داوران

 بنام پروردگار

 

مانیفست داوری مجله

(وحدت رویه، قضاوت منصفانه، انتقاد سازنده)

 

اصول اخلاقی داوری: با توجه به گسترش فرهنگ تحقیق و ارایه نتایج کارهای پژوهشی محققان به مجلات علمی پژوهـشی برای ارزیابی و چاپ، ضرورت ایجاد وحدت رویه در داوری مقالات و رعایت اخلاق داوری اجتناب ناپذیر شده است. طبیعی است که سرنوشت تحقیقات بسیاری از اعضای هیئت علمی به نوعی با نحوه داوری و قضاوت داوران مجلات گـره خورده است. ضمن تأکید بر اینکه امر قضا و داوری در کلیه شئون دارای اهمیت و حساسیت خاصی است، شایسته است کلیه داوران محترم در جایگاه قضاوت علمی، تعمق بیشتری روی محتوای مقالات نموده و فارغ از ارزیابی جزئیات نوشتاری و ساختاری، شاکله کلی مقاله را به عنوان یک اثر علمی تاثیرگذار بر تولید دانش در حوزه شهرسازی مورد ارزیابی قرار دهند.

 هیات تحریریه محترم مجله دانش شهرسازی که اکثریت از پیشکسوتان سرآمد این حوزه هستند، برای قضاوت منصفانه در مورد مقالات ارسال شده، نیاز به نظر دقیق و کارشناسانه داوران دارند. یـک داور ایـده ال بـه منظور ارتقاء کیفیـت مقـالات شایسته است ضمن مطالعه دقیق و عمیق مقاله، سـؤالات سـازنده ای از نویـسنده بپرسـد و بـا ارایـه نظـرات خـود از چـاپ مقـالات بـی کیفیـت و فاقد ارزش علمی جلوگیری نماید. ما اعتقاد داریم این یک گام و شاید گام نخست برای بهبود کیفیت داوری در مجله باشد. بی شک نقش داوران در یک مجله بسیار حساس و اساسی است و اساساً داوران دو نقش مهم بر عهده دارند:

  • اول اینکه در خصوص ارزش علمی یک مقاله برای انتشار (معمولاً پس از بازنگری) نظر میدهنـد.
  • دوم اینکه انتقادات سازنده خود به مؤلفین را بدون لحاظ کردن چاپ یا رد مقاله ارائه می دهند.

 بیشتر داوران توانایی خوبی برای ارایه نقش نخست خود دارند ولی لازم است برای بهبـود نقـش دوم بعنوان نقش سـازنده در ارتقـاء کیفی مقـاله ها، توانمنـدتر مداخله نمایند. در حقیقت یک داور  نقش یک مشاور خوب را برای نویسندگان ایفا می کند و به عبارت دیگـر شایسته اسـت داور محترم هـر آنچـه که توسـط مؤلف دیده نشده را ببیند و به او گوشزد نماید. بنابراین یک داور میتواند به اندازه یک محقق همکار، یا یک استاد راهنما و مشاور و یا حتی یک منتقد دلسوز کمک کننده نویسندگان باشد.

 قوانین Sense Common  (حس مشترک) در امور قضاوت یک اصل عرفی برای داوران دارد. این اصل  به این معنی است که "داوران به گونه ای داوری کنند که تمایل دارند مورد داوری قرار بگیرند"، به عنـوان نمونـه همانگونه که داوران تمایل دارند با احترام با آنها برخورد گردد، آنها نیز محترمانه با یک مقاله و نویسندگان برخورد نمایند.

دلایل پذیرش یا رد مقالات: دلایل زیادی برای رد یا قبول مقالات وجود دارد. بهتر است برای وحدت رویه و قضاوت منصفانه، مروری براین دلایل داشته باشیم که مـیتوانـد هـم برای داوران و هم برای نویسندگان جوان مفید باشد. معمولاً دلایل پذیرش یک مقاله عبارتند از مرتبط بودن مقاله با رسالت و ماموریت مجله، مساله شناسی خوب نویسندگان، تسلسل مساله شناسی، هدف، روش شناسی و یافته ها با استنتاج نهایی مقاله، استفاده از منابع علمی جدید بین المللی و سایر ویژگیهایی که می تواند برای داوران جذاب و هیجان انگیز باشد.  از سوی دیگر دلایل رایجی که باعث رد مقالات میشود معمولاً مقالاتی است که آمار و اطلاعات ناقص و غیرروزآمدی دارند، پیشینه تحقیق مورد قبولی ارائه نداده اند، از ابزارهای نامناسب اندازه گیری و تحلیل داده ها استفاده کرده اند و استنتاجهای بی مورد از یافته ها ارائه داده اند و یا به نوعی مقاله رویکرد ترویجی و کاربردی دارد و از رویکرد پژوهشی و حرکت در مرزهای دانش برای تولید علم فاصله گرفته است. این نوع مقالات اگرچه ارزشمند هستند ولی برای چاپ در مجلات علمی مناسب نمی باشند.

برخورد سیستماتیک به داوری مقاله : اولین سئوالی که لازم است داور به آن پاسخ دهد این است که آیا این مقاله با مجله مورد نظر سنخیت دارد یـا نـه؟ لازم اسـت کـه مدیران مجلـه نیز ضمن غربالگری مقالات دریافت شده، مقالات مرتبط با رسالت و ماموریت مجله را در اختیار داوران قرار دهند. سوگیری مثبت (چاپ غیر منصفانه مقالـه) و یا منفی (رد غیر منصفانه مقاله) یک مساله مهم در داوری مقالات است برای همین شیوه داوری کاملا محرمانه دو سو کور به اجرا گذاشته میشود. مسئله دیگر این است که داوران از نظر علمی احاطه کافی بر موضوع مقاله ارسال شده برای داوری داشته باشند. یک داوری خـوب مـستلزم آگـاهی و تـسلط لازم بر موضوع علمی مورد نظراست .اگر داوری موضوع مقاله را خارج از حیطه کاری و تجربی خود میدانید بدون تعارف برای رعایت حقوق نویسندگان از داوری مقاله انصراف بدهید این کار عین روح اخلاق داوری است و این فرصت را به نویسندگان بدهید تا نتیجه تحقیقات آنها توسط داوران تخصصی دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. واقعیت این است که برای خوانـدن مقاله توسط داوران نمیتوان راههای خاصی را توصیه کرد و هیچ روش روشن و صریحی وجود ندارد  هر کدام ازداوران برای انجام ایـن کـار روش منحـصربه فردی دارند. تعدادی از آنها ترجیح می دهند که مرور سریع و سطحی بر مقاله داشته باشند که پسندیده نیست و خارج از اخلاق علمی و اخلاق داوری است. پیشنهاد میشود داوران طبق استاندارد حداقل 2 ساعت برای داوری یک مقاله زمان تخصیص دهند. چند نکته مهم که باید توسط داوران پرسیده شود این است که:

  • چرا نویسندگان چنین مطالعه ای را انجام داده اند؟
  •  آیا این مقاله موضوع جالـب تـوجهی بـرای خواننـدگان مجله دارد؟
  • آیـا ایـن مطالعـه توانسته است به سئوالهای مهمی که قبلا پاسخ داده نشده اند، جوابی بدهد؟
  • آیا این مقاله میتواند راهگشای مسیری نو در توسعه علمی مرتبط با رسالت مجله باشد؟

جواب این سوالات میتواند به مختصات تصمیم داور کمک کند. مدیران مجله برای ایجاد وحدت رویه چارچوبی برای داوری طراحی کرده اند که به شرح جدول ذیل ارائه میشود. صمیمانه تقاضا داریم همه داوران قبل از انجام مراحل داوری، این جدول را مطالعه بفرمایند. هدف اصلی این مجله، انتشار مقالات اصیل پژوهشی که قابلیت جریان سازی نظری در شهرسازی ایران را دارا باشد می باشد. چشم انداز ما تبدیل مجله دانش شهرسازی به مرجعیت علمی شهرسازی در ایران است. از اینکه با همین تصویر ما را همراهی میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

 

  

فهرست داوران مجله:

 فهرست داوران مجله بر اساس حروف الفبا: 
نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سامان ابی زاده طراحی شهری گروه هنر معماری دانشگاه پیام‌نور تهران ایران
حسن احمدی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت، ایران
قادر احمدی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی آذر برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران
سیدرضا آزاده برنامه ریزی شهری مدرس گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
احمد اسدی برنامه ریزی شهری استادیار و عضوهئیت علمی گروه جغرافیا- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه بزرگمهر قائنات- قاین.ایران
مجید اکبری برنامه ریزی شهری پژوهشگر دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران،کارشناس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، تهران ، ایران
حامد بیتی طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سیدحسین بحرینی طراحی شهری استاد و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مسعود بختیاری کیا برنامه ریزی منطقه ای استادیارو عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
محمدرضا بذرگر برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مهدی برنافر برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی، مدرس گروه شهرسازی دانشگاه گیلان/کارشناس مسئول عمران و شهرسازی شهرداری شلمان، استان گیلان، ایران
میثم بصیرت مدیریت شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران
آزیتا بلالی اسکویی طراحی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
حسن پارسی پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد
عبدالرضا پاکشیر برنامه ریزی شهری استادیار بازنشسته گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
عیسی پیری برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان
محمد تقی پیربابایی طراحی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی اصغر پیله ور برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمد رضا پورجعفر طراحی شهری استاد تمام دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر تقوایی برنامه ریزی شهری استاد تمام دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
امیر ثامنی برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه تهران، تهران
پویا جودی گل لر برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی، مدرس برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
خلیل حاجی پور برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز
سید محسن حبیبی طراحی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران
کیومرث حبیبی برنامه ریزی شهری دانشیارو عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج
میترا حبیبی طراحی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران
مهدی حسام برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت
مژگان خیرالهی ازناوله طراحی شهری گروه هنر، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند
هاشم داداش پور برنامه ریزی منطقه ای دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران
کیانوش ذاکرحقیقی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد همدان
مصطفی رستمی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر
احد رضایان قیه باشی برنامه ریزی منطقه ای پژوهشگر دوره پسادکتری آینده پژوهی، دانشگاه تهران، تهران
مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
احسان رنجبر طراحی شهری عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس/ استادیار طراحی شهری
مریم روستا طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
مجید زارعی طراحی شهری دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین، ایران
نادر زالی برنامه ریزی منطقه ای دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
علی اکبر سالاری پور طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران‏
علی سلطانی طراحی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
مهسا شعله طراحی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
علی شمس الدینی برنامه ریزی شهری دانشیار عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، مرودشت، ایران
علی رضا صادقی طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مظفر صرافی برنامه ریزی منطقه ای استاد تمام و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمد مهدی عزیزی برنامه ریزی شهری استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نورالدین عظیمی برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
علیرضا عندلیب مدیریت شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
آرمین فیروزپور
ایرج قاسمی برنامه ریزی شهری استادیار گروه مدیریت برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران
محمد قضائی برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‎‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امیررضا کریمی آذری طراحی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
محمد علی کریم پور طراحی شهری
صابر محمدپور برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت
احسان مرزبان برنامه ریزی شهری NO 8, BLOCK 18 MOJTAMA PASARGAD
سعید ملکی برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
میرنجف موسوی برنامه ریزی شهری استاد تمام گروه جغرافیا، دانشکف ایرانده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
سید علی موسوی نور برنامه ریزی شهری معاون پژوهش و آموزشی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، تهران
اصغر مولایی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
مهرناز مولوی طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
حسین نظم فر برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمد نیک پیما برنامه ریزی شهری کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
سعید نگهبان دانشگاه شیراز
پریسا هاشم پور طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز