نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادگروه شهرسازی،دانشکده فنی، هنر ومعماری،دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده فنی، هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز،تهران، ایران

10.22124/upk.2020.15004.1332

چکیده

بیان مسأله: استفاده مداوم از درآمدهای ناپایدار شهری برای توسعه شهرها، مشکلات عدیده‌ای را برای این جوامع بوجود آورده و ادامه این روند، شهرها و مناطق را با چالش جدی مواجه کرده است.
هدف: هدف بررسی نقش مناطق دانش بنیان در توسعه شهری و منطقه‌ای بر اساس مبانی نظری و تجربیات جهانی است.
روش:این مقاله با روش اسنادی و کتابخانه‌ای به مطالعه مبانی نظری و سوابق تجربی و پیشینه علمی پرداخته شده است.
یافته‌ها: مبحث نوآوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شهرهای دانش بنیان همواره مطرح می‌باشد یکی از نتایج مناطق نوآوری شکل گیری شهرهای دانشی است. از این رو، شهر- منطقه‌ها مرکز رشد و مرکز دانش هستند. فرآیند نوآوری به این مسئله می‌پردازد که چه چیزی دانش را به ارزش تبدیل می‌کند و از طریق روابط متقابل و پیچیده در یک محیط نهادی ایجاد می‌شود. به­عبارتی دیگر عناصر اصلی این مجموعه دانشگاه‌ها، صنعت و دولت می‌باشند چنانچه این ارتباط به نحو مطلوب برقرار گردد رسیدن به توسعه از طریق شهرها و مناطق دانش بنیان حاصل می‌گردد. تجربیات جهانی مطرح شده، گویای این واقعیت است.
نتیجه­گیری: پیوند بین افراد خلاق و سرمایه گذاران عمده و حکمروایان شهری و منطقه‌ای، محیط مساعدی برای ظهور مفهوم جدیدی در جامعه علمی تحت عنوان "شهر دانش بنیان" را فراهم آورده است، دو نیروی پیشران در شکل گیری شهرها و مناطق دانشی، ساختار فضایی برنامه ریزی را در سه سطح برنامه ‌ریزی منطقه‌ای، برنامه ‌ریزی شهری و طراحی شهری تغییر داده‌اند. با توجه نقش مهم ارتباط بین برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای در یک نظام سلسله مراتبی منسجم، توجه به سیستم نوآوری منطقه‌ای و ارتباط منسجم بین سطوح برنامه ریزی منطقه‌ای، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در راستای ایجاد و راه اندازی شهرهای دانش بنیان حائز اهمیت است.

تازه های تحقیق

شهر دانش در طول چند دهه گذشته مورد توجه جوامع تحقیقاتی قرار گرفته و در برنامه‌های استراتژیک توسعه استفاده می‌شود. به همان اندازه که شناخت یک شهر دانش مهم است مدیریت دانش در توسعه شهرها و مناطق نیز مؤثر است به طوری که بدون مدیریت، توسعه در هیچ کدام از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge-Based and Innovative Cities in Urban and Regional Development

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamidreza Tabibi 1
  • Mojtaba Rafieian 2
  • Hamid Majedi 3
  • Yousef ali Ziari 4
1 Ph.D Candidate, Department of Urban Planning, Art & Architecture Faculty , Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Art &; Architecture Faculty, University of Tarbiat Modares , Tehran, Iran
3 Professor, Professor, Department of Urban Planning, Faculty of civil, Architecture and art , Islamic Azad University, Science and research branch, , Tehran, Iran
4 Associate professor , Department of Urban planning, Faculty of civil, Architecture and art, Islamic Azad University, central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The overuse of unstable urban income to develop cities has led to a lot of problems for the communities. Indeed, continuing this trend has posed a serious challenge to the cities and regions.
Objectives: The purpose of this study was to investigate the role of the knowledge-based areas in the urban and regional development based on the theoretical foundations and global experiences.
Methodology: Documentary and library methods have been used to study the theoretical foundations and the empirical background.
Results: Innovation is one of the main pillars of the knowledge-based cities that is the focus of interest in the recent decades. One of the outcomes of the innovation areas is the formation of the knowledge-based cities. Hence, the city-regions are the center of growth and the center of knowledge. The process of innovation actually addresses what makes knowledge valuable and how it is created through the interactive and complex relationships in an institutional setting. In other words, the key elements of this complex are the Universities, industries, and governments. If they connect optimally, the development will be achieved through the knowledge-based cities and regions. The global experiences have represented this fact clearly.
Conclusion: The link between the creative individuals, the major investors, and the urban and regional rulers has provided a conducive environment for the emergence of a new concept in the scientific community, namely the knowledge-based city. The two driving forces in the formation of the cities and areas of knowledge have changed the spatial structure of planning and divided it into three levels of the regional planning, urban planning, and urban design. Given the important role of the relationship between the urban and regional planning in a coherent hierarchical system, it is important to focus on the regional innovation system and the coherent relationship between the levels of the regional planning, urban planning and urban design in the creation and operation of knowledge-based cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based City
  • Innovation
  • Regional Innovation
  • Urban and Regional Development
  • Knowledge Management
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج. (1390). مدیریت و حکمروایی شهر. تهران: دانشگاه هنر.

پاکزاد بناب، مهدی، سعدآبادی، علی اصغر، کاظمی اسفه، مصطفی، عظیمی، آرین، و حسینی، سیدعلی، (1396)، نظام نوآوری منطقه‌ای: مفاهیم و مدل‌های ارزیابی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تقی دخت، حوریه. (1388). نقش سیستم‌های نوآوری منطقه‌ای در توسعه مناطق کلان شهری؛ مطالعه دو صنعت ماشین سازی-تجهیزات صنعتی و غذایی و آشامیدنی در منطقه کلان شهری تبریز. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری و شهرسازی

شهنازی، روح الله، دهقان شعبانی، زهرا. )1394(. اثرات اقتصادی مناطق ویژه علم وفناوری بر توسعه منطقه‌ای: مطالعه موردی سیلیکون ولی. فصلنامه رشد و فناوری، 11(43)، 44-54.

میراکبری، ندا؛ شاه حسینی، سعید و مدقالچی، نیکو. (1395). بررسی سیاستهای توسعه شهری دانش بنیان. فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. مقاله منتشرشده در  اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، همایش بین المللی اقتصاد شهری. تهران

ناصری، علی و قوامی فر، عاطفه. (1386). ارائه متدولوژی و مدل منسجم ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان. . کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک تهران مقاله منتشر شده در کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک تهران، تهران: جهاد دانشگاهی تهران: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران.

یاری، حمید. (1393). ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان راهکاری مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. مقاله منتشر شده در دومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان. بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال.

Barakpour, N., Asadie, I. (2011). Urban Management & Governance. Tehran: Art University. (in Persian)

Mirakbari, N.; Shah Hosseini, S., & Madaghalchi, N. (2016). A Study of Knowledge-Based Urban Development Policies. Journal of Urban Economics and Management. Article published in the First International Conference on Urban Economics with the Approach of Resistance Economics, International Conference on Urban Economics. Tehran (in Persian)

Naseri, A., & Ghavamifar, A. (2007). Presenting a coherent methodology and model for the creation and development of knowledge-based cities. 1st International Conference on Electronic City. Tehran: Tehran University Jihad: Iranian Urban Economics Scientific Association (in Persian)

Pakzad Bonab, M., Sadabadi, A., Kazemi, M., Azimi, A., & Hossaini, A. (2017). Regional Innovation System: Concepts and Models Assessments. Tehran: National Science Policy Research Center. (in Persian)

Shahnazi, R., Dehghan, S. Z. (2015). Economic impacts of Science and Technology Corridors on regional development, Case study: Silicon Valley. Technology Development Journal. 11(43), 44-5 (in Persian)

Taghi Dokht, H. (2009). The role of regional innovation systems in the development of metropolitan areas; the study of two machine-building industries - industrial, food and beverage equipment in the metropolitan area of Tabriz. (Unpublished master's thesis). Tarbiat Modares University, Faculty of Art and Architecture, Department of Architecture and Urban Planning (in Persian)

Yari, H. (2014). Creating and developing knowledge-based cities is an effective way to achieve a resilient economy. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Business. Babolsar: Taroud Shomal Research Company (in Persian)

Administrative Committee of Zhong-guan-cun Science Park. 1999. The general picture of Zhongguancun Science Park.

Carrillo, F. J. (2002). Capital systems: implications for a global knowledge agenda. Journal of Knowledge Management, 6(4), 379–399.

Chatzkel, J. (2004). Greater Phoenix as a knowledge capital. Journal of Knowledge Management

Dalkir, K. (2013). Knowledge management in theory and practice. Routledge. 1-22.

Dvir, R. & Pasher, E. (2004). Innovation engines for knowledge cities: an innovation ecology perspective, Journal of Knowledge Management, 8(5), 16-27- ‹http://dx.doi.org/10.1108/13673270410558756›

English.seoul.go.kr/ICSFiles/afieldfile/2004/11/18/SeoulEconomicTrends_Sep2004.xls

Ergazakis, K., Metaxiotis, K., & Psarras, J. (2006). Knowledge cities: the answer to the needs of knowledge-based development. Vine, 36(1), 67-84.

Florida, R. (2002). The rise of the creative class (Vol. 9). New York: Basic books p35-65.

Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class, New York: Routledge, 1-27.

Galbraith, C. & De Noble, A. (1988). Location decisions by high technology firms. Entrepreneurship Theory and Practice 13: 31-48.

Gospodinia, A. (2005). Portraying, classifying and understanding the emerging landscapes in the postindustrial city. University of Thessaly.

Jacobson, A. (2012). A Cohesive Downtown from a Knowledge City Perspective – A Study in Urban Planning. (Doctoral dissertation). University of Jönköping

Jomehpoor, M., Isaloo, S., Goodarzi, V., & Doosti Sabzi, B. (2019). Formulating Urban Development Strategies with Knowledge-Based Development Approach (Case: City of Arak). Urban Economics and Management, 5, 4(20), 57-70

Knight, R. (1995). Knowledge-based development: policy and planning implications for cities. Urban Studies 32(2): 225-260.

Kothkin, J. & Devol, R. (2001). Knowledge- Value cities in the Digital age, Miken.

Leibovitz, J. (2004). Embryonic, knowledge-based clusters and cities: the case of biotechnology in Scotland, Urban Studies, 41, 1133-1155.

Liang, Sisi. (2011). Physical Planning Strategies of National High Technology Industrial Development Zones in China. University of Pennsylvania Scholarly Commons. 25-29, 37-40.

M. Zanjanian. (2010). 4th Urban Space, Lunds Universitet, p.3, retrieved 4 April 2012.

Martinez-Fernandez, C. & Sharpe, S. (2008). Intellectual assets and knowledge vitality in urban regions: the role of universities. In Yigitcanlar, Velibeyoglu and Baum (Eds.) Creative urban regions: harnessing urban technologies to support knowledge city initiatives, Hershey, PA: IGI Global.

Multimedia Victoria. (2007). Connecting Victoria: A Progress Report1999–2002. [retrieved 4 August 2007]. <www.mmv.vic.gov.au>

Narayana, M. R. (2008). Globalization and Urban Growth: Evidence for Bangalore (India). CIRJE F-544, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo, Tokyo.‏

National Accounts Statistics. (2000 & 2006), Central Statistical Organization, Government of India (New Delhi).

Nordic City Network, (2012), Nordic network for city planning 2011, p. 6, retrieved 10 March 12 http:// www.nordiccitynetwork.com/uploads/ncn/NCNtidning,eng.pdf.

Nordic City Network, (2012), The 4th Urban Space, retrieved 8 March 2012. ‹http://www.nordiccity network.com/uploads/files/internalresources/

Rogerson, R. (1999). Quality of life and city competitiveness. Urban Studies 36(5/6): 969-985.

Saxenian, A. (2001). Bangalore: The Silicon Valley of Asia? Center For Research On Economic Development, And Policy Reform. Working Paper No. 91

SGS economics and Planning. (2002). Knowledge cities, Bulletin Urbecon.

Toh, J. (1999), Singapore Awarded First- Ever"intelligent city" Award by world Teleport Association and Telecommunications Magazine.

Van Winden, W., Van den Berg, L., & Pol, P. (2007). European cities in the knowledge economy: towards a typology. Urban Studies, 44(3), 525-549.

Work Foundation. (2002). Manchester: Ideopolis? London. The Work Foundation.

Yigitcanlar, T., O’connor, K., & Westerman, C. (2008). The making of knowledge cities: Melbourne’s knowledge-based urban development experience. Cities, 25(2), 63-72.