داوران

فهرست داوران مجله: 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Bahram Aminzadeh برنامه ریزی شهری دانشکاه بین المللی امام خمینی
حسن احمدی برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری
قادر احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه
علی آذر برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی و معماری ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
سیدرضا آزاده برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، مدیریت شهری دانشگاه اصفهان
احمد اسدی برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه بزرگمهر قائنات- قاین- ایران.
مجید اکبری برنامه ریزی شهری پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
حامد بیتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مسعود بختیاری کیا برنامه ریزی منطقه ای گروه جغرافیای دانشگاه هرمزگان
محمدرضا بذرگر برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
غلامرضا براتی طراحی شهری جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران.
عیسی پیری برنامه ریزی شهری
محمد تقی پیربابایی طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری استادیار، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
امیر ثامنی
خلیل حاجی پور برنامه ریزی شهری بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سید محسن حبیبی طراحی شهری استاد، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تهران، ایران
مهدی حسام برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
مسعود حق لسان طراحی شهری هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلخچی
هاشم داداش پور برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
احد رضایان قیه باشی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه تهران-
مریم روستا طراحی شهری دانشگاه شیراز- دانشکده هنر و معماری
نادر زالی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، مدیریت شهری دانشگاه گیلان
علی اکبر سالاری پور گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.‏
علی سلطانی برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت شهری دانشگاه شیراز
حجت شیخی گروه معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام
مهسا شعله طراحی شهری عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
علی شمس الدینی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی رضا صادقی طراحی شهری استادیار بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
مظفر صرافی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری Department of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran , Iran
نورالدین عظیمی برنامه ریزی شهری دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
علیرضا عندلیب برنامه ریزی شهری دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
امیررضا کریمی آذری استادیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
صابر محمدپور برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه شهرسازی - معاون پژوهشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان رشت ایران
سعید ملکی برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سید علی موسوی نور برنامه ریزی شهری معاون پژوهش و آموشی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
اصغر مولائی طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهرناز مولوی طراحی شهری
نسیم نجفقلی پور کلانتری طراحی شهری دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران