تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم تصویر شهر از خوانایی تا برندشهر با تأکید بر سه دورهی مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، رشته شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22124/upk.2020.15170.1350

چکیده

بیان مسأله: تصویر شهر از جمله مفاهیم مهم در محیط شهری است که مبنای هر گونه تصمیم، اقدام و واکنش عاطفی افراد می باشد این مفهوم بازنمایی عینی و ذهنی محیط شهر، احساسات و نگرش نسبت به آن و همچنین تصویر برند شده از شهر در ذهن مخاطبان را در بر میگیرد و در دوره های مختلف به واسطه پیشرفت علمی و شرایط اقتصادی، اجتماعی از زاویه خاصی نگریسته شده است.
هدف: هدف این پژوهش بررسی تطبیقی سیر تکامل مفهوم تصویر شهر در سه دوره مدرن، پست مدرن و جهانی شدن با تشریح اقتضائات آنها و نگرش نسبت به شهر می باشد.
روش:پژوهش حاضر یک مطالعه­ی کیفی است که به صورت توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است.
یافته‌ها: بررسی ها نشان داد که مفهوم تصویر شهر در طی سه دوره­ی مذکور تغییر و تحولاتی یافته است به طوری که در دوره­ی مدرنیسم، و تحت تاثیر تفکرات این جنبش از جمله دستکاری مدرن فضا و توجه بیش از حد به ماشین و بتن موضوعاتی شبیه خوانایی و نمایانی با تاکید بر فاکتورهای کالبدی، در دوره­ی پست مدرن، تصویر ارزیابانه از محیط شهری با نگاه پدیدارشناسانه در پی استخراج معنای محیطی و احساسات ناشی از آن بر اساس تجربه زیسته افراد بود، با شروع عصر ارتباطات و جهانی شدن و رقابت­پذیر شدن شهرها، استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به خصوص ابزارهای دیجیتال تصویر شهر با تکنولوژی عجین شده است.
نتیجه ­گیری: تصویر شهر در حال حاضر نسبت به مفهوم اولیه خود در دوره مدرن که برگرفته از مسایل کالبدی بوده تا حدودی فاصله گرفته و مولفه­ای مهم در بازاریابی و برندسازی در تلفیق با فناوری ارتباطات و اطلاعات تلقی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis Of The Historical And Transformation Of The City's Image From Imageability To Urban Brand, With An Emphasis On Three Periods Of Modernism, Postmodernism And Globalization

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Moradi 1
  • Mehran Alalhesabi 2
1 PHD in Urban planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor,, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Urban concepts and spatial changes in urban environments have been developed in parallel with economic, political and social changes, as well as changes in the approaches to scientific knowledge. The concept of city image is also one of the city-related concepts. Image is shaped and developed in the interaction between man and the environment Along with the changing economic, political, social and scientific developments this concept has also changed.
Objectives: The three modern, postmodern, and globalized periods, according to the circumstances and conditions of that period, have focused on the image of the city from a particular angle. Therefore, the aim of this research is to examine the process of evolution of the concept of city image during the three periods of modernism, postmodernism and, ultimately, the era of technology and information and globalization.
Method: This research has been done as a descriptive-analytical theoretical-practical study.
Result: By analyzing the resources, it became clear that the image of the city during the three periods mentioned has been changed so that in the period of modernism, the image presented by Lynch and his followers focused on subjects like environment perception and city imagery, and visually emphasizing on the physical factors of the environment.  In the postmodern period, the image of the urban environment, which sought to extract the perceived meaning of the environment and its emotions, was followed. With the start of the era of communication and globalization and the competitiveness of cities to attract capital, tourists and visitors to the image of the city were considered an important component in marketing and branding.
Conclusion: The image of the city is now somewhat distant from its original concept in the modern era, which is derived from physical issues, and is considered an important component in marketing and branding in combination with communication and information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban image
  • Modernism
  • post modernism
  • Globalization
  • urban branding