واکاوی دوگانگی های بنیادین در مفهوم خواست(مصلحت) عمومی در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مفهوم خواست/مصلحت عموم در طی دهه‌های گذشته، و در قالب مباحثات و مناظرات، همواره بعنوان یکی از بنیادی‌ترین پایه‌‌های مشروعیت عمل شهرسازی مطرح شده است. با این وجود، یکی از ضعف‌های مهم و قابل اشاره در راستا‌ی این امر، عدم شفافیت و روشنی این حوزه مفهومی است. به خصوص در زبان فارسی که حجم تولیدات در این زمینه نظری بسیار محدود و اغلب مربوط به رشته‌هایی همچون علوم و فلسفه سیاسی بوده است. در این پژوهش، ضمن تدوین چارچوبی کلی از تاریخچه این مفهوم در دانش و کُنش شهرسازی، با رویکردی کتابخانه‌ای-تحلیلی، بر کشف و اشاره به دوگانگی-های بنیادین مستتر در این عبارت، ایده و مفهوم تاکید شده است. روشن شدن این مسائل می‌تواند ضمن گسترش افق نظری علاقمندان به این حوزه، با رفع شکاف معرفتی ناشی از اتکا به تنها یک وجه و یک قطب از این دوگانگی‌ها، از بسیاری کج‌فهمی‌ها و به دنبال آن تعارضات نظری-عملی در این باب نیز جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Foundational Dichotomies in Public Interest Concept in Urban Planning and Policy-Making

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zargari Marandi 1
  • Ali Soltani 2
1 Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The concept of ‘public interest’ over the past decades, and in the form of discussions and debates, has always been regarded as one of the most foundational bases serving the legitimation and justification of ‘urban planning’ and ‘policy making’ .Nevertheless, one of the important weaknesses in this regard is the lack of clarity and transparency of this conceptual domain. Especially in the Persian language, the literature in this theoretical field is highly limited and often related to disciplines such as political science and philosophy. In this study, after explaining a general history of this concept in knowledge and practice of urban planning using literature review and meta-analytical methodology, we focused on identifying and analyzing the foundational dichotomies inherent in this term and concept. The clarification of these issues, by extending the horizons of those interested in this field of research, can prevent the epistemic gap arising from merely relying on only one aspect of these dichotomies and from numerous misunderstandings and consequently contradictions in planning theory and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public interest
  • dichotomy
  • epistemic gap
  • urban planning