تعداد مقالات: 56
2. نقدی بر فرایند برنامه ریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی (طرحهای جامع سه گانه شهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-22

حمید حجتی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


3. ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری


4. واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام‌ شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

سیدحسین بحرینی؛ ابراهیم زرگری مرندی؛ اسفندیار زبردست


5. مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


6. تحقق شهر تاب‌آور با بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

سعید ملکی؛ محمود آروین؛ شهرام بذرافکن


7. فضا را چگونه بخوانیم؟ از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

هاشم داداش پور؛ احمد یزدانیان


8. ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی؛ فرشاد نوریان


15. صورت بندی جدید از مفهوم گفتمان عدالت فضایی چارچوبی برای تحلیل شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-39

مجتبی رفیعیان؛ ایرج قاسمی؛ کمال نوذری


16. سنجش کیفیت محیـط شهـری مطالعة موردی: محله‌های شهر برازجان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 37-53

مظفر صرافی؛ علیرضا محمدی


18. بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-46

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی


19. بررسی تاثیر خانه‌های دوم بر جدایی‌گزینی فضایی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-56

خلیل حاجی‌پور؛ آرمین پَــیاب؛ مهدی دادوتبار


20. تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی، نمونه پژوهش پیاده راه تربیت تبریز

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-31

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی


21. تحلیل رضایتمندی ساکنان از محله بر مبنای مولفه های امنیت و حس تعلق خاطر (نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-49

خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی


22. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-47

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


23. ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام؛ محدوده مورد مطالعه: مهرشهر کرج

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-59

کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا خطیبی؛ محمد رضا پورجعفر


24. تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 55-69

بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان


25. نقش فضا و کالبد در تحقق شهر خلاق ایرانی – اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-70

نورالدین عظیمی؛ سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی


شماره‌های پیشین نشریه