بازخوانش ساحت های هستی شناختی زیست‌پذیری (زیست‌پذیری یک "مقوله غالب از گفتمان شهری")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دکتری برنامه ریزی شهری و کارشناس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، تهران ، ایران

چکیده

بیان مسئله: تفکیک و تصریح مرزهای مفهومی زیست‌پذیری با مفاهیم کیفیت زندگی، پایداری و رفاه به دلیل تشابهات و تفاوت‌های مفهومی مختلف آبهام آمیز است. اصطلاحاتی از این دست اغلب بدون تعریف یا زمینه مطالعاتی کافی استفاده می‌شوند. در نتیجه، این اصطلاحات به معنای واقعی هر آنچه پژوهشگران خودشان از آن‌ها به شناخت مفهومی رسیدند، تعریف شده و اجماع غیرممکن است. این سردرگمی با این واقعیت زیاد می‌شود که بسیاری از این اصطلاحات غالباً به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. بنابراین بازخوانش هستی‌شناختی زیست‌پذیری برای جلوگیری از سردرگمی موجود پژوهشگران در تقابل و تعامل با این مفاهیم ضروریست. لذا هرگونه خلط مفهومی در ساحت‌های شناخت زیست‌پذیری می‌تواند در بنیان‌های علمی و فلسفی شناخت و نتایج تجربی‌تر سبب نوعی کژفهمی گردد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بازخوانش هستی‌شناختی زیست‌پذیری در مطالعات شهری انجام گرفته است.
روش: نوشتار حاضر از نوع تحقیق توسعه‌ای-اکتشافی است، با مدد از روش کیفی و به واسطه مرور اسناد کتابخانه‌ای و از طریق توصیف، تحلیل و بسط آرا و گفتمان‌ها‌ و رویکردهای نظری، در پی بازخوانش ساحت‌های هستی شناختی زیست‌پذیری است.
یافته‌ها: نتایج پزوهش حاضر نشان داد زیست‌پذیری یک فرامفهوم برای کیفیت زیست‌محیطی و زیرمجموعه‌ای از پایداری است که مستقیماً بر ابعاد فیزیکـی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و دربرگیرنده مجموعه‌ای از ویژگیهای اکتسابی محیط است که آن را به مکانی مطلوب، مناسب و جذاب برای زندگی، کار و بازدید همه مردم تبدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که ماتریالیسم و مدرنیسم بر مفهوم بنیادی زیست‌پذیری تأثیر گذاشتند و در ادامه این مفهوم با قرار گرفتن در هسته ارزش‌های پساماتریالیستی به‌عنوان یک سیستم و جنبش ارزشی برای برآورد ساختن نیازهای مادی (مانند امنیت، معیشت و سرپناه) و انتقاد و مقابله با افراط در سیاست‌های حاکم بر رشد شهری و نظریه کارکردگرایی مدرن استفاده کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading the ontological areas of livability (Livability is a "dominant category of urban discourse")

نویسندگان [English]

 • Saman Abizadeh 1
 • Majid Akbari 2
1 Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
2 Ph.D Department of Geography and Urban Planning, Payam noor University of Iran, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Separating and clarifying the conceptual borders of livability with the concepts of quality of life, sustainability and welfare is ambiguous due to the similarities and differences of various concepts. Such terms are often used without sufficient definition or study context. As a result, these terms are defined in the true meaning of whatever the researchers themselves have conceptually understood and reached, and consensus is impossible. This confusion is compounded by the fact that many of these terms are often used interchangeably. Therefore, the ontological re-reading of livability is necessary to prevent the existing confusion of researchers in confronting and interacting with these concepts. Therefore, any conceptual confusion in the fields of knowledge of livability can cause a kind of misunderstanding in the scientific and philosophical foundations of knowledge and more experimental results.
Objectives: The current research was carried out with the aim of ontological rereading of livability in urban studies.
Method: The present article is a developmental-exploratory research, with the help of the qualitative method and through the review of library documents and through the description, analysis and expansion of opinions and discourses and theoretical approaches, in the pursuit of re-reading the areas of existence.
Result: The results of this study showed that livability is a meta-concept for environmental quality and a subset of sustainability that directly affects the physical, economic and psychological aspects of people's lives and includes a set of acquired characteristics of the environment that make it It makes it a desirable, convenient and attractive place for all people to live, work and visit.
Conclusion: It seems that materialism and modernism influenced the fundamental concept of livability and further this concept by being in the core of post-materialist values as a value system and movement to estimate material needs (such as security, livelihood and Shelter) and criticized and countered the excesses in the policies governing urban growth and used the theory of modern functionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ontological
 • livability
 • quality of life
 • well-being
 • sustainability
 • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 بهمن 1401