بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی با شهرسازی مدرن مورد مطالعه: شهر جدید مهاجران و شهر شازند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22124/upk.2020.15101.1342

چکیده

بیان مسئله: در سال­های اخیر جمعیت کلانشهرها بر اثر مهاجرت­ها افزایش یافت و در همین جهت شهرهای جدید با اهدافی همانند کاهش جمعیت کلانشهرها، ایجاد اشتغال و غیره احداث شده­اند.
هدف: از این­رو هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان موفقیت شهرهای سنتی و جدید در زمینه­های اقتصادی و اجتماعی و از این عوامل برای موفقیت هر دو شهر ذکر شده، استفاده شده­است.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع مقایسه­ای و در چارچوب روش­های تحلیلی است. از ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات موردنیاز استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی تکمیل شده­است. و ضریب آلفای کرونباخ نیز 858/0 محاسبه گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 117571 نفر در شهرشازند و 20346 نفر در شهر جدید مهاجران است. که حجم نمونه انتخابی با استفاده از فرمول کوکران به­ترتیب 383 و 377 محاسبه گردید.
یافته­ ها: برای مقایسه وضعیت رضایت شهروندان با استفاده از آزمون تی دو نمونه­ای و آزمون لون دو شهر با هم مقایسه و شهر شازند با میانگین 41/13 در مقابل شهرجدید مهاجران با میانگین 25/16 (نسبت به میانه 14) از میزان رضایت پایین­تری برخوردار است. در همین راستا آزمون تی با مقدار 473/4- و سطح معناداری 000/0 فرض صفر را رد کرده و عدم برابری واریانس­های دو شهر نیز تأیید می­گردد. بر این اساس میانگین­های دو شهر دارای اختلاف معنادار برابر با 84/2 بوده است. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مدل تحلیلی با استفاده از ضرایب استاندارد شده هریک از معیارها در دو شهر محاسبه شده است.
نتیجه: و در نتیجه شهروندان شهر شازند و شهرجدید مهاجران بر این باور بوده­اند که میزان موفقیت شهر جدید مهاجران در زمینه وضعیت اقتصادی از قبیل، اشتغال و نظام فعالیتی آن هم در زمینه میزان خودکفایی شهری بیشتر از شهر شازند بوده است.

تازه های تحقیق

 

  • استفاده از دو روش مختلف در پژوهش از آزمون لون برای مقایسه دو شهر با یکدیگر با نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری از روش گرسیون چندگانه و با استفاده از ضرایب استاندارد شده با نرم افزار SmartPLS.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Traditional Urbanism with the Modern One (Case Study of the New City Of Immigrants and Shāzand City)

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahmadi 1
  • Mehrdad Mehrjou 2
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Graduate Student of Urbanism-Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, University Of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Problem statement: In recent years, the metropolitan population has increased due to the migration, so new cities have been built with the goals such as reducing the metropolitan populations, developing the employment, and so on.
Purpose: The purpose of this study was to compare the rate of success of the traditional and modern cities in the economic and social contexts and these factors were used for the success of both the mentioned cities.
Methods: The research method in this study was comparative and based on the analytical methods. Questionnaire was used to collect the required information and it was completed using the random sampling. Cronbach's alpha coefficient was calculated (0.858). The research population consisted of 117571 people in Shāzand city and 20346 people in the new city of immigrants. The selected sample size was calculated using Cochran formula as 383 and 377, respectively.
Results: To compare the level of the satisfaction of the citizens with the two-sample t-test and the Levon-2 test, Shāzand city with the mean of 13.41 had lower satisfaction compared to the new city of immigrants with the mean of 16.25. In this regard, the t-test with a value of -0.473 and a significance level of 0.000 rejected the null hypothesis and the inequality of variances of the two cities was confirmed. Accordingly, the mean of the two cities had a significant difference (2.84). Finally, using multiple regression analysis, the analytical model was calculated using the standardized coefficients of each criterion in the two cities.
Conclusion: The results showed that the citizens of Shāzand and the new city of immigrants have believed that the success of the new city in terms of the economic status such as employment and its operating system in the urban self-sufficiency was more than Shāzand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Urbanism
  • Traditional Urbanism
  • New City
  • Shāzand City
احمدی، حسن (1374). تحلیلی از شهرسازی معاصر ایران؛ مطالعه موردی: شاهین شهر. مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 2، 431-477.

علیپور، حسین و سبحانی، نوبخت (1396). تحلیل جایگاه شهرهای جدید در نظام فضایی کلانشهر تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 9 (32)، 101-116.

حسین­زاده دلیر، کریم و پورمحمدی، محمدرضا و سیدفاطمی، سیدمجید (1390). بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران. نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی(دانشگاه تبریز)، 16(38)، 1-18.

قرخلو، مهدی و عابدینی، اصغر (1388). ارزیابی چالش­ها و مشکلات شهرهای جدید و میزان موفقیت آنها در ایران: شهر جدید سهند. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 13(1)، 165-191.

حمزه­نژاد، مهدی و شریفیان، زهرا (1395). ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماع­پذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید؛ مطالعه موردی: محله جلفا، سپاهان شهر اصفهان. فصلنامه شهرایرانی اسلامی، 7 (26)، 71-88.

محمدی، علیرضا و پاشازاده، اصغر (1393). سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته های روستایی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، 3(11)، 51-64.

شاملو، خالقعلی (1373). نقش نوشهرها در توسعه منطقه ای( مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران در منطقه اراک). پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

شرکت عمران شهرهای جدید (1389). بروشور طرح های در دست مطالعه و اجرای شرکت عمران شهر جدید مهاجران.

شماعی، علی (1389). نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد. فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، 1(1)،  93-105.

 

Ahmadi, H. (1995). An Analysis of Contemporary Iranian Urbanism; Case Study: Shahin Shahr. Proceedings of the Iranian Congress of Architecture and Urban History, 2, 431-477. (in Persian).

Alipour, H., & Sobhani, N. (2018). Analysis of the position of new cities in the Tehran metropolitan space system. Urban Management Studies, 9(32), 101-116. (in Persian).

Batty, M. (2016). Empty buildings, shrinking cities and ghost towns. Environment and Planning B, 43, 3–6.

Bhattacharya, R., & Sanyal, K. (2011). Bypassing the squalor: New towns, immaterial labour and exclusion in post-colonial urbanisation. Economic and Political Weekly, 46(31), 41–48.

Chan, R. C. K., & Li, L. (2017). Entrepreneurial city and the restructuring of urban space in Shanghai Expo. Urban Geography, 38(5), 666–686.

Chen, X., Wang, L., & Kundu, R. (2009). Localizing the production of global cities: A comparison of new town developments around Shanghai and Kolkata. City & Community, 8(4), 433–465.

Gharakhlou, M., & Abedini, A. (2009). The Assessments of Challenges, Problems and Success of the New Towns: New Town Sahand. The Journal of Spatial Planning, 13(1), 165-191. (in Persian).

Hamzenejad, M., & Sharifiyan, Z. (2017). Comparative evaluation of traditional and modern norms of socialization and its realization in both traditional and new neighborhood (case stydy: district of jolfa and sepahanshahr, isfahan).  Journal of Studies on Iranian Islamic City, 7(26), 71-88. (in Persian).

Hanson, J. (1989). Order and Structure in Urban Design: the plans for the rebuilding of London after
the Great Fire. Ekistiks, 22-41.

Harvey, D. (1997). The New Urbanism and the Communitarian Trap. Harvard Design Magazine, Winter/Spring, 68–69.

Hosseinzadeh Dalir, K., Pourmohammadi, M., & SeyedFatemi, S.M. (2012). The Study the Necessity of New Towns Creation in Iranian Urban System. Journal of Geography and Planning, 16(38), 1-18. (in Persian).

Hui, E. C. M., & Lam, M. C. M. (2005). A study of commuting patterns of new town residents in Hong Kong. Habitat International, 29, 421-437.

Jonas, A.E.G., & Ward,K. (2007). Introduction to a debate on city-regions: New geographies of
regime, democracy and social reproduction. International Journal of Urban and Regional
Research,
31, 169-178.

Karimi, K. (1997). the spatial logic of organic cities in iran and the united kingdom, space syntax firstinternational symposium, 1, 1-17.

Kim, H.S. (2007). Evaluation on the second phase new town development in SMA. The Korean Regional Development Association. 19 (4), 249–270.

Kostof, S. (1991). The City Shaped; urban patterns and Meanings through history. London: Thames & Hudson, Krier, Rob. (1975). Urban Space, Academy Edition.

Lee Y.S., & Shin H.R. (2012). Negotiating the polycentric city region: developmental state
politics of new town development in the Seoul capital region. Urban Studies, 49,1333-1355.

Lin, G. C. S. (2007). Reproducing spaces of Chinese urbanization: New town-based and land-centred urban transformation. Urban Studies, 44, 1827–1855.

Mohammadi, A., & Pashazadeh, A. (2014). Measuring the Sustainability Level of Ardebil Neighborhoods, with an Emphasis on Rural based Neighborhoods. Journal of Urban Studeis, 3(11), 49-62. (in Persian).

New Cities Civil Company. (2010). Brochure on Design and Implementation of New Migrants' Civil Development Company. (in Persian).

Schindler, S., & Kishore, B. (2015). Why Delhi cannot plan its ‘new towns’: The case of solid waste management in Noida. Geoforum, 60, 33–42.

Shamlou, KH. (1994). The Role of Nowshahr in Regional Development (Case Study: A New City of Migrants in Arak Region). Esfahan university, MA.(in Persian).

Shammaei, A. (2010). the role of traditional urban planning patterns in the modern urban planning in yazd. Journal of Studies on Iranian Islamic City, 1(1), 93-105. (in Persian).

Shen, J., & Wu, F. (2017). The suburb as a space of capital accumulation: The development of new towns in Shanghai, China. Antipode, 49(3), 761–780.

Talen, E. (2000). The Problem with Community in Planning. Journal of Planning Literature 15(2),171–83.

Tan, X. (2006). The Satellite-town Policies in Beijing and Their Implication on NewTown Policies. Project report sponsored by the Beijing Municipal Government, 6, 40–49.

Wang, L., Kundu, R., & Chen, X. (2010). Building for what and whom? New town development as planned suburbanization in China and India. Suburbanization in global society, 319–345.

Xue, C. Q. L., Wang, Y., & Tsai, L. (2013). Building new towns in China: A case study of Zhengdong new district. Cities, 30, 223–232.

Yin, G., & Liu, Y. (2017). Administrative urbanization and city-making in post-reform China: A case study of Ordos City, Inner Mongolia. Chinese Geographical Science, 27(6), 891–903.