دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-135 

مقاله پژوهشی

1. بازاندیشی در مدل‌سازی شهری: یک رویکرد نظری

صفحه 1-18

10.22124/upk.2020.15278.1361

فرشاد نوریان؛ میثم علی پور؛ اسفندیار زبردست