تأثیر می‌گذارد.

تازه های تحقیق

  • عوامل و نیروهای محرکی همچون تغییرات جمعیتی و فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، زیرساخت و تجهیزات، کالبدی و محیطی، نهادی، قوانین و مقررات و جهانی‌شدن بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای موثرند.
  • عوامل و نیروهای محرک نه به صورت مستقل و واحد بلکه تحت تاثیر یکدیگر و برآیند برهمکنش آن‌ها بر ساختار فضایی تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Influential on the Urban and Regional Spatial Structure Using the Content Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Neda Malekzadeh 1
  • Hashem Dadashpoor 2
  • Mojtaba Rafieian 2
1 urban and regional Planning PhD Candidate, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problem Statement: Investigating the urban and regional spatial structure over the last two decades has undoubtedly been one of the most challenging issues in this field. So far, the most studies have focused on identifying and analyzing the spatial structure and spatial distribution of the population and activity and the comprehensive studies have not been conducted to investigate the factors affecting the urban and regional spatial structure.
Objectives: Therefore, this paper intended to review the scholarly literature on the factors and forces influential on developing and changing the urban and regional spatial structure.
Research Method: The study was conducted through the content analysis method. At the first step, after identifying the study area and the keywords to search for the valid English databases, 66 papers were selected from among the papers published between 1998 and February 2019. At the next step, the summarization of the data and their coding were conducted and finally the effective factors and driving forces were categorized and analyzed.
Results and findings: The results showed that 8 main categories of factors including the demographic changes and social processes, economic processes, infrastructure and equipment, physical and environmental, rules and regulations, globalization and the driving forces in accordance with these factors are influential on the urban and regional spatial structure. The findings revealed that the factors and driving forces influence the spatial structure in a hierarchical form and with different intensities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Structure
  • City
  • Region
  • Factors and Driving Forces
  • Content Analysis
Anas, A., Arnott, R., & Small, K. (1998). Urban spatial structure. Economic Literature, 63(3), 1426-1464
Angel, S., & Blei, A. (2015). The spatial structure of American cities: The great majority of workplaces are no longer in CBDs, employment subcenters, or live-work communities. Cities, 51, 21-35.
Arribas-Bel, D., & Fernando, S. (2014). The validity of the monocentric city model in a polycentric age: US metropolitan areas in 1990, 2000 and 2010. Urban Geography, 35(7), 980-997.
Burger, M., Knapp, B., & Wall, R. (2014). Polycentricity and the Multiplexity of Urban Networks. European Planning Studies, 22(4), 816-840.
Champion, A. (2001). A changing demographic regime and evolving polycentric urban regions: Consequences for the size, composition and distribution of city populations. Urban Studies, 38(4), 657–677.
Charney, I. (2005). Re-examining suburban dispersal: evidence from suburban Toronto. Urban affairs, 27(5), 467–484.
Coffey, W., & Shearmur, R., (2001). Intrametropolitan employment distrubtion in Montreal, 1981-1996. Urban Geography, 22(2), 106-129.
Costa, C., & Lee, S. (2019). The evolution of Urban Spatial Structure in Brasília: Focusing on the Role of Urban Development Policies. Sustainability, 11, 1-21.
Dadashpoor, H., & Alidadi, M. (2017). Towards decentralization: Spatial changes of employment and population in Tehran Metropolitan Region, Iran. Applied Geography, 85, 51-61.
Dadashpoor, H., & Yousefi, Z. (2018), Centralization or decentralization? A review on the effects of information and communication technology on urban spatial structure. Cities, 78, 194-205.
Dadashpoor, H., Jalili, H. (2018). Exploring the dynamics of spatial structure in metropolitan regions: The case of Mashhad metropolitan region, Iran. International Journal of Architecture and Urban Planning, 29(1), 99-111.
Dadashpoor, H., & Saeidi Shirvan, S. (2019). Measuring functional polycentricity developments using the flow of goods in Iran: a novel method at a regional scale. International Journal of Urban Sciences 23(4), 551-567.
Davoudi, S. (2003). Polycentricity in European Spatial Planning: From an Analytical Tool to a Normative Agenda. European Planning Studies, 11, 979- 999.
Finka, M. (2010). Sustainable territorial development and concepts of polycentricity in Slovak territorial development. Urban Research & Practice, 2(3), 332-343.
Garousi, V., & Mäntylä, M. (2016). A systematic literature review of literature reviews in software testing. Information and Software Technology, 80, 195-216.
Garcia-Lopez, M., Hemet, C., & Viladecans-Marsal, E. (2017). Next train to the polycentric city: The effect of railroads on subcenters formation. Regional Science and Urban Economics, 67, 50-63.
Giuliano, G., Redfearn, Ch., Agarwal, A., Li, Ch., & Zhuang, D. (2007). Employment concentrations in Los Angeles, 1980–2000. Environment and Planning A, 39(12), 2935–2957.
Goei, B., Burger, M., Van Oort, F., & Kitson, M. (2010). Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East UK: Evidence from Commuting Patterns, 1981-2001. Regional study, 44(9), 1149-1170.
Green, N. (2007). Functional Polycentricity: A formal Definition in Terms of Social Network Analysis. Urban studies, 44(11), 2077-2103.
Hajrasouliha, A., & Hamidi, S. (2017). The typology of the American metropolis: monocentricity, polycentricity, or generalized dispersion?. Urban geography, 38(3), 420-444.
Hall, P., & Pain, K. (2006). The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe. London, Routledge.
Helbich, M., & Leitner, M. (2010). Posturban spatial evolution of Vienna’s urban fringe: evidence from point process modelling. Urban Geography, 31, 1100–1117.
Houtum, H., & Lagendijk, A. (2001). Contextualising regional Identity and Imagination in the Construction of Polycentric Urban Regions: The Cases of the Ruhr Area and the Basque Country. Urban Studies, 34(4), 747–767.
Hoyler, M., Kloosterman, R., & Sokol, M. (2008). Polycentric puzzles - emerging mega-city regions seen through the lens of advanced producer services. Regional Studies, 42(8), 1055 – 1064.
Howitt, R. (1998). Scale as relation: Musical metaphors of geographical scale. Area, 30(1), 49–58.
Hu, L., Sun, T., & Wang, L. (2018). Evolving urban spatial structure and commuting patterns: A case study of Beijing, China. Transportation Research Part D, 59, 11-22.
Huang, D., Liu, Z., & Zhao, X. (2015). Monocentric or Polycentric? The Urban Spatial Structure of Employment in Beijing. Sustainability, 7(9), 11632-11656.  
Huang, D., Liu, Z., Zhaod, X., & Zhao, P. (2017a). Emerging polycentric megacity in China: An examination of employment. Cities, 69, 36-45.
Junliang, D., Wang, K., & Xiaolu, G. (2010). Spatial structure and land use control in extended metropolitan region of Zhujiang River Delta, China. Chin. Geogra. Sc, 20(4), 298-308.
Kim, Ch., & Choi, Ch. (2019). Towards Sustainable Urban Spatial Structure: Does Decentralization Reduce Commuting Times? Sustainability, 11, 1-28.
Kim, H., Leeb, N., & Kim, S. (2018). Suburbia in evolution: Exploring polycentricity and suburban typologies in the Seoul metropolitan area, South Korea. Land Use Policy, 75, 92–101.
Kloosterman, R., & Mustered, S. (2001). The polycentric urban region: Towards a research agenda. Urban studies, 33(4), 623-633.
Koufogiannakis, D., (2012). Towards professional wisdom: practical deliberation in the people professions. Counselling & psychotherapy research. 12(3), 241-243.
Krehl, A. (2015). Urban spatial structure: an interaction between employment and built-up volumes. Regional Studies, 2(1), 290–308.
Krehl, A., & Siedentop, S. (2018). Towards a typology of urban centers and subcenters – evidence from German city regions. Urban Geography, 40(1), 58-82.
Kwon, K., & Seo, M. (2018). Does the polycentric Urban Region Contribute to Economic Performance? The Case of Korea. Sustainability, 10(11), 1-10.
Lan, F., Da, H., Wen, H., & Wang, Y. (2019). Spatial structure evolution of urban agglomerations and its driving factors in Mainland China: from the monocentric to the polycentric dimension. Sustainability, 11, 1-20.
Lee, B., & Gordon, P. (2007). Urban as a spatial structure and economic growth in USLURs. A paper presented at 46th annual meeting of Western Regional Science Association, Newport Beach, CA.
Lee, Y., & Shin, H. (2012). Negotiating the polycentric city-region: developmental state politics of new town development in the Seoul capital region. Urban studies, 49(6), 1333-1355.
Li, G., Sun, S., & Fang., Ch. (2018). The varying driving forces of urban expansion in China: Insights from a spatial-temporal analysis. Landscape and Urban Planning, 174, 63-77.
Li, W., Sun, B., Zhao, K., & Zhang, T. (2018). Economic performance of spatial structure in Chinese prefecture regions: Evidence from night-time satellite imagery. Habitat International, 76, 29-39.
Li, Y., & Liu, X. (2018). How did urban polycentricity and dispersion affect economic productivity? A case study of 306 Chinese cities. Landscape and Urban Planning, 173, 51-59.
Li, Y., & Monzur, T. (2017). The spatial structure of employment in the metropolitan region of Tokyo: A scale-view. Urban Geography, 39(2), 236-262.
Lin, D., Allan, A., & Jianqiang, C. (2015). The impacts of urban spatial structure and socioeconomic factors on patterns of commuting: a review. International Journal of Urban Sciences, 19(2), 238–255.
Liu, X., Derudder, B., & Wang, M. (2017). Polycentric urban development in China: A multi-scale analysis. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 45(5), 953–972.
Maier, K. (2009). Polycentric development in the spatial development policy of the Czech Republic. Urban Research & Practice, 2(3), 319-331.
Maly, J. (2016).Impact of polycentric urban systems on intra-regional disparities: A micro-regional approach. European Planning Studies, 24(1), 116-138.
Manzato, G. G., & da Silva, A. N. R. (2010). Spatial-temporal combination of variables for monitoring changes in LURs. Applied Spatial Analysis and Policy, 3(1), 25–44.
Mariani, F., Zambon, I., & Salvati, L. (2018). Population matters: Identifying metropolitan sub-centers from diachronicd-distance curves, 1960–2010. Sustainability, 10, 1-16.
Meeteren, M., Boussauwb, K., Deruddera, B., & Witlox, F. (2016). Flemish Diamond or ABC-Axis? The spatial structure of the Belgian metropolitan area. European planning studies, 24(5), 974–995.
Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2009). Spatial structure and productivity in US LURs. Environment and Planning A: Economy and Space, 42(60), 1383-1402.
Meijers, E. J., Hoogerbrugge, M., & Cardoso, R. (2017). Beyond Polycentricity: Does strong integration between cities in polycentric urban regions improve performance? Tijdschrift voor Economische en Social Geografie, 109(1), 1–21.
Mohíno, I., Solís, E., & Urena. J.M. (2017). Changing commuting patterns in rural metro adjacent regions: the case of Castilla-La Mancha in the context of Madrid, Spain. Regional Studies, 51(7), 1115-1130,
Porter, M. (1990). The competitives advantage of nations. Harvard business review.
Qin, Bo and Sun Sheng Han. (2013). Emerging polycentricity in Beijing: evidence from housing price variations, 2001–05.Urban Studies, 50(10), 2006-2023.
Rauhut, D. (2017). Polycentricity – one concept or many?. European Planning Studies, 25(2), 332-348.
Romero, V., Solís, E & Urena, J. (2014). Beyond the metropolis: new employment centres and historic administrative cities in the Madrid global city region. Urban Geography, 35(6), 889-915.
Salvati, L., Venanzoni, G., Serra, P., & Carlucci, M. (2016). Scattered or polycentric? Untangling urban growth in three southern European metropolitan regions through exploratory spatial data analysis. The Annals of Regional Science, 57(1), 1–29.
Salvati, L., & Rosa, S. (2014). ‘Hidden polycentrism’ or ‘subtle dispersion’? Urban growth and long-term sub-centre dynamics in three Mediterranean cities. Land Use Policy, 39, 233-243.
Sarzynski, A., Galsterb, G., & Stack, L. (2014). Typologies of sprawl: investigating United States metropolitan land use patterns. Urban Geography, 35(1), 48–70.
Schell, C., & Rath R. (1992(. Meta-analysis: a tool for medical and scientific discoveries. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine. 6(1), 27-32.
Shearmur, R. & Coffey, W. (2002). Urban Employment Subcenters and Sectoral Clustering in Montreal: Complementary Approaches to the Study of Urban Form. Urban Geography, 23(2), 103-130.
Shearmur, R.G., Coffey, W.J., Dube, Ch., & Barbonne, R. (2007). Intrametropolitan employment structure: Polycentricity, scatteration, dispersal and chaos in Toronto, Montreal and Vancouver, 1996-2001. Urban Studies, 44(9), 1713–1738.
Smetkowski, M. (2018). The role of exogenous and endogenous factors in the growth of regions in Central and Eastern Europe: the metropolitan/non-metropolitan divide in the pre- and post-crisis era. European Planning Studies, 26(2), 256-278.
Sweet, M., Bullivant, B., & Kanaroglou, P. (2016). Are major Canadian city-regions monocentric, polycentric, or dispersed?. Urban Geography, 38(3), 445-471.
Taubenböck, H., Standfu, I., Wurm, M., Krehl, A., & Siedentop, S. (2017). Measuring morphological polycentricity - A comparative analysis of urban mass concentrations using remote sensing data. Computers, Environment and Urban Systems, 64, 42–56.
Taylor, P., Evans, D., & Pain, K. (2008). Application of the interlocking network model to mega-city-regions: measuring polycentricity within and beyond city-regions. Regional study, 42(8), 1079-1093.
Vandermotten, Ch., Halbert, L., Roelants, M & Cornut, P. (2008). European planning and the polycentric consensus: Wishful thinking?. Regional Studies, 42(8), 1205-1217.
Vasanen, A. (2012). Functional polycentricity: Examining metropolitan spatial structure through the connectivity of urban sub-centres. Urban studies, 49(16), 3627–3644.
Veneri, P., & Burgalassi, D. (2012). Questioning Polycentric Development and its Effects. Issues of definition and Measurement for the Italian NUTS-2 Regions. European Planning Studies, 20(6), 1017-1037.
Yang, Y., Liu, Y., Li, Y., & Du, G. (2018). Quantifying spatio-temporal patterns of urban expansion in Beijing during 1985–2013 with rural-urban development transformation. Land Use Policy, 74, 220-230.
Zhang, T., Sun, B., & Li, W. (2017). The economic performance of urban structure: From the perspective of Polycentricity and Monocentricity. Cities, 68, 18-24.