تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

3 استاد یار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور مهاباد، مهاباد ، ایران

10.22124/upk.2020.15374.1371

چکیده

گردشگری خلاق آخرین حلقه از زنجیرۀ گردشگری است و امروزه می‌توان شاهد فراگیرشدن تقاضا برای محصولات گردشگری خلاق بود. در این برهه‌زمانی رغبت ملل مختلف به سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر شده است که خود می‌تواند زمینه‌ساز رقابت باشد. در این راستا جهت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ثمرات این صنعت، لزوم توجه به رویکرد گردشگری خلاق در شهر ارومیه بیش از پیش احساس می شود. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه می باشد. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و روش بررسی آن با توجه به روش جدید آینده‌نگاری، پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصان در قالب پرسشنامه به صورت ماتریس آثار متقابل است. و از نرم‌افزار میک‌مک و سناریو‌ویزارد برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می‌شود، برای تحلیل و ارزیابی گردشگری خلاق در شهر ارومیه از‌40 عامل استفاده شده است که با نرم‌افزار میک‌میک، رابطه بین متغیرها ارزیابی و پیشران‌های کلیدی استخراج شده‌اند‌. و در نهایت سناریوهای مهم تأثیرگذار در گردشگری خلاق شهر ارومیه با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد تدوین شد. با توجه به نتایج نرم افزار میک‌مک 10 عامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی شدند و نتایج مستخرج از سناریو‌ویزارد نشان‌داد که14سناریو باورکردنی و محتمل(1 سناریو با وضعیت مطلوب، 4سناریو با وضعیت ایستا و 9 سناریو با وضعیت بحرانی) برای وضعیت آینده گردشگری خلاق در شهر ارومیه در افق 1404 به دست آمدند. که با توجه به نظرات کارشناسان شرایط ناامیدکننده‌ای برای توسعه گردشگری خلاق شهر ارومیه وجود دارد و لزوم برنامه‌ریزی جهت مقابله و کاهش تأثیرات منفی ناشی از وقوع آن‌ها، و همچنین ضرورت توجه به سناریو مطلوب یا همان توسعۀ گردشگری خلاق شهر ارومیه را ضروری ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing creative tourism scenarios in Urmia

نویسندگان [English]

  • nashmil rasoli 1
  • Mir Najaf Mousavi 2
  • Hassan Houshyar 3
1 Ph.D Candidate, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran
2 Professor,Department of Geography, Faculty of Humanity Science, University of Urumie, Urumie, Iran
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Payame Noor, Mohabad, Iran
چکیده [English]

Creative tourism is the latest link in the tourism chain, and today one can see the growing demand for creative tourism products. At this point in time, the interest of different nations in investing in this sector has increased, which in itself can pave the way for competition. In this regard, in order to benefit more from the fruits of this industry, it is necessary to pay more attention to the creative tourism approach in Urmia. The purpose of this study is to develop creative tourism scenarios in Urmia. The type of developmental applied research and its method of study with regard to the new method of foresight is the survey of experts and experts in the form of a matrix of interactions. And the Mickemak software and the Scenario Wizards software are used for data analysis, for analyzing and evaluating creative tourism in the city of Urmia, 40 factors have been used. Key Properties Extracted. Finally, important scenarios affecting creative tourism in Urmia were developed using Wizard Scenario software. According to Miccom software results, 10 key factors were identified and the results from the scenario showed that 14 plausible scenarios (1 optimal scenario, 4 static and 9 critical situation) for future tourism status. Creatives were obtained in the city of Orumiyeh on the horizon of 1404. According to experts, there are frustrating conditions for the development of creative tourism in Urmia, and the need to plan for counteracting and mitigating the negative impacts of their occurrence, as well as the need to pay attention to the optimal scenario or development of creative tourism in Urmia. Has made it necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • Creative Tourism
  • Screenwriting
  • Urmia
  • micmac