اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن احمدی

شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

hamedguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر نادر زالی

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت

guilan.ac.ir/~nzali
nzaliguilan.ac.ir
01333690274-9
0000-0003-2972-4750

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا پورمحمدی

دکتری برنامه ریزی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?pourmohammadi
pourmohamaditabrizu.ac.ir

دکتر محمد مهدی عزیزی

دکتری شهرسازی استاد و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mmazizi
mmaziziut.ac.ir
۰۲۱۶۶۴۱۴۸۴۱

h-index: 9  

دکتر مظفر صرافی

دکتری شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای استاد و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

en.sbu.ac.ir/SitePages/Home.aspx
sarrafisbu.ac.ir

h-index: 7  

دکتر ناصر برک پور

دکتری شهرسازی استاد و عضو هئیت علمی گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران،تهران

art.ac.ir/en
barakpoorart.ac.ir

دکتر علی سلطانی

دکتری شهرسازی و طراحی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز

shirazu.ac.ir/
soltanishirazu.ac.ir
0000-0001-8042-410x

h-index: 12  

دکتر نصرالله مولایی

دکتری برنامه ریزی روستایی استاد و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

iaurasht.ac.ir/fa
nmolaeihiaurasht.ac.ir

h-index: 3  

دکتر ناصر براتی

شهرسازی دانشیار ,و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

naser.barati2012yahoo.com

دکتر حسن احمدی

شهرسازی دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت

hamedguilan.ac.ir

دکتر نورالدین عظیمی

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار و عضو هئیت علمی بازنشسته گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت

guilan.ac.ir/~azimi
azimiguilan.ac.ir
0000-0003-0903-1391

h-index: 5  

دکتر نادر زالی

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت

www.guilan.ac.ir/~nzali
n.zali54gmail.com
0000-0003-2972-4750

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Mattew Winson Rofedr

Urban Planning استاد گروه شهرسازی، دانشگاه آدلاید استرالیا

people.unisa.edu.au/Matthew.Rofe
matthew.rofeunisa.edu.au
0000-0003-1427-4697

h-index: 12  

Dr. Michael Robert Ripmeester

Urban Planning Professor, , Department of Geography, Brock University, Ontaria, Canada

brocku.ca/social-sciences/geography/faculty-and-staff/mike-ripmeester/
mripmeesterbrocku.ca

h-index: 84  

ویراستار ادبی

مهندس محمد نیک پیما

دانش پژوه دکتری شهرسازی دانشگاه گیلان

nikpeyma.mgmail.com

ویراستار انگلیسی

مهندس سارا نیکمرد

دانش پژوه دکتری شهرسازی دانشگاه گیلان

s.nikmardgmail.com

کارشناس نشریه

خانم صغری رمزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

s.ramzi.journalsgmail.com
0000-0002-5633-0864

مهندس زهرا احمدی

برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

ahmadizahra1224gmail.com
09304828596
0000-0003-1414-3718