تحقق شهر تاب‌آور با بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهیدچمران اهواز ، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

مسائلی همچون رشد روزافزون جمعیت شهری، شهری شدن جوامع، جهانی‌شدن و ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره‌گیری از روش‌های مطلوب در زمینه مدیریت شهری سوق داده است؛ یکی از روش‌های مطرح در این زمینه حکمروایی مطلوب شهری است. رویکرد حکمروایی خوب شهری از طرف سازمان‌های بین المللی جهت کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی بویژه در شهرهای درحال توسعه ارائه شده است. همچنین بهره‌گیری از رویکرد حکمروایی خوب شهری، شهرهای پایدار، امن، زیست پذیر و تاب آور به ارمغان می‌آورد. هدف این پژوهش ارزیابی نقش حکمروایی خوب شهری بر تاب‌آوری شهری در اهواز می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌ها جز پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش از 36 سؤال برای متغیر حکمروایی خوب شهری (مشارکت، عدالت محوری، توافق و اجماع محوری، کارایی و اثربخشی، قانونمندی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی) و تاب‌آوری شهری (اقتصادی، اجتماعی، نهادی – مدیریتی و زیرساختی –کالبدی) استفاده‌شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی ، مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع پژوهش در شهر اهواز می‌باشند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند40 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS21 و آموس گرافیک 24 تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهند در شهر اهواز شاخص‌های مشارکت، عدالت محوری، توافق و اجماع محوری، کارایی و اثربخشی، قانونمندی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی که انعکاس‌دهنده حکمروایی خوب شهری می‌باشند بر ابعاد تاب‌آوری شهری تأثیر بالایی (ضریب تأثیر 0.69) دارند. بنابراین بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در شهر اهواز منجر به افزایش تاب‌آوری شهر و شهروندان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Realisation the resilient city using good urban governance approach (Case study: Ahwaz city)

نویسندگان [English]

  • saeed maleki 1
  • -- - 2
  • - - 3
1 uni
2 -
3 -
چکیده [English]

Issues such as the growing urban population, urbanization of societies, globalization. necessity responsiveness and citizen oriented Managers and decision-makers directed to utilizing the best practices in urban management. One of the most famous methods in this field is urban good governance. A good urban governance approach has been presented by international organizations to reduce poverty and improve quality of life, especially in developing cities. Also Take advantage of urban good governance approach Brings Sustainable, safe, livability and resilient cities. The purpose of this research is assessment of the role of good urban governance pattern on urban resilience in Ahwaz city.. The present paper is categorized as practical aiming, and regarding the data collection it is classified as descriptive-scaling. In this research 36 questions for a urban good governor variable(participation, legitimacy, transparency, collective agreement, responsibility, justice, accountability, and efficiency and effectiveness) and Urban resilience (economic, social, institutional-management and infrastructure-physical) has been used. The sample consisted of 40 professors, administrators and experts familiar with the subject in Ahvaz who were selected using purposive sampling. The collected data were analyzed through Amos24 and SPSS21 software. The results show that participation, legitimacy, transparency, collective agreement, responsibility, justice, accountability, and efficiency and effectiveness indactors which reflecting the urban good governance has a high impact (coefficient of influence, 0.69) on the urban resilience variable in Ahvaz city. Therefore, the improvement of urban good governance indicators in Ahwaz city will lead to increased resilience of the city and citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good urban governance
  • urban resilience
  • Sustainable City
  • Ahvaz City
  • Amos Graphic