تحلیل لایه ای علت های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق و ارایه سناریوهای بدیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده، معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجو دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22124/upk.2019.14235.1275

چکیده

بیان مسأله: محلات شهری سابقه­ای به قدمت شهرنشینی دارند و در گذر زمان دچار تغییرات گسترده­ای شده­اند و در اثنای این تغییرات، تعلق مکانی که یکی از پایه­های ارتباطی شهروندان و محیط زندگی است، رو به افول نهاده است. استعاره محله و تغییرات آن در انطباق با دوران معاصر، مسئله­ای است که باید مورد توجه برنامه­ریزان، طراحان شهری و معماران قرار گیرد.
هدف: هدف از این پژوهش، دستیابی به آینده­های بدیل بر مبنای استعاره­های بدیل از محله در ارتباط با حس تعلق و شناسایی سناریوهای محتمل محله در آینده، به منظور حفظ ارزش­های فرهنگی، اجتماعی، کالبدی محله براساس حس تعلق مکانی است.
روش:پژوهش حاضر با روش تحلیل لایه­ای علت­های تغییر مفهوم محله در چهار لایه­ی تحلیل شامل لیتانی، علل کلان اجتماعی، گفتمان/ جهان بینی و اسطوره/ استعاره، بر آن است تا ضمن دستیابی به درک روشنی از علت­های این تغییرات، سناریوهای بدیلی را برای مفهوم محله در آینده بر مبنای استعاره­های بدیل این مفهوم با تمرکز بر حس تعلق مکانی ارایه دهد.
یافته‌ها: با استفاده از نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته با صاحب نظرانی که در زمینه موضوع مورد بحث دارای دانش و تجربه کافی بودند، صورت گرفته و نمونه­گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت استعاره­هایی مانند «فاقد روح و معنا»، « آشفته»، «سیال»، «هرج و مرج»، «بی­مرز» ، «بی هویت» از سوی مصاحبه شوندگان مطرح گردید.
نتیجه: براساس نتایج تحقیق، چهار سناریوی محله هوشمند، محله جهانی، محله پایدار و محله منعطف ارائه شده­اند.

تازه های تحقیق

واکاوی مفهوم دقیق محله در شهرهای معاصر، با توجه به تغییراتی که در عصر مدرنیته صورت گرفته است.

به منظور ساختارزدایی و ساختاردهی مجدد به آینده و برای خلق آینده های بدیل و ارائه سناریوهای بدیل از مفهوم محله،روش تحلیل لایه ای علت ها مورد استفاده قرار گرفته است.

براساس استعاره­های بدیل از مفهوم محله، چهار سناریوی محله هوشمند، محله جهانی، محله پایدار و محله منعطف ارائه شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Layered Analysis of the Change in the Concept of the Neighborhood in Relation with the Sense of Belonging and Presenting the Alternative Scenarios

نویسندگان [English]

  • Azita Belali Oskui 1
  • Mina Heydari Turkmani 2
  • Farbod Diba 3
1 Associate Professor of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University. Iran
2 PhD Candidate in Architecture Urban, Tabriz Islamic Art University. Iran
3 Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The urban neighborhoods have a long history, as old as the urbanity and they have undergone extensive changes over the time. During these changes, belonging to place which is one of the cornerstones of the relationship between the citizens and the living environment is going to be declined. The metaphor of the neighborhood and its changes in adaptation with the contemporary period is an issue that the planners, the urban designers and the architects should pay attention to it.
Objectives: The objective of this research was to achieve the alternative futures based on the alternative metaphors of the neighborhood in relation with the sense of belonging and identifying the possible scenarios of the neighborhood in the future, in order to preserve the cultural, social and physical values of the neighborhood based on the sense of belonging to place.
Method: Using a causal layered analysis method in four layers of analysis including "Lithuania", "macro social causes", "discourse – worldview" and "metaphor – myth", the present study attempted to achieve not only a clear understanding of the causes behind these changes, but also to present the alternative scenarios for the concept of the neighborhood in the future, based on the alternative metaphors of this concept, focusing on the sense of belonging to place.
Result: Using the purposeful sampling, in-depth semi-structured interviews were conducted with the experts who had sufficient knowledge and experience on the topic under the discussion and the sampling continued up to the theoretical saturation. Finally, the metaphors such as “Lack of spirit and meaning", "Confused", "fluid", "chaos", "boundless", "unidentity" was mentioned by the interviewees.
Conclusion: Based on the results, four scenarios of the smart neighborhood, the global neighborhood, the sustainable neighborhood and the flexible neighborhood have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of belonging
  • Urban Neighborhood
  • Causal Layered Analysis
  • scenario
اژدری، علی رضا، فریدی زاد، امیرمسعود و کامه خوش، پارسا (1389). به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور. مجله هنرهای زیبا هنرهای تجسمی، شماره42، صص 57-65.

امامی، علی، بازدار، مهرنوش، صفری، ملیحه و فرحناکی، رامونا. (1393). تعیین رابطه حس تعلق و شاخصه های اجتماعی آن، نمونه موردی: روستای زیارت در گلستان. فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 21، صص 11-21.

 پورسراجیان، محمود. (1394). ارزشهای محله تاریخی و معیارهای تغییر در آن از نظر ساکنان. مجله باغ نظر، شماره 35، صص 39-52.

توسلی، غلام عباسی .(1386). جامعه شناسی، انتشارات تهران: دانشگاه پیام نور.

جمشیدیها، غلامرضا، پروایی هرهدشت، شیوا، پیری، صدیقه و ادیب حاج باقری، ثریا. (1393). بررسی نقش احساس تعلق محله ای در افزایش مشارکت اجتماعی(مورد مطالعه: محله قزل قلعه تهران). مطالعات جامعه شناختی شهر، شماره 40، ص 10.

جوادی، معصومه. (1389). تاثیر فضاهای مجازی بر حس تعلق به مکان در کلان­شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل.

جوان فروزنده، علی و مطلبی، قاسم. (1390). مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل­دهنده آن. هویت شهر، شماره 8، صص 27- 38.

حسینی مقدم، محمد. (1390). کاربرد آینده پژوهی در علوم  سیاسی با تکیه بر روش تحلیل لایه لایه علت ها. رهیافت های سیاسی و بین المللی، صص 188-169.

حقیقتیان، منصور، اسماعیلی، رضا و کریمی زاده اردکانی، سمیه. (1394). محله محوری و احساس تعلق به محله در بین ساکنان شهر تهران، مطالعات جامعه شناختی شهری، شماره 14، صص53-74.

خزائی، سعید، جلیلوند، محمد رضا و نصر الهی وسطی، لیلا. (1392). بررسی نظری روش تحلیل لایه ای علت ها در حوزه آینده پژوهی. مطالعات آینده پژوهی، شماره 6، صص71-102.

رضازاده، راضیه. (1385). رویکرد روانشناسانه و جامعه­شناسانه به هویت مکانی در شهرهای جدید. مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، تهران.

رهنمایی، محمدتقی، فرهودی، رحمت الله، قالیباف محمدباقر و هادی پور، حلیمه خاتون، (1386). سیرتحول ساختاری و عملکردی محله در شهرهای ایران، جغرافیا( نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، شماره 12 و 13،  صص 19-43.

زمانی، بهادر، شمس، سارا. (1392). ضرورت رویکرد محله–مبنا در احیای بافت های تاریخی شهرها. هفت شهر، دوره 4، شماره 45 -46، صص 73-93.

زیاری، کرامت اله، حاتمی، احمد و مصباحی، سحر. (1396). بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی با تأکید بر احساس تعلق محله ای  (مطالعۀ موردی: نورآباد دلفان1). جغرافیای اجتماعی شهری، دوره4، شماره 2، صص69-86.

سیاوش پور، بهرام، شادلو جهرمی، مجتبی و مولایی رامشه، زهره (1393). ابعاد تشکیل‌دهندۀ حس تعلق به مکان، با تأکید بر عوامل کالبدی، اجتماعی و احساسی (ادراک و شناخت). ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد.

عبدالهی، مجید، صرافی، مظفر و توکلی نیا، جمیله. (1389). بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران، پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، شماره  72، صص 83 - 102.

عربی، زهرا و طاوسی، سمیرا و سادات موسوی، سمیه. (1395). حس تعلق محله ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: تهران، محله ارامنه الف(. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره9، شماره 1، صص 33-21.

عزیزی، محمدمهدی(1385). محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک. هنرهای زیبا، شماره 27، صص35- 46.

عنایت الله، سهیل و میلویه یچ، ایوانا. (1395). آینده پژوهی با روش تحلیل لایه­ای علت ها، ترجمه: مریم یوسفیان، علیرضا نصر اصفهانی، فاطمه عیوضی، محمد فراهانی و مهدی مبصری، جلد اول، تهران: انتشارات شکیب.

غروی الخوانساری، مریم. (1393). از محله سنتی تا محله معاصر؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی در شهر امروز. معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 21، صص 61-67.

فاتح راد، مهدی، جلیلوند، محمدرضا و نصرالهی وسطی، لیلا. (1392). درآمدی بر مبانی معرف شناسی و روش شناسی آینده پژوهی. مطالعات آینده پژوهی،  شماره 8 ، صص 27- 52.

فلاحت، محمد­صادق. (1385). نقش طرح کالبدی در حس­ مکان (مقایسه حس­مکان پنج مسجد معاصر با طرح سنتی و نوآورانه). رساله دکتری در رشته معماری، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

کرامت زاده، عبدالمجید(1395). نقش استعاره های شناختی در آینده پژوهی با تحلیل دیدگاه های سهیل عنایت الله، آینده پژوهی ایران، دوره 1، شماره 1، صص15- 31.

گل افشانی، ناهید. ( 1385). روایی و پایایی در پژوهش کیفیت. فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا، شماره 13 و 14، صص 33-41.

 گل­ محمدی، احمد (1381). جهانی شدن فرهنگ و هویت.  تهران: نشر نی.

لنگ، جان. (1386). آفرینش نظریه معماری. مترجم: عینی­فر، علیرضا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

مبارکی، محمد، صلاحی، سمیه (1392). کیفیت خدمات شهری، تعهدات شهروندی و حس تعلق اجتماعی. علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 55، صص 275-315.

محمدی، جمال و آزاده سید رضا. (1397). مقایسه تطبیقی محله های نوساز و قدیمی اصفهان از نظر میزان انطباقپذیری با شاخص های ایرانی ـ اسلامی مطالعه موردی: محله های جویباره و شهرک نگین. شهر های ایرانی اسلامی، شماره 34، صص 23-89.

 معلمی، محسن. (1386). هویت­شهری، هویت­مسکونی، مفاهیم گمشده امروزی. ماهنامه راه و ساختمان، شماره 48، صص90- 95.

موقر، حمید رضا، رنجبر، احسان و پور جعفر، محمد رضا. (1394). بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران نمونه مطالعاتی محله های شهر نایین. مطالعات معماری ایران، شماره 8، صص 35- 56.

میردامای، سید­پرهام. (1391). ارتقاء کیفیت محیط­های شهری با تاکید بر رویکرد مکانی (نمونه موردی: محله ولنجک تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان.

نادری، احمد، شیرعلی، ابراهیم و قاسمی کفرودی، سجاد. (1393). بررسی حس تعلق محله ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله نعمت آباد). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره6، شماره 3، صص7-20.

ناطق پور، محمدجواد. (1383). توسعه و تعلق اجتماعی با تأکید بر نقش شوراهای اسلامی. رشد آموزش علوم اجتماعی،  شماره 25، صص28-32.

وارثی، حمیدرضا، عامل­بافنده، مهدی و محمدزاده، محمد. (1389). بررسی و تحلیل مؤلفه­های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق­مکانی ساکنین شهرهای جدی (مطالعه موردی: شهر گلبهار). پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 1، شماره 2، صص17- 36.

Abdollahi, Majid, Sarafi, Mozaffar and Tavakkolia, Jamila. (2010). A Theoretical Investigation of the Concept of Neighborhood and its Redefinition with Emphasis on the Conditions of Iranian Urban Neighborhoods, Human Geographic Research (Geographical Research), 72, 83 - 102. (in Persian)

Altman, I & Low, S (1992). Place Attachment. London: Plenum Press.

Ajdari, Ali Reza, Faridi Zad, Amir Massoud and Kamah Khosh, Parsa (2010). Towards a solution for culture-based design. Fine Arts Visual Arts, vol 42, pp 57-65. (in Persian)

Arabi, Zahra and Tawassi, Samira and Sadat Mousavi, Somayeh. (2016). Sense of Neighborhood Belonging and its Role in Social Participation (Case Study: Tehran, Armenian Neighborhood A). Iranian Journal of Social Development Studies, 9 (1), 21-23. (in Persian)

Azizi, Mohammad Mehdi (2006). Sustainable Residential Neighborhood: A Narmak Case Study. Fine Arts, 27, 35-46. (in Persian)

Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment. Journal of environmental psychology19(4), 331-352.

 Brown, B. B. & Perkins, D. D. (1992). Disruptions in place attachment. In Place attachment (pp. 279-304). Springer US. New York: Plenum.

Cowan, R. (2005). The dictionary of urbanism. London: street wise press.

Dator, J. (1979) The futures of cultures and cultures of the future, in Marsella, T., Ciborowski, T. and Tharp, R. (Eds), Perspectives on Cross Cultural Psychology, Academic Press, New York, NY.

Emami, Ali, Bazdar, Mehrnoosh, Safari, Malihah and Farahnaki, Ramona.(2014). Determining the Relationship between Sense of Belief and Its Social Characteristics, Case Study: Ziarat Village in Golestan. Utopia Architecture and Urban Development,vol 21, pp 11-21. (in Persian)

Fateh Rad, Mehdi, Jalilvand, Mohammad Reza and Nasrollahi Mesi, Leila. (2013). An Introduction to the Foundations of Futurology Reference Methodology and Methodology. Futures Studies, 8, 27-52. (in Persian)

Falahat, Mohammad Sadegh. (2006). The role of physical design in sense of place (comparing the senses of five contemporary mosques with traditional and innovative design). Doctoral dissertation in Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran. (in Persian)

Ghravi Al-Khwansari, Maryam. (2014). From traditional neighborhoods to contemporary neighborhoods, research into local identity restoration strategies in today's city. Utopia Architecture and Urban Development, 21, 61-67. (in Persian)

Goffman, E. (1963). Behavior in public spaces. Notes on the Social Organization of Gatherings. The Free Press, NY.

Golafshani, Nahid. (2006). Validity and Reliability in Quality Research. Management Information Science, Education & Research Tomorrow 13 & 14, 41-41.(in Persian)

Gol Mohammadi, Ahmad (2002). Globalization of culture and identity. Tehran: Ney Publishing. (in Persian)

Haghighatian, Mansour, Ismaili, Reza and Karimizadeh Ardakani, Somayeh. (2015). Neighborhood Orientation and the Neighborhood Feelings Among Residents of Tehran, Urban Sociological Studies, 14, 53-74.(in Persian)

Hagerty, B. M., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M., & Collier, P. (1992). Sense of belonging: A vital mental health concept. Archives of psychiatric nursing6(3), 172-177.

Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of environmental psychology21(3), 273-281.

Hothi, M., & Cordes, C. (2008). Understanding neighbourliness and belonging: A scoping paper for the neighbourhood action network. Retrieved July 10, 2012.

Hosseini Moghaddam, Mohammad. (2011). The application of futures research in political science relying on the method of layered analysis of causes. International and Political Approaches, 188-169.(in Persian)

Inayatullah, Soheil and Milwaukee Yacht, Ivana. (2016). Futurology with a Layered Analysis of Causes, Translated by: Maryam Yousefian, Alireza Nasr Esfahani, Fatemeh Aivozi, Mohammad Farahani and Mehdi Mobasari, Volume I, Tehran: Shakib Publications. (in Persian)

Inayatullah, S. (2005). Causal layered analysis—deepening the future. Questioning the future: methods and tools for organizational and societal transformation1, 1-22.

Inayatullah, S.; Izgarjan, A; Kuusi, O.; Minkkinen, M., (2016). Metaphors in futures research, Futures, Vol. 84 p.109-114.

Jamshidi, Gholamreza, Paravai Herdasht, Shiva, Piri, Sedigheh and Adib Haj Bagheri, Soraya. (2014). Investigating the Role of Neighborhood Feelings in Increasing Social Participation (Case Study: Ghezel Qaleh District, Tehran). Sociological Studies of the City, 40, 10.. (in Persian)

Javadi, Masoumeh. (2010). The effect of cyberspace on sense of place in Mashhad metropolis. Master of Science Degree in Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Zabol.(in Persian)

Javan frouzandeh , Ali and Mutlib, Qasim. (2011). The concept of sense of belonging to the place and its constituent factors. City Identity, 8, 27-38.(in Persian)

Karamzadeh, Abdol Majid (2016). The Role of Cognitive Metaphors in Futures Studies by Analyzing the Views of Soheil Enayatollah, Futures Studies of Iran, 1 (1), 31- 15.(in Persian)

Khazaei, Saeed, Jalilvand, Mohammad Reza and Nasr Elahi Middle, Leila. (2013). Theoretical Investigation of the Layer Analysis of Causes in Future Research. Future Studies, 6, 10–71.(in Persian)

Lang, John. (2007). Creating Architecture Theory. Translated by: Einifar, Alireza, Tehran: Tehran University Press & Publishing Institute. (in Persian)

Mubarak, Mohammad, Salahi, Somayeh (2013). The quality of public services, citizenship obligations and a sense of social belonging. Social Welfare Research, 55, 275-315.(in Persian)

Mohammadi, Jamal and Azadeh Seyed Reza. (2018). Comparative Comparison of New and Old Isfahan Neighborhoods for Adaptation to Iranian-Islamic Indicators Case Study: Jouybara and Negin Settlements. Iranian Islamic Cities, 34, 23-89. (in Persian)

Moalemi, Mohsen. (2007). Urban identity, identity, the lost concepts of today. Road and Building Monthly, 48, 95-90. (in Persian)

Movaqar, Hamid Reza, Ranjbar, Ehsan and Poor Jafar, Mohammad Reza. (2015). Recognizing the Concept of Neighborhoods in Iranian Desert Cities A Case Study of Nein City Neighborhoods. Iranian Architectural Studies, 8, 35-56. (in Persian)

Mirdamai, Sidparham. (2012). Improving the quality of urban environments with an emphasis on spatial approach (Case study: Valenjak neighborhood of Tehran). Master's thesis in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan University of Arts. (in Persian)

Naderi, Ahmad, Shirali, Ebrahim and Qasemi Kafroudi, Sajad. (2014). Investigating the sense of neighborhood belonging and its role in social participation (Case study: Nemat Abad neighborhood). Iranian Social Development Studies, 6 (3), 7-20. (in Persian)

Natepour, Mohammad Javad. (2004). Development and social belonging with emphasis on the role of the Islamic Councils. Development of Social Science Education, 25, 28-32.(in Persian)

Pandit, N., 1996. The Creation of Theory a Recent Application of the Grounded Theory Method. The qualitative Report, 2(4), pp. 1-20.

Poursarajian, Mahmoud. (2015). Historic Neighborhood Values and Criteria for Change in Residents. Garden Magazine Review, 35, 39-52. . (in Persian)

Rahnamaei, Mohammad Taghi, Farahudi, Rahmatullah, Ghalibaf Mohammad Bagher and Hadi Pour, Halima Khatun, (2007). Structural and Functional Development of Neighborhoods in Iranian Cities, Geography, 12 and 13 19-43.(in Persian)

Rezazadeh, Razieh. (2006). The Psychological and Sociological Approach to Spatial Identity in New Cities. New Cities Identity Papers, New Cities Civil Engineering Publication, Tehran. (in Persian)

Rubinstein, R. I., & Parmelee, P. A. (1992). Attachment to place and the representation of the life course by the elderly. In Place attachment (pp. 139-163). Springer, Boston, MA.

Sadeghi, A., (2015), Explanation the sense of belonging to the aesthetics of the environment in the public spaces of the Iranian city of Islam. Ph.d. Thesis, Superviser, Tarbiyat Modares University, Tehran.

Sarrafi, Mozaffar (1992). Planning theory and development; Discussion paper, No 32, Vancouver, UBC school of regional planning.

Shumaker, S. A., & Taylor, R. B. (1983). Toward a clarification of people-place relationships: A model of attachment to place. Environmental psychology: Directions and perspectives2, 19-25.

Siavash Pour, Bahram, Shadloo Jahromi, Mojtaba and Molai Ramshe, Zohreh (2014). Dimensions constituting a sense of place, with an emphasis on physical, social, and emotional factors (perception and cognition). 6th National Conference on Urban Planning and Management, Mashhad.(in Persian)

Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity. Environment and behavior34(5), 561-581.

Tavassoli, Gholam Abbasi (2007). Sociology, Tehran: Payam Noor University Press. (in Persian)

Varesi, Hamid Reza, Amel Bafandeh, Mehdi and Mohammadzadeh, Mohammad. (2010).  Investigating and Analyzing the Components of Urban Identity and Its Relationship with the Residence of Residents of Serious Cities (Case Study: Golbahar City). Urban Planning and Research, 1 (2), 36- 17. (in Persian)

Van der Graaf, P. (2009). Out of Place?: Emotional Ties to the Neighbourhood in Urban Renewal in the Netherlands and the United Kingdom. Amsterdam University Press.

Winter, G. (2000). A comparative discussion of the notion of'validity'in qualitative and quantitative research. The qualitative report4(3), 1-14.

Zaltman, G., LeMasters, K., & Heffring, M. (1982). Theory construction in marketing: Some thoughts on thinking. John Wiley & Sons.

Zamani, Bahador, Shams, Sara. (2013). The need for a neighborhood-based approach in revitalizing the historical context of cities. Seven Cities, 45-46, 73-93.(in Persian)

Ziyari, Karamatollah, Hatami, Ahmad and Mesbahi, Sahar. (2017). Investigating the Effective Factors on Increasing Social Participation with Emphasis on Neighborhood Feelings (Case Study: Noorabad Delfan 1). Urban Social Geography, 4 (2), 69-86. (in Persian)