ارزیابی کیفیت های مؤلفۀ تجربی-زیباشناختی در طراحی شهری (نمونه موردی خیابان جمهوری شهر تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده ی معماری و هنر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22124/upk.2020.15499.1381

چکیده

بیان مسأله: کیفیت طراحی شهری در اثر تحولات حاصل از نیازهای جوامع تکامل یافته و در مسیر خود طبق شرایط کنونی مؤلفه های زیباشناسی-عینی محیط، عملکردی، زیباشناسی- ذهنی و زیست محیطی را در بر می گیرد. از آنجایی که در بررسی کیفیت طراحی شهری یک مکان ارزیابی مؤلفه ها و ابعاد گوناگون محیط شهری ضرورت دارد می توان با استفاده از مدل مؤلفه های سازندۀ مکان، مؤلفه های کیفیت طراحی شهری را تعریف نمود. مدل مکان پایدار یکی از کامل ترین مدل ارزیابی مؤلفه های سازندۀ مکان است که بر 4 بعد کالبد، فعالیت، تصورات و اکوسیستم دلالت دارد. پژوهش حاضر ابعاد فعالیت و تصورات که تشکیل دهندۀ مؤلفۀ تجربی-زیباشناختی هستند را در محدوده مطالعاتی ارزیابی می کند. محدودۀ مطالعاتی خیابان جمهوری یکی از قدیمی ترین خیابان منطقۀ 8 شهر تبریز است که به عنوان یکی از مهم ترین محورهای واجد ارزش دید و منظر حائز اهمیت می باشد.
هدف: این پژوهش وضعیت کیفیت های سازندۀ مؤلفۀ تجربی-زیباشناختی را از دید مردم ساکن در بافت منطقه 8، سایر مناطق و گردشگران بررسی می کند.
روش: در بخش اول پژوهش با فن تحلیل محتوا کیفیت های مؤلفۀ تجربی-زیباشناختی از نظریات اندیشمندان جمع بندی شده و فراوانی هر یک به دست می آید. سپس به روش پیمایشی برای هر یک از کیفیت های اولویت دار گویه هایی تدوین شده و توسط گروه های مردم ساکن در بافت منطقه 8، سایر مناطق و گردشگران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
یافته‌ها: کیفیت خوانایی و شخصیت بصری مهم ترین کیفیت های مؤلفۀ تجربی-زیبا شناختی می باشند.
نتیجه­گیری:وضعیت کیفیت خوانایی و شخصیت بصری از دید گروه های منتخب متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Qualities of Empirical-Aesthetic Factor in Urban Design; A Case Study of Jumhuri Street in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Aysan Pourmoghaddam 1
  • mahsa faramarzi asli 2
  • MirSaeed Moosavi 2
  • Akbar Abdollah Zadeh taraf 2
1 Ph.D Candidate, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background: The quality of urban design developed from societal desires and according to the present conditions; the quality of urban design is one of the most important purpose of Urban Design and it covers all the four factors of aesthetic-objective, functional, aesthetic-subjective, and environmental.
For studying in the quality of urban design, it is necessary to assessing the different factors and dimensions of the urban environment; we can use creative model place for describing quality factors of urban design. Golkar`s model “Sustainable place”, which comes from Canter`s Model “Place”, is one of the most comprehensive and complete models for assessing the qualities of place; It imports to four dimensions of form, activities, imaginations and ecosystem. In this study, the dimensions of activity and imaginary that constitute the empirical-aesthetic Factor are assessed in our case study.
The area of study, ​​Jumhuri Street, is one of the oldest historical streets in eighth district of Tabriz city. Jumhuri Street was considered as one of the most important points of visual worth and landscape.
 
Objectives: The purpose of this research, investigates the rank of the creative qualities of the empirical-aesthetic factor from the viewpoint of the people living in the context of Tabriz city`s eighth district, people living in the other regions of Tabriz city and tourists.
 
Method: by means of content technique, various ideas and views about qualities of empirical-aesthetic Factor from different philosophies collected then most important of them selected. In part two, with surveying method each important quality Items wereplanned and assessed from people living in the context of Tabriz city`s eighth district, people living in the other regions of Tabriz city and tourists.
Result: The result shows that legibility and visual character are the most important qualities of empirical-aesthetic factor.
Conclusion: The rank of these qualities, Legibility and Visual character, is different from the viewpoint of the residents of Eighth district, people living in the other areas and tourists.[s1] [a2] 
Highlight: The legibility and visual characteristic qualities of empirical-aesthetic are the most important factors. Because, the legibility relates to mental dimension and visual characteristic relates to objective dimension qualities of these factor and the further factors will appear in line with these qualities. [s1]حداقل 320 واژه
 [a2]انجام شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The qualities of urban design
  • Canter`s creative place model
  • empirical-aesthetic factor
  • Jumhuri street
  • Tabriz city