داوران

فهرست داوران مجله بر اساس حروف الفبا: 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حسن احمدی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت.
قادر احمدی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه، ارومیه.
علی آذر برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه
سیدرضا آزاده برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
احمد اسدی برنامه ریزی شهری استادیار و عضوهئیت علمی گروه جغرافیا- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه بزرگمهر قائنات- قاین.
مجید اکبری برنامه ریزی شهری پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، تهران
حامد بیتی طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
مسعود بختیاری کیا برنامه ریزی منطقه ای دانشیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
محمدرضا بذرگر برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
مهدی برنافر برنامه ریزی شهری مدرس گروه شهرسازی دانشگاه گیلان/کارشناس مسئول عمران و شهرسازی شهرداری شلمان
میثم بصیرت مدیریت شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران
آزیتا بلالی اسکویی طراحی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
عبدالرضا پاکشیر برنامه ریزی شهری استادیار بازنشسته گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
عیسی پیری برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان
محمد تقی پیربابایی طراحی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران
علی اصغر پیله ور برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه بجنورد، بجنورد
امیر ثامنی برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه تهران، تهران
پویا جودی گل لر برنامه ریزی شهری مدرس برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
خلیل حاجی پور برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز
سید محسن حبیبی طراحی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران
کیومرث حبیبی برنامه ریزی شهری دانشیارو عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج
مهدی حسام برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت
هاشم داداش پور برنامه ریزی منطقه ای دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مصطفی رستمی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر
احد رضایان قیه باشی برنامه ریزی شهری پژوهشگر دوره پسادکتری آینده پژوهی، دانشگاه تهران، تهران
مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مریم روستا طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
نادر زالی برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
علی اکبر سالاری پور طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه گیلان، رشت‏
علی سلطانی طراحی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
مهسا شعله طراحی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
علی شمس الدینی برنامه ریزی شهری دانشیار عضو هئیت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت
علی رضا صادقی طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز
مظفر صرافی برنامه ریزی منطقه ای دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران
نورالدین عظیمی برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
علیرضا عندلیب مدیریت شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
ایرج قاسمی برنامه ریزی شهری استادیار گروه مدیریت برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران
امیررضا کریمی آذری طراحی شهری دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
صابر محمدپور برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت
سعید ملکی برنامه ریزی شهری استاد و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
سید علی موسوی نور برنامه ریزی شهری معاون پژوهش و آموزشی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، تهران
اصغر مولائی برنامه ریزی شهری، طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهرناز مولوی طراحی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت
محمد نیک پیما برنامه ریزی شهری کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
پریسا هاشم پور استادیار گروه شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز ایران.