ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22124/upk.2019.14691.1310

چکیده

بیان مسأله: تهران امروز دچار مسایل و مشکلات بسیاری است که حیات و هویت در تهران را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند و ضرورت اندیشیدن به این مسائل و ریشه‌یابی آن‌ها را پدیدار کرده است. عمده تحقیقات کنونی در باب مسائل تهران، به واکاوی خود مسئله می پردازد تا ریشه یابی آن. خلاء تحقیقاتی که لایه های زیرین مسائل شهری را بالاخص در تهران واکاوی کند، مساله ای است که این تحقیق در پی رفع آن است.
هدف: هدف از این تحقیق،دستیابی به دلایل ریشه ای مسائلی است که گریبانگیر کلانشهر تهران است. شناسایی ریشه ها، می تواند نقش موثری در جهتگیری اقدامات برنامه ریزانه در راستای حل مسائل شهری باشد.
روش:تحقیق حاضر از نوع بنیادی و به لحاظ روشی، تحلیلی- تفسیری و به لحاظ راهبرد، کیفی است. در این مسیر با استفاده از تکنیک‌های کدگذاری‌های باز و محوری و با اتکا به دور هرمنوتیکی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که مقوله اصلی (ریشه اصلی) تاثیرگذار در بروز مسائل تهران امروز، «رفتار انسانی» است؛ با این حال رفتار انسانی خود در رابطه ای دیالکتیکی، تحت تاثیر و تاثیرگذار بر زمینه های اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فکری و فرهنگی جامعه است.
نتیجه: نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که شهرسازی در ایران چه در حوزه آموزش و چه در حوزه حرفه، نیازمند بازنگری جدی است. بر اساس نتایج تحقیق، مفاد این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که اولا ماهیت غیرقابل تفکیک و درهم تنیده موضوعات و مسائل شهری به رسمیت شناخته شود؛ ثانیا تاثیر و تاثرات زمینه‌های فکری و آموزشی، اجتماعی و اقتصادی و... بر مسائل شهری در مرکز توجه قرار گیرد. ثالثا با توجه به نکته پیشین، برای حل و فصل و یا رفع و رجوع مسائل نیز نباید صرفا متکی به ابزارهای فنی رشته و حرفه بود و می‌بایست به صورت سیستمی و کل‌گرایانه زمینه‌های فکری و آموزشی، اجتماعی و اقتصادی را مدنظر قرار داد.

تازه های تحقیق

ساده‌انگاری است که مسائل شهر تهران امروز معلول صرفا یک عامل خاص دانسته شود، زیرا همانگونه که ذکر شد، ریشه مسائل خود به مثابه سیستمی درهم تنیده و پیچیده است.

اگرچه در تحقیق حاضر، رفتار انسانی به عنوان مقوله اصلی در این مورد، تعیین شد، اما در عین حال نشان داده شد که این رفتار چگونه تحت تاثیر زمینه‌های فکری و آموزشی، اجتماعی و اقتصادی است که تاثیر و تاثرشان به روی یکدیگر به صورت دوسویه و غیرمنظم است.

هر فهمی موقتی است و هیچ فهم غایی و نهایی وجود ندارد، از این رو نتیجه تحقیق حاضر نیز به دلیل ماهیت هرمنوتیکی خود، نباید فهم غایی در ریشه یابی مسائل تهران امروز تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding the Roots of the Contemporary Problems of Tehrān Based On the Philosophical Hermeneutic Approach

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rahmani 1
  • Mohammad Mehdi Azizi 2
  • Farshan Nourian 3
1 PhD Candidate in Urbanism, School of Urbanism, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Today, Tehrān has many problems and we have named the most serious of them as the tribulations. These tribulations create conditions that pose a serious threat to the life and identity in Tehrān. So, the need to think about these tribulations and finding their roots has emerged.
Objectives: The present study tries to answer this question: what is the root of the contemporary problems in Tehrān? To address the tribulations of Tehrān, at first a philosophical framework was considered to address it through overviewing these tribulations and reviewing the related literature. Then, using the qualitative interpretive-hermeneutic method, based on the semi-structured in-depth interviews with experts, the roots of Tehrān's tribulations were discussed. The purpose of this method was not merely to provide an understanding of the interviewees, but to realize a shared understanding between the researchers and the interviewees.
Method: The data were analyzed using the open and axial coding techniques, and based on the hermeneutical circle.
Result: The results showed that the main category influential on the contemporary tribulations of Tehrān is "the human behavior" which according to the rule of the hermeneutical circle is strongly influenced by the economic, cultural, social, educational, and intellectual contexts.
Conclusion: The human behavior is the central category and it is the cause of the contemporary tribulations of Tehrān, it is itself dialectically influenced by the mentioned contexts and also influential on them. Based on such teaching, the results of this research have been formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Contemporary Tehrān
  • the Urban Problems
  • Philosophical Reflection
  • Philosophical Hermeneutics
احمدی، بابک (1393). هایدگر و تاریخ هستی. تهران: انتشارات مرکز.

احمدی، بابک (1395).، هایدگر و پرسش بنیادین. تهران: نشر مرکز.

ارباب، پارسا و محمدمهدی، عزیزی (1393). واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران. مطالعات شهری، 12، 59-72.

اطهاری، کمال (1389). اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران. فصلنامه اقتصاد شهر، 7، 56-65.

اطلس شهر تهران (1393)، شهرداری تهران.

امیرمنصوری، سید امیر (1387). نقد طرح جامع شهر تهران (مجموعه گفتگو). تهران: پژوهشکده نظر.

ایمانی شاملو، جواد و رفیعیان، مجتبی و داداش‌پور، هاشم (1395). سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت، فصلنامه ژئوپلیتیک، 12 (1)، 104-135.

بصیرت، میثم و عزیزی، محمدمهدی و زبردست، اسفندیار و آخوندی، عباس احمد (1391). فرصت ها و چالش های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران، هنرهای زیبا، 49، 5-16.

بی‌نیاز، احسان و مثنوی، محمدرضا و نظریها، مهرداد (1390)، تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان شهر تهران، محیط‌شناسی، 37 (59)، 171-184.

توفیق، ابراهیم (1396)، درس گفتارهای شهر و مارکسیسم، تهران: موسسه پرسش.

توکلی‌نیا، جمیله و مجیدی خامنه، بتول و ضرغامی، سعید (1395).، ارزیابی عملکرد کلانشهرها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد (مطالعه تطبیقی تهران و استانبول). برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 6 (23)، 89-98.

جمادی، سیاوش (1385). زمانه و زمینه پدیدارشناسی. تهران: انتشارات ققنوس.

جمادی، سیاوش. (1396). چه باشد آنچه خوانندش تفکر. نوشته مارتین هایدگر، تهران: انتشارات ققنوس.

جوزی، سیدعلی و رضایان، سحر (1388). طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 11 (4)، 127-138.

خاتمی، محمود (1395). جهان در اندیشه مارتین هایدگر. تهران: موسسه اندیشه اسلامی.

خادمیان، طلیعه و خانمحمدی، افسانه (1391). بررسی تأثیر عدالت اجتماعی بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران. مطالعات جامعه‌شناسی، 14، 109-126.

دلوز و گتاری (1980). فلسفه چیست. ترجمه محمدرضا آخوندزاده، تهران: نشر نی.

راغفر، حسین، محمدی فرد، زهرا و سنگری مهذب، کبری (1389). اندازه گیری فقر چندبعدی در شهر تهران. پژوهشهای اقتصادی، 62، 1-16.

زکریایی، محمدعلی (1393). مسائل اجتماعی زنان شهر تهران، تهران: نشر جامعه و فرهنگ.

زنگی‌آبادی، علی و تبریزی، نازنین (1385). زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب پذیری مناطق شهری. پژوهش‌های جغرافیایی، 38، 115-130.

سازمان بهزیستی استان تهران (1395). گزارش توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی (مرحله اول و دوم).

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (1394)، گزارش وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهر تهران، شهرداری تهران، تهران.

سایت اداره ثبت و احوال استان تهران (1395). به آدرس www.sabteahval-tehran.ir

سایت اطلس کلانشهر تهران (1393). به آدرس www.atlas.tehran.ir

سایت سازمان نوسازی شهرداری تهران (1393). به آدرس www.nosazi.tehran.ir

سایت شورای شهر تهران (کمیته اجتماعی) (1393). به آدرس www.shora.tehran.ir

سایت مرکز آمار ایران (1395). به آدرس www.amar.org.ir

سایت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (1394). به آدرس www.omrani.tehran.ir

سرور، هوشنگ و پورطاهری، مهدی و پرهیزکاری، اکبر و کاظمیان، غلامرضا (1389). جهانی شدن اقتصاد و چالش پایداری در منطقه کلان شهری تهران. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 14 (2)، 23-42.

سیاسی، علی‌اکبر (1341). گزارش سمینار درباره مسائل اجتماعی شهر تهران، دانشکده علوم و ادبیات انسانی دانشگاه تهران، 4، 111-124.

شایگان، فریبا و رستمی، فاطمه (1391). هویت اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی زنان تهران). برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9، 149-182.

شرکت آب منطقه‌ای تهران (1396). گزارش بحران آب تهران.

شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران (1394). گزارش سالانه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران (1396). گزارش سالانه کیفیت هوای تهران.

صفوی، سید یحیی و علیجانی، بهلول (1385). بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران. پژوهش‌های جغرافیایی، 38 (58)، 99-112.

طباطبایی، سیدجواد (1395). بررسی اندیشه و تمدن ایرانشهر (سخنرانی)، بیست و چهارمین نشست بررسی اندیشه و تمدن ایرانشهری، تهران: خانه گفتمان و معماری

عبدالکریمی، بیژن (1393). بررسی روشنگرانه اندیشههای مارتین هایدگر. نوشته والتر بیمل، تهران: نشر سروش.

عزیزی، محمدمهدی و زارع استحریجی، سمانه (1393). ارزیابی سازگاری پهنه های کاربری زمین در طرح های تفصیلی در ارتباط با محدوده گسل ها: مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 20، 1-22.

عزیزی، محمدمهدی و ملک محمدنژاد، صارم (1386). بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه). هنرهای زیبا، 32، 27-38

علی پور، پروین و زاهدی، محمد جواد و شیانی، ملیحه (1388). اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران). جامعه‌شناسی ایران، 10(2)، 109-135.

غلامی، روح الله و سیفی کفشگری، محسن و شهبازی، نجف علی (1392). عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران؛ (مطالعه موردی کلانشهر تهران). آفاق امنیت، 20، 167-186.

غمامی، مجید (1387)، درباره مسائل شهرسازی در ایران امروز، تهران: نشر آگاه.

فرتوک‌زاده، حمیدرضا و قجاوند، سمیه و رجبی نهوجی، میثم (1394). الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف مدیریت موثر. آب و فاضلاب، 26 (2)، 23-36.

فرمانفرمایان، عبدالعزیز (1347)، طرح جامع شهر تهران، وزارت آبادانی و مسکن، تهران.

قاسمی، عبدالرسول و بانویی، علی‌اصغر و روزبهانی، نیره (1395). ارزیابی آسیب پذیری بخش های کلیدی اقتصاد در شرایط ریسک غیرعملیاتی (مطالعه موردی: استان تهران). تحقیقات اقتصادی، دوره 51(3)، 483-507.

قدیری، محمود، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، شایان، سیاوش و پرهیزکار، اکبر (1391). تبیین تمرکز اجتماعی - فضایی آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 16(3)، 31-54.

کاظمی تاری، تقی (1388). مدیریت بحران زلزله در کلان شهر تهران. جغرافیایی سرزمین، 22، 107-126.

کاظمی، عباس (1388)، پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی: تاملی بر مصرف مراکز خرید، تهران: فرهنگ جاوید.

کامرانی، زهرا و سیف اللهی، سیف الله (1392). شکل گیری و گسترش پدیده حاشیه نشینی نوین در کلانشهر تهران از انقلاب اسلامی تا کنون (مطالعه موردی: محله حصارک تهران، 1392 هجری شمسی). مطالعات جامعه‌شناسی، 20، 7-22.

گروندن، ژان (1999). هرمنوتیک. ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.

مجتهد شبستری، محمد (1394). درسگفتارهای هرمنوتیک جدید (صوتی). حسینیه ارشاد: تهران، ایران.

محمودی، ابوالفضل و پرهیزکاری، ابوذر (1395). مدل سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تاکید بر نقش بازار آب. مدلسازی اقتصادی، 10 (3)، 121-140.

مرتضوی، کامران (1396). اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 35، 139-152.

موسایی، میثم و شیانی، ملیحه (1389). مشارکت در امور شهری و الزامات آن در شهر تهران. رفاه اجتماعی، 38، 245-268.

مهدیزاده، جواد (1382)، نظری به روند تاریخی توسعه کالبدی - فضایی شهر تهران (4) (دوره شکل گیری مجموعه شهری تهران 1357 تا امروز). جستارهای شهرسازی، 5، 34-41.

مهدی‌وفا، حبیب‌الله، رضویان، محمدتقی و مومنی، مصطفی (1388). نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون. محیط‌شناسی، 35 (50)، 1-14.

میره‌ای، محمد، فتحی، امیر و امیریان، سهراب و پرنیان، حاتم (1395). بررسی و تعیین اولویت‌های ساماندهی پایتخت در ایران. جغرافیا و پایداری محیط، 18، 35-50.

نصیری، معصومه و اعظمی، هادی (1385). نابرابری های شهری تهدیدی برای امنیت اجتماعی تهران، رویکردی در جغرافیای سیاسی. فصلنامه ژئوپلیتیک، 2 (1)، 42-61.

نوریان، فرشاد و مظفری‌پور، نجمه (1392). ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأکید بر شاخصه‌های سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: محلات 7 گانه ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران. هنرهای زیبا، 4، 47-56.

واینسهایمر، خوئل (1993). هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی. نشر ققنوس: تهران.

هزارجریبی، جعفر (1390). بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 22(3)، 41-62.

یاسپرس، کارل (1970). کوره‌راه خرد درآمدی به فلسفه. ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران: نشر قطره.

یاوری، حسین و نجارسلیقه، محمد (1390). سطوح وارونگی در آلودگی های شهر تهران.  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، 17(20)، 89 -105.

 

Abdolkarimi, Bijan (2014). Investigation of Heidegger’s intellectual toughts. Soroosh Press. (In Persian).

Ahmadi, Babak (2014). Heidegger and history of being. Markaz Press. (In Persian).

Ahmadi, Babak (2016). Heidegger and fundamental question. Markaz Press. (In Persian)

Alipour, Parvin et al. (2007). Comparison studies on two different residential complex in Tehran, Journal of Fine Arts, 10 (2), 27-38. (In Persian).

Amir Mansouri, Seyed Amir (2008). The critics of Tehran comprehensive plan. Nazar Institute. (In Persian)

Arbab, Parsa and Azizi, Mohammad Mehdi (2014). Analysis of residence duration in line with identity of place, the case: District 22 of Tehran. Journal of Urban Studies, 12, 72-59. (In Persian)

Anderson, R. (2016). Phenomenologies of the City: Studies in the History and Philosophy of Architecture. The Journal of Architecture, 21(1), 142–147.

Athari, Kamal (2010). Urban economy in Iran, Journal of Urban Economy, 7, 56-65. (In Persian)

Atlas of Tehran City (2014). Municipality of Tehran. (In Persian)

Azizi, Mohammad Mehdi et al. (2014). Analysis of adoption between the land use zoning and seismic hazard in District 1st of Tehran. Journal of Urban and Regional Studies, 20, 1-22. (In Persian).

Azizi, Mohammad Mehdi et al. (2007). Comparison analysis between two residential complexes, Journal of Fine Arts, 32, 27-38. (In Persian).

Basirat, Meisam et al.  (2012). the opportunities and challenges of good governance in Tehran metropolitan area, Journal of Fine Arts, 49, 5-16. (In Persian)

Biniaz, Ehsan et al. (2011). Sustainability of Tehran’s water supply system, Journal of Mohit Shenasi, 37 (59), 171-184. (In Persian).

Bonger, A. & Litting, B. & Menz, W. (2009). Interviewing Experts, Research Method Series, ECPR.

Brigstocke, J. (2011). The time of the city: politics, philosophy and genre, by Michael J. Shapiro. Urban Research & Practice, 4(2), 225–226.

Chettiparamb, A. (2006). Metaphors in complexity theory and planning. Planning Theory, 5(1), 71–91.

Cunningham, F. (2007). Cities: a philosophical inquiry. CUCS Research Bulletin, (39), 1–9.

Curtis, C., Renne, J. L., & Bertolini, L. (2009). Transit Oriented Development.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). What is philosophy, Columbia University Press. (In Persian).

Eade, J., & Mele, C. (2002). Understanding the City. Blackwell Publishing.

Epting, S. (2015). An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning. Science and Engineering Ethics, 22(5), 1361–1374.

Epting, S. (2016). Intra-Disciplinary Research as Progress in Philosophy: Lessons from Philosophy of the City. Philosophia, 44(1), 101–111.

Fleming, V. & Gaidys, U. & Rob, Y. (2003). Hermeneutic research in nursing: developing a Gadamerian-based research method, Nursing Inquiry, 10(2), 113-120.

Farmanfarmayan, Aziz (1968). Tehran comprehensive plan. (In Persian).

Fartook Zadeh, Hamidreza et al. (2015). Analysis of water supply network in Tehran region, Journal of Water and Sanitation System, 26 (2), 23-36. (In Persian).

Gadamer, H. G. (2006). Classical and philosophical hermeneutics. Theory, Culture and Society, 23(1), 29–56.

Gerounden, J. (2000). Hermeneutics. Translated by Abolghassemi, Mahi Press. (In Persian).

Ghadiri, Mahmoud et al. (2012). Analysis of socio-spatial concentration of Tehran vulnerability. Journal of Spatial Planning, 16 (3). 31-54. (In Persian).

Ghamami, Majid (2008). About the urban planning challenges in Iran. AGAH Press. (In Persian).

Ghassemi, Rasool et al. (2016). Vulnerability analysis of Tehran economy. Journal of Economic Studies, 51 (3). 483-507. (In Persian).

Gholami, Roohollah et al. (2013). Socio-economic components and slum growth in Iran. Journal of Security boundaries, 20, 167-186. (In Persian).

Grondin, J. (2016). What is the hermeneutical circle? The Blackwell Companion to Hermeneutics (Unpublished), 1–14. Retrieved from https://www.academia.ed/ 13944229 /what is the hermeneutical circle

Hamraie, A. (2018). Enlivened City: Inclusive Design, Biopolitics, and the Philosophy of Liveability. Built Environment, 44(1), 77–104. doi:10.2148/benv.44.1.77

Heidegger, Martin (2017), what is called the thought, translated by Siavash Jamadi, Ghoghnoos Press. (In Persian). (In Persian).

Hezarjaribi, Jafar (2011). Assessment of the sense of social justice in Tehran. Journal of applicable sociology, 22 (3), 41-62. (In Persian).

Imani, Shamloo et al. (2016). Urban benefits and spatial segregation in Tehran, Journal of Geopolitics, 12 (1), 104-135. (In Persian)

Jamadi, Siavash (2006). The context and time of phenomenology, Ghoghnoos Press. (In Persian).

Jozi, Ali et al. (2009). A model for evaluating the ecological bearing capacity. journal of environmental science and technology, 11 (4), 127-138. (In Persian).

Kamrani, Zahra et al. (2013). Analysis of slums growth in Tehran Metropolitan area. Journal of sociological studies, 20, 7-22. (In Persian).

Kazemi, Abbas (2009). Everyday life of Iranian, thinking on shopping malls, Farhang Javid Press. (In Persian).

Kazemi, Taghi (2009). Disaster management of seismic hazard in Tehran. Journal of Geography, 22, 107-126. (In Persian).

Khademian, Talieh et al. (2012). Analysis of social justice effects on social happiness in Tehran. journal of sociologic studies, 14, 109-126. (In Persian).

Khatami, Mahmoud (2016). The world in Heidegger’s thought. Institute of Islamic Thinking. (In Persian).

Legacy, C., Metzger, J., Steele, W., Gualini, E. (2019). Beyond the post-political: Exploring the relational and situated dynamics of consensus and conflict in planning, Planning Theory, Vol. 18(3) 273 –281

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Mahdivafa, Habib et al. (2009). The role of political economy in spatial structure of Tehran. Journal of Mohitshenasi, 35 (50), 1-14. (In Persian).

Mahdizadeh, Javad (2003). Analysis of spatial development in Tehran. Journal of urban planning research. 5, 34-41. (In Persian).

Mahmoudi, Abolfazl et al. (2016). Economic modelling of water supply management in Tehran agriculture. Journal of Economic Modelling, 10(3), 121-140. (In Persian).

Martin, R. (2011). Financial Imaginaries: Toward a Philosophy of the City. Grey Room, 42, 60–79.

Meagher, M. Sharon (2008), Philosophy and the City: Classic to Contemporary Writings, State University of New York Press.

Mendieta, Eduardo (2010). The city and the philosopher: On the urbanism of phenomenology, Journal of Philosophy and Geography, Vol 4(2), 203-218.

Mirehi, Mohammad et al. (2016). Prioritization of Tehran readjustment. Journal of Geographic and environment sustainability, 18, 35-50. (In Persian).

Mojtahed Shabestari, Mohammad (2015). Modern hermeneutics, Ershad Press. (In Persian).

Mortazavi, Kamran (2017). Urban economy and sustainable incomes. Journal of social researches, 35, 139-152. (In Persian).

Musayi, Meisam et al. (2010). Participation in urban affairs in Tehran. Journal of social welfare, 38, 245-268. (In Persian).

Nasiri, Masoume et al. (2006). Urban unbalancing as a social treats for Tehran. Journal of geopolitics, 2 (1), 42-61. (In Persian).

Nourian, Farshad et al. (2013). Assessment of community-led management in Tehran district 21. Journal of Fine Arts, 4, 47-56. (In Persian).

Pandit, N. (1997). The creation of theory: A recent application of the grounded theory method, The Qualitative Report, 10.1186/gb-2006-7-9-r80.

Peters, M. A. (2014). Philosophy of the City: Hymn to the Polis. On the Right to the City. Policy Futures in Education, 12(4), 455–462.

Raghfar, Hossein et al. (2012). Multi-dimensional poverty in Tehran. Journal of economic researches, 62, 1-16. (In Persian).

Safavi, Yahya et al. (2006). Analysis of geographical effects on air pollution of Tehran. Journal of Geographic researches, 38 (58), 99-112. (In Persian).

Sarvar, Houshang et al. (2010). Globalization and the challenge of sustainability in Tehran. Journal of Spatial Planning, 14 (2), 23-42. (In Persian).

Schlossberg, Marc & Brown, Nathaniel. (2004). Comparing Transit-Oriented Development Sites by Walkability Indicators. Transportation Research Record. 1887. 34-42. 10.3141/1887-05.

Siasi, Aliakbar (1962). The report of seminar: social challenges of Tehran, University of Tehran. (In Persian).

Shaygan, Fariba et al. (2012). Social identity and the sense of security. Journal of welfare and development planning, 9, 149-182. (In Persian).

Straus, A. & Corbin, J. (1999). Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publication.

Tabatabai, Javad (2016). The thought and civilization of Iranshahr. The house of discourse and architecture. (In Persian).

Tavakkolinia, Jamileh et al. (2016). Assessment of Metropolitans’ function in globalization era. Journal of regional planning, 6 (23), 89-98. (In Persian).

Towfigh, Ebrahim (2017). The studies of Marxism and the city, Porsesh Institute. (In Persian).

Weinsheimer, Juel (1993). Philosophical hermeneutics and rhetoric theory. Ghoghnoos Press. (In Persian).

World Bank Group (2011). The Cost of Air Pollution; Strengthening the Economic Case for Action.

Yavari, Hossein et al. (1970). Introduction to philosophy. Translated by Mahbod Irani, Ghaterh Press. (In Persian).

Zakariayi, Mohammad Ali (2014). Social problems of Tehran’s women, Society and Culture Press. (In Persian).

Zangi Abadi, Ali et al. (2006). Analysis of spatial vulnerabilities of Tehran’s district. Journal of Geographic Researches, 38, 115-130. (In Persian).