دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، آذر 1398، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

صفحه 1-20

10.22124/upk.2019.14691.1310

مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی؛ فرشاد نوریان