تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22124/upk.2020.13045.1211

چکیده

در قرن حاضر تغییر اقلیم به یکی از مهمترین چالش‌های جهانی تبدیل شده است که عمدتا ناشی از فعالیت‌های انسانی و همچنین عدم توجه به عواقب زیست‌محیطی آن می‌باشد. پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطوح مختلف محلی تا بین‌المللی باعث شده است تا در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در پاسخ به این تغییرات در قالب کاهش یا انطباق اقلیمی صورت گیرد. در این راستا، برخی از رویکردهای شهری با بهره‌مندی از اصول خود به این چالش‌ها پاسخ داده‌اند که شهرسازی بیوفیلیک یکی از این رویکردها می‌باشد. شهر بیوفیلیک با بهره‌مندی از عارضه‌های طبیعی ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست شهری می‌تواند در پاسخ به چالش‌های حاصل از تغییرات اقلیمی موثر واقع گردد. از این‌رو تحقیق حاضر به دنبال آن است تا با روشی توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی، مشاهدات و پیمایش، به بررسی ماهیت تغییرات اقلیم و مرور رویکردهای شهر فشرده، شهرسازی آبی، شهر کربن خنثی، شهر انرژی تجدیدپذیر و شهرسازی بیوفیلیک بپردازد و قابلیت‌های بیوفیلیکی شهر تنکابن (به عنوان نمونه موردی) را در پاسخ به تغییرات اقلیمی مورد سنجش قرار دهد. نتایج تحلیل نشان‌دهنده آن است که در میان یازده قابلیت بیوفیلیکی پاسخگو به تغییرات اقلیم در شهر تنکابن دو قابلیت "حفاظت از فضای سبز و جنگل‌های شهری" و "برنامه‌های سبزسازی شهری" بیشترین تاثیر را در پاسخ به تغییرات اقلیمی به ویژه وقوع سیل دارند. همچنین اولویت دادن به توسعه زیست محیطی در طرح‌های توسعه شهری در نواحی ساحلی همچون تنکابن می‌تواند بسترهای لازم جهت غلبه بر چالش‌های اقلیمی را فراهم سازد.
واژگان کلیدی: تغییرات اقلیمی، رویکردهای شهری، شهرسازی بیوفیلیک، قابلیت‌های بیوفیلیک، وقوع سیل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Urban Approaches in Response to Climate Changes with Emphasis on Biophilic Urbanism, A Case Study: Tonekabon City

نویسندگان [English]

 • Ladan Maleki 1
 • Hamid Majedi 2
 • Zahra sadaat Saeedeh Zarabadi 3
1 PhD Candidate of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In current century, climate change has become one of the most important global challenges which is mostly due to the human activities and also the lack of paying attention to its environmental results. The negative consequences of climate change at different levels –from local to international- have caused various implementations in response to these changes in forms of climatic reduction and climatic adoption in recent years. In this regard, some urban approaches have responded to these challenges by using their principles that biophilic urbanism is one of them. Biophilic city can improve the quality of environment and also affects on responsing to the challenges of climate change by using the natural features.
Therfore this research wants to investigate the nature of climate changes and review the campact city, blue urbanism, carbon-nutral city, renewable city and biophilic urbanism approaches and measure the biophilic capabilities of Tonekabon city (as a case study) in response to climate changes with descriptive and analytical methods based on documental studies, observation and also survey. The results of analysis shows that among eleven biophilic capabilities which response to the climate changes, two capabilities of “green space and urban forests conservation” and “urban greening programmes” have the most effects on responsing to climatic changes particularly flood event in Tonekabon city. Also prioritizing the urban environmental development in urban development plans in coastal areas such az Tonekabon can provide the necessary backgrounds in order to overcome climatic challenges.
Key words: Climatic Changes, Urban Approaches,Biophilic Urbanism, Biophilic Capabilities, Flood Event.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Changes
 • Urban Approaches
 • Biophilic Urbanism
 • Biophilic Capabilities
 • Flood Event

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1399