آینده‌پژوهی متغیرهای رشد هوشمند شهری و سناریو سازی محتمل و مطلوب با روش تحلیل ساختاری و شبکه ای(مورد پژوهی:دارالمرحمه،سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران،دانشکده جغرافیا

2 دانشجوی دکتری تخصصی PHD برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و مدرس گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سمنان

چکیده

هدف: پژوهش با هدف تلاش برای شناسایی متغیرها و سناریو های پیش‌روی آینده رشد هوشمند شهری در شهر سمنان می باشد.
روش:دراین تحقیق با سامان‌دهی و جمع‌بندی نظرات شهروندان شهر دارالمرحمه(سمنان) و بیست و دو تن از خبرگان آینده پژوهی، شهرسازی،برنامه ریزی شهری،مدیریت شهری و اقتصاد و مستندات موجود و با تحلیل و دخیل نمودن نظرات نگارندگان تحقیق طی مدل مفهومی کاتالیزوری داده و ستانده و طی مراحل چهارگانه انجام شده و سپس سناریوهای تحلیلگر آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب(سناریو سازی بهترین گزینه ممکن و مطلوب رشد هوشمند سمنان) ایجاد و خلق شده است.
یافته ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد«تشویق پیاده محوری با تاکید بر شیوه های حمل ونقل چندگانه با ضریب نهایی وزنی 0/698 و ضریب تاثیر گذاری سناریویی 18، همانند پیاده راه خیابان امام ره (بازار سنتی)و بازآفرینی(تجدید حیات زندگی در بخش های مرکزی،بافت های فرسوده و تاریخی مانند؛عمارت کلانتر،کهنه دژ، خانه تدین)»با اهمیت‌ترین متغیر پیش‌روی آینده رشد هوشمند شهر سمنان است که باعث پایداری سیستم شهر می شود. همچنین مهم‌ترین متغیرهایی که هم‌زمان بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را بر سایر متغیرهای رشد هوشمند در سمنان دارند، عبارتند از: هدایت توسعه به سمت محله های موجود(توسعه میان افزا) با ضریب نهایی وزنی 0/636 و ضریب تاثیر گذاری سناریویی 16، و کاربری ترکیبی و حفظ ساختار سنتی محله های شهر .
نتیجه گیری:در نهایت سناریو های آینده نگاری رشد هوشند این شهر تعیین شدند که شاخص شهر آهسته با زیر شاخص اصلی«پیاده راه و پیاده محور»و به طور ویژه «باغراه سازی» در سمنان مانند باغراه های کندنه،نی کیژه، و انجیلا ، در جهت توسعه پایدار و تقویت و رونق گردشگری و برندینگ خلاقانه سمنان، به عنوان قوی ترین سناریو و با عنوان سناریوی منتظره و مطلوب و مرجح انتخاب شد.
کلیدواژه‌ها:
تحلیل ساختاری رشد هوشمند شهری، سناریو سازی،دارالمرحمه ، آینده محتمل و آینده مرجح مطلوب(منتظره و غیر منتظره)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future research of urban smart growth and probable and desirable scenario making with structural and network analysis method (Case study: Dar ol-marhame, Semnan)

نویسندگان [English]

  • Keramatollah Ziari 1
  • aliasghar ehsanifard 2
1 Professor and faculty member of Urban Planning, University of Tehran, Faculty of Geography
2 PhD Student in Urban Planning, University of Tehran, and Lecturer, Department of Urban Engineering, Faculty of Art and Architecture, Semnan University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to try to identify the variables and scenarios for the future of smart urban growth in Semnan.
Method: In this research, by organizing and summarizing the opinions of the citizens of Dar ol-marhame( Semnan) and twenty-two experts in futures studies, urban planning, urban planning, urban management and economics, and the available documents And by analyzing and involving the opinions of research authors through a catalytic conceptual model of data and output And it has been done in four stages and then the analytical scenarios of possible, probable and desirable futures (scenario making the best possible and desirable option for Semnan smart growth) have been created.
Findings: The findings of this study show that "pedestrian-centric encouragement with emphasis on multiple modes of transport with a final weight factor of 0.698 and a scenario impact factor of 18, such as the sidewalk of Imam Rah Street (traditional market) and reconstruction (reconstruction) Life in the central parts, worn-out and historical textures such as; Sheriff's hose, Old Fortress, Tadyon House) is the most important variable for the future progress of Semnan intelligent growth, which makes the city system stable. Also, the most important variables that have the greatest impact on other variables of intelligent growth in Semnan are: directing development to existing neighborhoods (Infill development) with a final weight coefficient of 0.636 and a scenario impact factor of 16, and Combined use and preservation of the traditional structure of the city's neighborhoods.
Conclusion: Finally, futuristic scenarios of smart growth of this city were determined That Slow City Indicator with the main sub-index of "sidewalks and pedestrian axis" and especially "garden construction" in Semnan, such as Kandeneh, Ney Kijeh, and Anjila roadways, in order to develop sustainable and strengthen tourism and creative branding of Semnan, as the strongest The scenario was selected as the expected, desirable and preferred scenario.
Keyword: Structural analysis of urban smart growth, scenario building, Dar ol-marhame, Possible future and preferred future (expected and unexpected)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Structural analysis of urban smart growth
  • scenario building
  • Dar ol-marhame
  • Possible future and preferred future (expected and unexpected)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 13 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1399