تدقیق جایگاه و فرآیند هیجان‌های فردی در چارچوب تعاملی انسان و محیط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22124/upk.2020.14609.1314

چکیده

بیان مسأله:محیط می‌تواند سبب ایجاد هیجان‌های مثبت و منفی درشهروندان گردد. بخش مهمی از اهمیت هیجان به‌دلیل تاثیری است که بر رفتار افراد دارد زیرا هیجان یکی از اجزاء اصلی رفتار اجتماعی است و استخراج پاسخ‌‌های هیجانی یکی از بهترین راه‌‌های فهم حوزه‌‌های مختلف تجربه و ادراک است. مروری توصیفی بر مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد تاکنون به جایگاه و سازوکار فرایندهای هیجانی در تعامل انسان و محیط کمتر توجه شده‌است. تدقیق جایگاه هیجان در چارچوب تعامل انسان و محیط در لایه‌ای عمیق‌تر، مستلزم کشف سازوکار هیجان و ارتباط آن با تعامل انسان-محیط است که دغدغه این پژوهش می‌باشد.
هدف:هدف پژوهش آن است که به کمک حوزه‌های مطالعاتی مکمل به جایگاه فرآیندهای عاطفی و هیجانی در چارچوب تعامل انسان و محیط دست یابد.
روش: روش‌تحقیق، تحلیل‌محتوای کیفی است. در مرحلة اول، با تحلیل مقایسه‌ای پژوهش‌های صورت‌گرفته، مدل اولیه تعامل انسان و محیط براساس نظریه‌های موجود ارایه شده‌است. سپس از‌طریق تحلیل‌محتوای مطالعات حوزه روانشناسی هیجان، سازوکار فرآیندهای هیجانی استنتاج شده‌است. محصول نهایی تحقیق، تدقیق جایگاه فرآیند هیجانی در مدل‌جامع تعامل انسان و محیط است.
یافته‌ها:در چارچوب پیشنهادی ارائه‌شده مشخص‌شد که علاوه ‌بر دو فرآیند شناختی و تفسیری تاثیرگذار بر رفتار که تحت‌تاثیر شرایط ادراک‌کننده و شرایط محیط ‌فیزیکی روی‌ می‌دهد، وقتی فرد در محیط با پتانسیل هیجانی قرارگیرد، فرآیندهای هیجانی روی می‌دهد که یا می‌تواند در سطح ادراک هیجانی باقی بماند ویا درصورت ایجاد انگیختگی توسط محرک هیجانی به تجربه هیجانی منجرگردد. درنهایت تجربه و یا ادراک هیجانی می‌تواند تحت‌تاثیر فرآیندهای مرحله بالاتر به‌ترتیب منجر به رفتار و احساس خاصی در محیط و یا ارزیابی عاطفی آن گردد.
نتیجه‌گیری:کیفیت عاطفی و هیجانی ادراک‌شده از محیط نیز هم تحت‌تأثیر ویژگی‌های محیطی احساس‌شده و هم ویژگی‌های فردی می‌باشد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سه‌گانه رفتاری باشد که ضرورت توجه و تنظیم محرک‌های هیجانی محیط را برای طراحان و برنامه ریزان محیطی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutinizing the position and Process of Emotions in the Interactive Framework of Humans and the Environment

نویسندگان [English]

  • Esmat Paikan 1
  • Mohammadreza Pourjafar 2
  • Ehsan Ranjbar 2
1 Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares university , Tehran, Iran.
2 Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares university , Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The environment can create positive and negative emotions in the citizens. An important part of the importance of emotions is due to the impact on people's behaviors. because the extraction of emotional responses is one of the best ways to understand different fields of experience and perception. A descriptive overview of studies has shown that the mechanism of emotional processes in human-environment interaction have not been considered. Detecting the emotions position in the framework of human interaction and the environment in a deeper layer requires the discovery of the emotional mechanism and its relationship with the human-environment interaction, which is the main concern of this research.
Objectives: This research seeks to provide a comprehensive framework for human interaction with the environment by exploring the position and mechanism of emotional processes with the help of complementary study areas.
Method: The research method is qualitative content analysis. In the first step, by comparative analysis of the researches, the initial research model is presented. And then, through the analysis of the content of studies in the field of emotional psychology, the mechanism of emotional processes has been deduced. The final conclusion of the research is to explore the place of the emotional process in the model of human-environmental interaction.
Result: In the proposed framework, it was found that in addition to two cognitive and interpretive processes affecting behavior that occur under the influence of perceptual conditions and environmental and physical conditions, emotional processes occur when a person is in an environment with emotional potential. Which can either remain at the level of emotional perception or lead to emotional experience if motivated by emotional stimuli. Finally, experience or emotional perception can, under the influence of higher-level processes, lead to certain behaviors and feelings in the environment or its emotional evaluation.
Conclusion: The perceived emotional quality of the environment is influenced by both the perceived environmental characteristics and the individual characteristics and can be one of the most important triple behavioral components. This shows the importance of attention to the emotional stimuli of the environment in environmental design and planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion
  • Environment
  • human-environment interaction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1399