استخراج پیشران های شهر اسلامی به روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری یا IPA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

2 استاد، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بیان مسئله: با توجه به حجم عظیم مطالعات انجام یافته در زمینه شهر اسلامی طی یکصد سال اخیر؛ تعداد، تنوع و گاهی تناقض و تشتت نتایج حاصل از این مطالعات از یک طرف و لزوم پاسخگویی صحیح به بسیاری از سوالات بی پاسخ موجود در این زمینه از طرف دیگر؛ و همچنین ضرورت اقدام اصولی در راستای تدوین مبانی نظری شهر اسلامی، اهمیت این تحقیق می تواند اهتمامی در تبیین مفهوم شهر اسلامی تلقی گردد.
هدف: این پژوهش به استخراج پیشران های شهر اسلامی از منابع معتبر فقهی(قرآن و نهج البلاغه) می پردازد.
روش: تحقیق حاضر از نوع اکتشافی و به روش کیفی انجام شده است. این پژوهش با بررسی اسناد و متون مرتبط، از طریق " تحلیل پدیدارشناسی تفسیری" به دنبال یافتن پیشران های شهر اسلامی می باشد.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از پژوهش، پیشران های شهر اسلامی را در 3 دسته ی توحید ، عدالت و امنیت قرار می دهد. بر
نتیجه‌گیری: توحید به عنوان اولین پیشران، کلیدواژه ای اساسی در تحقق مکتب اسلامی و ویژگی بارز در چهره شهرهای اسلامی و ساکنان آن است. بسط مفهومی توحید که بتواند به تحقق شهر اسلامی به سهم خود منجر شود مطابق با آثار مرجع اسلامی از طریق سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی خوب معنوی شکل می یابد. جدای از دین اسلام و تاکید همواره آن بر تحقق اصل عدالت بین مسلمانان و توصیه به تحقق آن؛ عدالت کلید واژه اساسی و هدف اصلی تمام رویکردها و نظریه‌ها برای تحقق یک شهر زیست پذیر و انسان مدار می‌باشد. امنیت به عنوان اساس وجود هر پهنه سکونتگاهی و ادامه یافتن روند و جریان زندگی و توسعه، سومین پیشران استخراج شده جهت تحقق شهر اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Islamic city drivers by interpretive phenomenological analysis or IPA

نویسندگان [English]

 • Zahra Kamelifar 1
 • Mohammadreza Pourmohammadi 2
 • Shahrivar Rustayi 3
1 Ph.D. Student,, Tabriz university, Planning and environmental science faculty, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Urban planning, University of Tabriz,, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Urban planning, University of Tabriz,, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the huge volume of studies conducted in the field of Islamic city during the last century; The amount, variety and sometimes contradictions and fragmentation of the results of these studies on the one hand and the need to precisely answer the unanswered questions in this field on the other hand; Also, the necessity of principled action in order to formulate the theoretical foundations of the Islamic city, the importance of this research can be considered as an effort to explain the concept of the Islamic city.
Objective: This study extracts and identifies the drivers of the Islamic city from reliable jurisprudential sources (Quran and Nahj al-Balaghah).
Method: The present study is an exploratory and qualitative research. This study aimed at finding the drivers of the Islamic city by examining the related documents and texts (Quran and Nahj al-Balaghah) through "interpretive phenomenological analysis".
Result: The results of the study place the drivers of the Islamic city in three categories: monotheism, justice and security.
Conclusion: Monotheism as the first driver, is a fundamental keyword in the realization of the Islamic school and a prominent feature in the appearance of Islamic cities and its inhabitants. The development of the concept of monotheism, which can lead to the realization of the Islamic city, is formed in accordance with the works of the Islamic references through social capital and the realization of good spiritual governance. Justice is the second driver identified by the present study to explain the characteristics of the Islamic city. Apart from the religion of Islam and its persistent emphasis on the realization of the principle of justice among Muslims and the recommendation to its realization, justice is the key word and the main goal of all approaches and theories to achieve a livable and human-oriented city. Security, as the basis for the existence of any residential area and the continuation of the process of life and development, is the third identified driver for the realization of the Islamic city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic city
 • interpretive phenomenology
 • Monotheism
 • Justice
 • Security
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1401