تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به‌تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری اهمیت بسزایی یافته است. لذا توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری بر اساس نیاز به خدمات عامل مهمی در پایداری زندگی شهری است. در این پژوهش به بررسی تحلیل فضایی بخشایش خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت اجتماعی با استفاده از تکنیک‌های زمین‌آماری(نمونه موردی منطقه 8 تهران) پرداخته‌شده است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی است که جهت انجام پژوهش با توجه به داده‌های عینی و موجود در طرح‌ها جامع و تفصیلی منطقه 8 با استفاده از نرم‌افزار GISو فرمول موران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تمرکز خدمات شهری در منطقه 8 از مدل مرکز –پیرامون تبعیت می‌کند به این معنی که هرچه از مرکز منطقه به سمت نواحی پیرامونی حرکت می‌کنیم از توزیع خدمات کاسته می‌شود. یعنی توزیع خدمات عمومی به‌جای این‌که در منطقه به‌صورت عادلانه یا تقریباً عادلانه توزیع شود به‌صورت ناعادلانه توزیع‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seven Urban Spatial Analysis Services Based on Distributive Justice Approach

نویسندگان [English]

  • behnaz amin nayeri 1
  • sasan bodaghlo 2
  • mojtaba rafieian 3
1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch,iran
2 Master of Urban Design, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor at Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, social and spatial justice in urban issues and consequently distributive justice in the distribution of services in urban areas have been of paramount importance. Therefore, paying due attention to the importance of service use distribution in urban areas based on the needs of service users in those areas is an influential factor in the sustainability of urban life. In this study, a spatial analysis of seven urban services in district eight of Tehran, as a case study, was carried out based on distributive justice approach by means of geostatistical techniques. This applied study utilizes descriptive-analytical method where the data have been gathered through documentation. To this end, based on the objective data in the comprehensive plans of district eight, they were analyzed through GIS and Moran formula. The results indicate that the focus of urban services in district eight follows the center-periphery model. This means that the more we more away from center toward suburban areas, the less services are distributed in those areas. This implies that distribution of public services which must have been fair or relatively fair is unfair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial analysis
  • seven municipal services
  • distributive justice
  • Geostatistics
  • district eight of Tehran