دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1399، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

1. فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران

صفحه 1-18

10.22124/upk.2020.15172.1348

مهران فروغی فر؛ فرشاد نوریان؛ مرتضی هادی جابری مقدم


2. نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

صفحه 19-32

10.22124/upk.2020.15004.1332

سیدحمیدرضا طبیبی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید ماجدی؛ یوسفعلی زیاری