سنجش و اولویت بندی شاخص های شهر اکولوژیک در توسعه شهری با مدل-یابی معادلات ساختاری (SEM ) (مورد مطالعه: شهر بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دکتری ژئومورفولوژی، استاد گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دکتری برنامه ریزی و مدیریت محیط، استادیار گروه علوم جغرافیایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22124/upk.2022.19232.1668

چکیده

امروزه برنامه ریزی با تأکید بر بعد اکولوژیکی رکن جدایی ناپذیر توسعه پایدار شهری محسوب می شود که طی آن توسعه شهری مبتنی بر رویکرد اکولوژیک از طریق کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی و بیشینه کردن روابط اجتماعی به دنبال رسیدن به شهر سالم است. این پژوهش با ماهیت توسعه ای-کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی با سنجش شاخص های شهر اکولوژیک در توسعه شهری به اولویت بندی و مدل‌یابی ابعاد مؤثر بر توسعه شهری اکولوژیک در بندرعباس پرداخته است.‌ مطابق با نتایج تحلیل، شاخص "منظر و چشم انداز شهری" و "سلامت شهری" به عنوان متغیر مستقل به ترتیب با بار عاملی 0.94 و 0.88 بیشترین تأثیر و شاخص آلودگی فضای شهری نیز با 0.47- کمترین میزان اهمیت را بر روی سازه توسعه شهری اکولوژیک به عنوان متغیر وابسته دارند. همچنین شاخص "نفوذ در طبیعت و محیط" با ضریب 0.79، حمل و نقل پایدار با ضریب 0.75، حس تعلق به مکان با ضریب 0.74 به ترتیب جایگاه های سوم تا پنجم را دارند. متغیر مشارکت اجتماعی و دسترسی به خدمات شهری نیز به ترتیب با ضریب 0.63 و 0.51 در رتبه ششم و هفتم قرار دارند. مقادیر آمارهای مستخرج از مدل نظری تحقیق نیز همگی حاکی از انطباق خوب و مناسب مدل است و گویه های انتخاب شده برای سنجش الگوی توسعه بندرعباس مبتنی بر رویکرد شهر اکولوژیک از اعتبار لازم برخوردار بوده و به خوبی می توانند سازه/مؤلفه های هشتگانه تحقیق را مورد سنجش قرار دهند.
اکولوژیگ از اعتبار لازم برخوردار بوده و به خوبی می توانند سازه/مؤلفه های هشتگانه تحقیق را مورد سنجش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and prioritizing ecological city indicators in urban development by structural equation modeling (SEM) (Case study: Bandar Abbas city)

نویسندگان [English]

 • Parisa Mohammadi ghafari 1
 • Sayed Ali Almodaresi 2
 • Abbas Moradi 3
1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Yazd Branch, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of , Yazd, Iran
2 Ph.D. Geomorphology Professor, Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Yazd, Iran
3 Ph.D. Environmental Planning and Management Assisstant Professor, Department of Geographical Sciences, Faculty of Humanities, University of Hormozgan , Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Today, planning with emphasis on the ecological dimension is an integral pillar of sustainable urban development, during which urban development based on ecological approach seeks to achieve a healthy city by reducing the environmental impact of economic activities and maximizing social relations. This research has a descriptive-analytical nature with a descriptive-analytical nature by measuring the indicators of the ecological city in urban development and has prioritized and modeled the dimensions affecting the ecological urban development in Bandar Abbas. According to the results of the analysis, the index of "urban landscape" and "urban health" as an independent variable with a factor load of 94.0 and 88.0, respectively, the most impact and the index of urban space pollution with 47.0 - the least importance on the structure of urban development Ecological as a dependent variable. Also, the index of "influence on nature and environment" with a coefficient of 79.0, sustainable transportation with a coefficient of 75.0, and sense of belonging with a coefficient of 74.0 have the third to fifth positions, respectively. The variables of social participation and access to urban services are also ranked sixth and seventh with a coefficient of 63.0 and 51.0, respectively. The values of the statistics extracted from the theoretical model of the research all indicate that the model fits well and appropriately, and the items selected to measure the Bandar Abbas development model based on the ecological city approach had
the necessary validity.
and the items selected to measure the Bandar Abbas development model based on the ecological city approach had the necessary validity.and the items selected to measure the Bandar Abbas development model based on the ecological city approach had the necessary validity.and the items selected to measure the Bandar Abbas development model based on the ecological city approach had the necessary a a validity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ecological city indicators
 • urban development
 • structural equation modeling (SEM)
 • urban growth
دوره 6، شماره 1
خرداد 1401
صفحه 59-70
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401