دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1399، صفحه 1-143 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق‌پذیری با شهر معاصر ایرانی

صفحه 1-17

10.22124/upk.2020.15632.1397

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی