شناسایی و تحلیل عوامل مؤثردر سیاست‌های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور یزد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

10.22124/upk.2020.16050.1423

چکیده

سیاست زمین شهری یکی از عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری عمومی است و در برخی کشورها همچون ایران، سیاست‌های زمین شهری و جایگاه مدیریت زمین کم‌وبیش مورد غفلت واقع‌شده است و این امر تغییر نگرش نسبت به زمین شهری و سیاست‌های زمین شهری در ایران را ضروری ساخته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در سیاست‌های زمین شهری ایران می‌باشد‌. نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. لازم به ذکر است که سنجش رابطه بین شاخص‌ها و بازیگران توسط کارشناسان متخصص در امور شهری به‌صورت نمونه‌گیری گلوله برفی صورت گرفته است و از نرم‌افزار منتال و مکتور برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است‌، برای تحلیل و ارزیابی سیاست‌های زمین شهری در ایران از 15 عامل استفاده‌شده است که با استفاده از نرم‌افزار منتال‌، رابطه بین متغیرها ارزیابی و پیشران‌ کلیدی استخراج‌شده‌اند و درنهایت با استفاده از نرم‌افزار مکتور بازیگران کلیدی تأثیرگذار بر سیاست‌های زمین شهری ایران و همچنین قدرت نسبی بازیگران و نیز توافق آن‌ها با اهداف و اولویت هر یک از اهداف ازنظر آن‌ها شناسایی‌شده است که با توجه به نتایج نرم‌افزار منتال 5 عامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی شدند و نتایج مستخرج از نرم‌افزار مکتور نشان داد که بازیگران غالب سیستم که بیشترین اثرگذاری را در سیاست‌های زمین شهری ایران دارند؛ شامل نهادهای قانون‌گذاری، وزارت کشور، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی می‌باشند و بیشترین توافق بازیگران در رابطه با اهداف سیاست‌های زمین شهری در وهلۀ اول با در نظر گرفتن یکپارچگی نهادهای متولی، بر لزوم کاهش موازی‌کاری. در وهلۀ دوم بهبود قدرت اجرایی نهادها، به‌نحوی‌که عملکرد نهادها با نهادهای بخش‌های دیگر هماهنگ و سازگار باشد و در وهلۀ آخر دسترسی به اطلاعات از سوی نهادها با ایجاد یک بانک اطلاعاتی زمین موردتوافق متولیان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Key Influencing in urban land policies of Iran by MENTAl and MACTOR models

نویسندگان [English]

 • mirnajaf mousavi 1
 • Hassan Hekmatnia 2
 • mohammad rasoli 3
 • sh Saidpour,SH 4
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yazd Payam Noor University
3 PhD student of Geography and Urban Planning, Zanjan Universit
4 PhD student in Geography and Urban Planning, Tabriz University
چکیده [English]

Identifying and Analyzing the Key Influencing in urban land policies of Iran by MENTAl and MACTOR modelsAbstract

Urban land policy is one of the most important areas of public policy making. And in some countries, such as Iran, urban land policies and land management positions have been more or less neglected, and this has necessitated a shift in attitudes toward urban land and urban land policies in Iran. The purpose of this study was applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical data collection. The purpose of this study was to identify and analyze the factors influencing Iran's urban land policies; 15 indicators were used. Which have been evaluated using model Mental software (effectiveness, effectiveness and centrality), The role of 10 key players in urban land policy in the Mactor software environment has also been analyzed. It should be noted that the relationship between indicators and actors has been measured by experts in urban affairs by sampling snowballs of 15 people.
The results show that, among the 15 indices studied, 5 are identified as key factors, Accordingly, five objectives (reduction of working parallel between executive agencies, access to urban land information, compatibility of projects with Iranian conditions, public-private partnerships, and improved executive power of policy-making bodies) have been elaborated in line with urban land policies in Iran. Also, the results of the evaluation of the actors showed the greatest competitiveness, convergence for the legislative bodies, the Ministry of Interior, Roads and Urban Development and public institutions, Which subsequently had the largest share in public mobilization. Finally, most of the stakeholders' agreement on urban land policies has been on the idea of reducing parallelism, improving the executive power of institutions, and improving access to information by institutions in urban land policies.

Keywords: Urban Land Policy, Land Management, MENTAL MODEL, MACTOR, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Land
 • Urban Land Policy
 • Land Management
 • Iran
 • foresight

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399
 • تاریخ دریافت: 29 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1399