کاوش ضرباهنگ زندگی روزانه در ساماندهی مصرف فضای شهری (مورد پژوهی: پیاده راه شهر رشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

10.22124/upk.2020.15758.1404

چکیده

بیان مسأله: مخمصۀ تولید فضاهای تهی با تلاش نیروهای فرادست برای قبضۀ فضا شدت بیشتری یافته و پاسخ بدین مسئله، نیازمند راهکاری خلاقانه است. محدودۀ پژوهش (پیاده‏راه شهر رشت) ازجمله فضاهای شهری در کشور است که از دیرباز تاکنون، شاهد فرآیندهای تولید و بازتولید آمرانۀ فضا بوده است. در مقابل، پاسخ خلاقانه در شیوه ‏های مصرف فضا از سوی مردم یافت می‏شود.
هدف: هدف این پژوهش یافتن چگونگی بهره‏گیری از ضرباهنگ‏کاوی برای ساماندهی بهتر مصرف فضا است تا با کاوش ضرباهنگ‏های زندگی روزانه در فضای شهری، به تعدیل نگاه تخصص‏گرایی کمک و همچنین، مقاومت خلاقانۀ مردم در مصرف فضا و اعمال نظم خودخواسته و متناسب با زندگی روزانه بهتر درک شود.
روش:با رجوع به شاکلۀ مفهومی جدل سه‏سویه، برای بررسی تأثیر سه مؤلفۀ اقلیم-فرهنگ-قدرت انتظام‏بخش بر ضرباهنگ‏های فضای دریافته-پنداشته-زیسته، از روش پیش‏رونده-پس‏رونده و شامل دو راستا، یعنی پیچیدگی عمودی فضا و افقی فضا، بهره گرفته شد. برای مطالعۀ پیچیدگی عمودی، به تاریخ فضای شهر رشت مراجعه و از روش مطالعات اسنادی و تحلیل آن‏ها به صورت سند گزینی، تحلیل اسناد و مداقه استفاده شد. در مطالعۀ پیچیدگی افقی، به ضرباهنگ‏های مختلف محدودۀ موردپژوهش در بازۀ زمانی معین پرداخته و تلاش شد تا فعالیت‏های گروه‏های مختلف مصرف‏کنندگان فضا از طریق پژوهش میدانی (مشاهده با روش ساده و غیرمداخله‏گر) و روش توصیفی مطالعه شود. سپس، با استفاده از رویکرد ترکیبی و طرح همسوسازی، نتایج حاصل از مطالعۀ هر سطح، در تفسیری کلی ادغام گردید.
یافته‌ها: یافته‏ های ضرباهنگ‏کاوی در پیاده‏راه شهر رشت نشان داد که حضور همزمان و هماهنگ چندین ضرباهنگ، حاصل هماهنگی آیین‏های قدرت با چرخه‏های اقلیمی و فرهنگی در فضای موردپژوهش است که موجب شده تا این فضای عمومی یا همان فضای بازنمایی، به رغم طراحی آمرانۀ خود، فضایی برای سازش‏ و ائتلاف باشد که به شکلی خودانگیخته، به نمایش زمان مردم و ضرباهنگ‏های حضور آنان اختصاص یافته است.
نتیجه­ گیری: اقلیم و فرهنگ نقش مهمی در تولید ضرباهنگ‏های ماندگار در فضا دارند. از این رو، به رغم تلاش قدرت برای یکدست سازی فضا، همچنان، ضرباهنگ‏های پرشوری در فضای موردمطالعه جریان دارد.

تازه های تحقیق

اقلیم، فرهنگ و قدرت انتظام‏بخش در فضای دریافتۀ رشت، با ویژگی‏های مختلف بستر خود همسو بوده‏اند. نخستین پایه‏های تاریخی فضای پنداشته بر اساس اقتصادی مبتنی بر بازارهای اولیه در این شهر شکل گرفت و به تدریج، قطب تجاری- سیاسی در مجاورت پایتخت و در مسیر تجارت با دیگر کشورهای خارجی تقویت شد.

در فضای پنداشته، کشمکش میان قدرت داخلی و قدرت خارجی در شهر رشت بر سر مهار فضا بوده است. درمقابل، فضای زیستۀ شهر رشت همسو با اقلیم و فرهنگ، و واجد چندین ضرباهنگ است که در رابطه‏ای مسالمت‏آمیز با یکدیگر به سر می‏برند. قدرت این ضرباهنگ‏ها موجب شده تا در تقابل میان امر پنداشته با امر زیسته، برتری با امر زیسته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Rhythm-Analysis of the Daily Life in Organizing the Consumption of the Urban Space (Case Study: Pedestrian Path of Rasht)

نویسندگان [English]

  • Sepideh Barzegar 1
  • Mitra Habibi 2
1 PhD candidate, Department of Urban Planning, School of Architecture and Urban Planning Tehran University of Art, , Tehran, Iran
2 Associate Professor, ,Departmet of Urban Planning, School of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

ackground: The problem of producing empty spaces has been intensified with the efforts of the superior forces to pre-empt the space, and the resolution of this problem requires a creative solution. The research area (pedestrian path of Rasht) is one of the urban spaces in the country that has witnessed the processes of preemptory production and reproduction of space from a long time ago until now. In return, the creative solution is in people’s modes of consumption of the space.
Objectives: The purpose of this study was finding out how to use rhythm-analysis to better regulate the space consumption, in order to modify the viewpoint of professionalism. Rhythm-analysis of the daily life in urban spaces helps to understand the creative resistance of people in consuming the space and their practice of the deliberate order relevant to the daily life.
Methodology: Referring to the conceptual framework of the trialectics of spatiality, the impact of the three components of the climate-culture-regulated power on the rhythms of the perceived-conceived-lived space was studied, based on the progressive-regressive method. The research included two directions, namely studying the vertical and horizontal complexity of the space. To study the horizontal complexity of the space, the history of the Rasht space was referred to using the documentary study and their analysis through the document selection and analysis and their scrutiny. To study the horizontal complexity, the different rhythms of the research area was considered and it was tried to study the activities of the different groups of the space consumers using the field research (observation through a simple and non-interventional method) and the descriptive method. Then, using the mixed methods approach and the triangulation design, the results of studying each level were integrated into a general interpretation.
Results: Findings of the rhythm-analysis of the pedestrian path of Rasht showed that the simultaneous and harmonious presence of the multiple rhythms is the result of the harmony between the rituals of the power and the climatic and cultural cycles in the study area, so that this public space or simply put, the representation space, in spite of its preemptory design, to be a  space for compromising and coalition that is spontaneously dedicated to showing people's  time and the rhythms of their presence.
Conclusion: Climate and culture play an important role in producing the lasting rhythms in space. So, despite the power's efforts to unify the space, there are still passionate rhythms in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhythm-Analysis
  • Consumption of Space
  • Rasht
  • Urban space
  • Daily Life
اسماعیل پور مطلق. ابوالقاسم. (1381). تیر ماه سیزه (جشن تیرگان) و اسطورۀ تیشتر. نامۀ انسان‏شناسی، 1 (24)، 77-100.

اصلاح عربانی، ابراهیم. (1380). کتاب گیلان (جلد دوم). تهران: گروه پژوهشگران ایران.

اولئاریوس، آدام. (1363). سفرنامۀ آدام اولئاریوس: بخش ایران. از ترجمۀ احمد بهپور. تهران: سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار.

آبراهامیان، یرواند. (1982). ایران بین دو انقلاب. از ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. تهران: نی.

آقایی زاده، اسماعیل؛ اوجی، روح الله؛ محمدزاده، ربابه. (1395). واکاوی اثرات تمرکز مکان‏گزینی ادارات در محدوده‏های متداخل مناطق سازمان‏های خدمات‏رسان شهری (مطالعۀ موردی: شهر رشت). جغرافیا و پایداری محیط، 6 (19)، 17-34.

بحرینی، سید حسین؛ آقاکریمی، آرش. (1395). تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تأکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی (نمونۀ موردی شهرکرد و بوشهر). محیط‏شناسی، 42 (1)، 151-168.

بحرینی، سید حسین؛ خسروی، حسین. (1394). بررسی تطبیقی تأثیر ویژگی‏های خرده اقلیم در الگوی رفتارهای شهری نمونۀ موردی: فضاهای شهری یزد (اقلیم گرم و خشک) و فومن (اقلیم معتدل و مرطوب). محیط‏شناسی، 41 (2)، 465-482.

برقعی، محمد باقر. (1373). سخنواران نامی معاصر ایران (جلد اول). قم: خرم.

بشرا، محمد؛ طاهری، طاهر. (1387). جشن‏ها و آیینهای مردم گیلان (به جز آیینهای نوروزی). رشت: فرهنگ ایلیا.

پرتو، افشین. (1384). نقد و بررسی کتاب: بررسی سفرنامۀ شمال نوشتۀ چارلز فرانسیس مکنزی. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 99 و 100، 70-77.

پرچمی، محب الله. (1371). شعر و ادب گیلان. رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 29 و 30، 58-67.

ترکمنی آذر، پروین. (1383). تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان تا تشکیل حکومت صفویه). تهران: مؤسسۀ شیعی شناسی.

توسلی، محمود. (1379). شهر کانون فرهنگ. هنرهای زیبا، 7، 34-36.

جم، پدارم. (1395). آبریزگان و آذرجشن: انقلابین و تقویم دورۀ ساسانی. پژوهش‏های ایران‏شناسی، 6 (1)، 35-54.

جوادی یگانه، محمدرضا؛ زادقناد، سعیده. (1394). ایرانیان در زمانۀ پادشاهی (جلد هشتم) تهران: وزارت کشور.

چینگ، فرانسیس دی. کی. (1979). معماری: فرم، فضا، نظم. از ترجمۀ زهره قراگوزلو. تهران: دانشگاه تهران.

حبیبی، سید محسن. (1394). دگردیسی و پایایی شهر و مفهوم آن. صفه، 25 (68)، 35-46.

حبیبی، میترا؛ برزگر، سپیده. (1397). معیارهای ضرباهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی. صفه، 28 (81)، 47-64.

حسن‏زاده، علیرضا. (1379). رمزگشایی یک آیین. کتاب ماه هنر، 29 و 30: 71.

حسینی، سید علی؛ اسماعیل زاده، حسن. (1391). تحلیل مؤلفه‏های فرهنگی بر ایمنی محیط‏های اجتماعی (مورد: شهر رشت). مطالعات شهری، 1 (3)، 50-57.

خاکپور، مژگان؛ انصاری، مجتبی؛ طاهرنیان، علی. (1389). گونه‏شناسی خانه‏های بافت قدیم شهر رشت. هنرهای زیبا، 2 (41)، 29-42.

خاکپور، مژگان؛ شیخ مهدی، علی. (1390). بررسی تأثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعی بر مسکن روستایی گیلان. مدیریت شهری، 9 (27)، 229-246.

خاکرند، شکرالله. (1377). نظریۀ جغرافیایی فلسفۀ تاریخ. کیهان اندیشه، 77، 48-55.

خواجه‏زاده، نسیم. (1394). نابهنجاری شکمی [مقاله]. انسان‏شناسی و فرهنگ. بازیابی شده در 8 مهر 1397، از  http://anthropology.ir/article/30311.html

خودزکو، الکساندر. (1354). سرزمین گیلان. از ترجمۀ سیروس سهامی. رشت: ایلیا.

دالمانی، هانری رنه. (1335). سفرنامه از خراسان تا بختیاری. از ترجمۀ محمدعلی فره‏وشی. تهران: امیرکبیر.

رابینو، هـ. ل. (1357). ولایت دارالمرز ایران گیلان. از ترجمۀ جعفر خمامی زاده. رشت: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

راوندی، مرتضی. (1354). تاریخ اجتماعی ایران (جلد اول). تهران: امیرکبیر.

رحمانی فیروزجاه، علی. (1383). پسا ساختارگرایی. نامۀ فرهنگ، 54، 98-105.

رحیمی سجاسی، مریم. (1389). فلسفۀ اجتماعی (رویکرد تطبیقی آرای ابن خلدون و منتسکیو). قم: بوستان کتاب قم.

زاهدی، مجید. (1377). تأثیرات عناصر آب و هوایی در شکل گیری معماری شهر رشت. زبان و ادب فارسی، 41 (168)،  69-90.

ساراپ، مادان. (1993). راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم. از ترجمۀ محمدرضا تاجیک. تهران: نشر نی.

سانسون، نیکولاس. (1346). سفرنامۀ سانسون: وضع کشور شاهنشاهی ایران در عهد سلیمان شاه صفوی. از ترجمۀ علی تفضلی. تهران: ابن سینا.

سپهر، عبدالحسین. (1386). مرآت الوقایع مظفری (جلد اول). تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

سمیعی، احمد. (1378). گویش گیلکی و مروری اجمالی بر تاریخچۀ مطالعۀ آن. نامۀ فرهنگ، 34، 133-139.

سید کباری، علیرضا. (1378). حوزه‏های علمیۀ شیعه در گسترۀ جهان. تهران: امیرکبیر.

شریعتی فوکلایی، حسن. (1388). حکومت شیعی آل کیا در گیلان. قم: مؤسسۀ شیعه شناسی.

شریف رازی، محمد. (1352). گنجینۀ دانشمندان. (جلد پنجم و نهم). تهران: کتاب‏فروشی اسلامیه.

عباسی، هوشنگ. (1384). گاره سری (گهواره سرخوانی) (لالایی‏های گیلانی). فرهنگ مردم، 14 و 15، 159-163.

عزالدوله، عبدالصمد؛ ملکونوف، گریگوری. (1363). سفرنامۀ ایران و روسیه. از ترجمۀ محمد گلبن و فرامرز طالبی. تهران: دنیای کتاب.

فراستی، رضا. (1381). نقشۀ شهر رشت در سال 1287 قمری. اثر، 33 و 34، 351-356.

فراهانی، حسن؛ بهبودی، هدایت الله (1389). روزشمار تاریخ معاصر ایران (جلد سوم). تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‏های سیاسی.

فراهانی، محمدحسین ابن مهدی. (1362). سفرنامۀ میرزا محمدحسین فراهانی. تألیف مسعود گلزاری (جلد اول) تهران: فردوس.

فرهادی، مرتضی. (1379). ((ترانه‏های کار))، کارآوای از یاد رفتۀ کارورزان و استادکاران. علوم اجتماعی، 11 و 12، 111-144.

فوروکاوا، نوبویوشی. (1880). سفرنامۀ فوروکاوا. از ترجمۀ کینجى ئه اورا و هاشم رجب زاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

فیاضی، مریم سادات. (1392). تکرار در گویش گیلکی. پژوهش‏های زبان‏شناسی تطبیقی، 3 (6)، 135-160.

قاجار، سلطان محمد میرزا (1364). سفرنامۀ سیف‏الدوله معروف به سفرنامۀ مکه. به تصحیح و تحشیۀ علی‏اکبر خداپرست. تهران: نشر نی.

قلعه‏نویی، محمود؛ جبل عاملیان، نیلوفر (1394). کاربرد ریتم‏های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری نمونۀ موردی: فضاهای شهری محلۀ جلفای اصفهان». صفه، 25 (4)، 68-90.

کتابی، احمد. (1380). برنج و برنج کاری در زبان مردم گیلان و مازندران و چند ناحیۀ دیگر. نامۀ فرهنگستان، 17 (23)، 63-85.

کرسول، جان. (2007). پویش کیفی و طرح پژوهش. از ترجمۀ حسن دانایی فرد و حسین کاظمی. تهران: صفار.

کرسول، جان؛ پلانوکلارک، ویکی (2008). روش‏های پژوهش ترکیبی. از ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی. تهران: آییژ.

کرنگ، مایک؛ ثریفت، نایجل (2000). اندیشیدن دربارۀ فضا. از ترجمۀ محمود عبدالله زاده. تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.

کریپندورف، کلوس. (2018). تحلیل محتوا: مبانی روش شناسی. از ترجمۀ هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.

کشوردوست، علیرضا؛ پروری مقدم، یلدا. (1389). آیین‏های سنتی و جایگاه آن در توسعۀ گردشگری شرق گیلان. مطالعات برنامه‏ریزی سکونتگاه‏های روستایی، 5 (13)، 123-143.

کلمن، ناتانیل. (2014). لوفور برای معماران (جلد دوم). از ترجمۀ سپیده برزگر. تهران: فکر نو.

گل، یان؛ سوار، بریجت. (2013). چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟ از ترجمۀ مصطفی بهزادفر، محمد رضایی ندوشن و احمد رضایی ندوشن. تهران: مؤسسۀ علم معمار.

لینچ، کوین. (1981). تئوری شکل شهر. از ترجمۀ سید حسین بحرینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

محمودپور، محمد؛ گلیجانی مقدم، ندا؛ خلیلی فر، سمانه. (1396). تأثیر عوامل جغرافیایی در شکلگیری و وجه تسمیۀ رشت. پژوهش‏نامۀ تاریخ اسلام، 25، 97-111.

ملک زاده، الهام. (1383). نگاهی به وضعیت امور خیریۀ رشت در دوران قاجاریه. گنجینۀ اسناد، 53، 39-53.

منشی، اسکندر. (1382). عالم آرای عباسی (جلد دوم)، از ترجمۀ ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.

میرزا ابراهیم. (1355). سفرنامۀ استرآباد، مازندران و گیلان. به تصحیح مسعود گلزاری. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

نیومن، ولیام لاورنس. (2000). شیوه‏های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. از ترجمۀ حسن دانایی فر و سید حسین کاظمی. تهران: کتاب مهربان.

وب‏سایت فرهنگ معین، (1398). معنی واژۀ ضرباهنگ [واژه‏نامه]. بازیابی شده در 22 مهر 1398، ازhttps://www.vajehyab.com

وب‏سایت لغت‏نامۀ دهخدا، (1398). معنی واژۀ ضرباهنگ [واژه‏نامه]. بازیابی شده در 22 مهر 1398، از https://www.vajehyab.com/dehkhoda

ورمقانی، حسنا؛ سلطان‏زاده، حسین (1397). نقش جنسیت و فرهنگ معیشتی در شکل‏گیری خانه (مقایسۀ خانه‏های قاجاری گیلان و بوشهر). آرمانشهر، 11 (23)، 123-134.

وکیلیان، سید احمد. (1379). پیک‏های نوروزی. کتاب ماه هنر، 29 و 30، 34-37.

هادی نژاد، فاطمه. (1392). اوضاع اجتماعی و اقتصادی رشت از اوایل دوره قاجار تا انقلاب مشروطه (1325 ه.ق). پژوهش‏های علوم انسانی، 5 (24)، 73-96.

هویان، آندرانیک. (1384). ایران‏شناسی: جشن تیرگان یا آب‏پاشان. مطالعات ملی، 22 (22)، 133-154.

Abbasi, H. (2005). Gareh Sari (reading cradle) (Guilani lullabies). People's Culture, 14 & 15, 159-163. (in Persian)

Abrahamian, E. (1982). Iran between Two Revolutions (A. Golmohammadi, & M.E. Fattahi, Trans.). Tehran: Ney. (in Persian)

Adam Olearius (1984). The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Persia (A. Behpour, Trans.). Tehran: Ebtekar. (in Persian)

Aghaeizadeh E., Oji R., M. R. & Mohammadzadeh, R. (2016). An Analysis of Polarization Effects of Offices Site-Selection on Overlapped Areas of City Service Zones (Case Study: Rasht City). Geography and Environmental Sustainability, 6 (19), 17-34. (in Persian)

Bahrainy, H., Aghakarimi, A. (2016). Formulation of Design Criteria Based on Recognition and Comparison of User Patterns of Behavior, Emphasizing on the Role of Climate in Urban Public Spaces, Case Studies: Shahr-E- Kord and Bushehr, Journal of Environmental Studies, 42 (1), 151-168. (in Persian)

Bahrainy, H., Khosravy, H. (2015). Comparative study of the impact of micro-climate features on urban behavior patterns, the case of urban spaces of Yazd (warm and dry climate) and Fuman (moderate and humid climate), Journal of Environmental Studies, 41 (2), 465-482. (in Persian)

Bashra, M., Taheri, T. (2008). Celebrations and rituals of the people of Guilan (except Nowruz rituals). Rasht: Ilya. (in Persian)

Borghei, M. B. (1994). Contemporary Iranian Speakers (Vol. I). Qom: Khorram. (in Persian)

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77–101.

Burgel, G., Burgel, G., & Dezes, M. G. (1987). An interview with Henri Lefebvre. Environment and Planning D: Society and Space, 5 (1), 27–38.

Cambridge Dictionary (2017 January 1). Definition of Rhythm. [Weblog]. Retrieved January 1, 2017, from http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rhythm

Ching, F. D. K. (1979). Architecture: form, space, order. Translated by Zohreh Qaragozlu. Tehran: University of Tehran. (in Persian)

Chodźko, A. (1975). The land of Guilan (S. Sahami, Trans.). Rasht: Ilya. (in Persian)

Claramonte, V. (2016). On the noises and rhythms of translation. Translation and Interpreting Studies, 11 (2), 131–151.

Coleman, N. (2014). Lefebvre for architects (Vol. II) (S. Barzegar, Trans.). Tehran: Fekreno. (in Persian)

Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (H. Danaeifard & H. Kazemi, Trans.). Tehran: Saffar. (in Persian)

Creswell, J., Plano Clark, V. (2008). Designing and Conducting Mixed Methods Research (A. Kiamanesh & J. Saraei, Trans.). Tehran: Aeej. (in Persian)

Dalmani, H. R. (1956). Travelogue from Khorasan to Bakhtiari (M. A. Farahvashi, Trans.). Tehran: Amirkabir. (in Persian)

Dehkhoda Dictionary (2019 September 30). Definition of Rhythm. [Weblog]. Retrieved September 30, 2019, from https://www.vajehyab.com/dehkhoda (in Persian)

Doughty, K. S. E. R. (2011). Walking and Well-being: Landscape, affect, rhythm. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, University of Southampton, Faculty of Social and Human Sciences, School of Geography and Environment.

Elden, S. (2004). Understanding Henri Lefebvre: theory and the possible. London & New York: Continuum.

Eslah Arabani, E. (2001). Book of Guilan (Vol. II). Tehran: Irangn. (in Persian)

Evans, H. R. (2001). The Production of Mexican Space Henri Lefebvre, Globalization, and State. A dissertation submitted in partial fulfilment of the Degree of Doctor of Philosophy at the University of Wales, Aberystwyth.

Farahani, H., Behboodi, H. (2010). Diary of Contemporary History of Iran (Vol. III). Tehran: Institute of Political Studies and Research. (in Persian)

Farahani, M. H. (1983). Travelogue of Mirza Mohammad Hossein Farahani (Vol. I)  (M. Golzari, Eds.). Tehran: Ferdows. (in Persian)

Farasati, R. (2002). Map of Rasht in 1287 AH. Asar, 33 & 34, 351-356. (in Persian)

Farhadi, M. (2000). "Songs of Work", a forgotten work songs of interns and masters. Social Sciences, 11 & 12, 111-144. (in Persian)

Fayazi, M. (2013). Repetition in Guilak dialect. Comparative Linguistic Research, 3 (6), 135-160. (in Persian)

Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative? New Alresford: O Books.

Furukawa, N. (1880). Travelogue of Forukawa (K, Aura & H. Rajabzadeh, Trans.). Tehran: Association of Cultural Works and Honors. (in Persian)

Gehl, J., Svarre, B. (2013). How to Study Public Life? (M. Behzadfar, M. Nodushan, A. Nodushan, Trans.). Tehran: Elme-memar. (in Persian)

Gonzalez, R. C. (2016). The rhythms of the city: The performance of time and space in Suhayl Saadis Psychoraag. The Journal of Commonwealth Literature, 51 (1), 92–109.

Goonewardena, K. (2008). Marxism and Everyday Life: on Henri Lefebvre, Guy Debord, and Some Others. London & New York: Routledge.

Habibi, M., Barzegar, S. (2018). Criteria for Rhythmanalysis of daily life in the social production of urban space based on research experiences. Soffeh, 28 (81), 47-64. (in Persian)

Habibi, S. M. (2015). Transformation and reliability of the city and its meaning. Soffeh, 25 (68), 35-46. (in Persian)

Hadi Nejad, F. (2013). The social and economic situation of Rasht from the early Qajar period to the Constitutional Revolution (1325 AH). Humanities Research, 5 (24), 73-96. (in Persian)

Hassanzadeh, A. (2000). Decipher a ritual. Book of the Month of Art, 29 &30: 71. (in Persian)

Henriques, J., Tiainen, M., & Väliaho, P. (2014). Rhythm Returns: Movement and Cultural Theory. Body & Society, 20 (3–4), 3–29.

Hetherington, K. (2013). Rhythm and Noise: The City, Memory and the Archive. The Sociological Review, 61 (1), 17–33.

Hosseini, S. A., Esmaeilzadeh, H. (2012). Analysis of cultural components on safety of social environments (Case Study: Rasht City). Journal of Urban Studies, 1 (3), 50-57. (in Persian)

Hovian, A. (2005). Iranology: Tirgan or Ab Pashan celebration. National Studies, 22 (22), 133-154. (in Persian)

Ismailpour Motlagh, A. (2002). Tir-Mah-Sizeh (Tirgan celebration) and the myth of Tishter. Iranian Journal of Anthropology, 1 (24), 77-100. (in Persian)

Izz-al-Dawla, A. S., Malkonov, G. (1984). Travelogue of Iran and Russia (M. Golbon, & F. Talebi, Trans.). Tehran: Donya-ye-ketab. (in Persian)

Jam, P. (2016). Ābrīzgān and Āḍarjašn, Solstices and Sasanian Calendar. Iranian Studies. 6 (1), 35-54. (in Persian)

Javadi Yeganeh, M. R., Zadqannad, S. (2015). Iranians during the Kingdom (Vol. VIII) Tehran: Ministry of Interior. (in Persian)

Keshvardoost, A., Parvari Moghadam, Y. (2019). Traditional rituals and its place in the development of tourism in East Guilan. Rural Planning Studies, 5 (13), 123-143. (in Persian)

Ketabi, A. (2001). Rice and planting rice in the language of the people of Guilan and Mazandaran and several other areas. Journal of Farhangestan, 17 (23), 63-85. (in Persian)

Khajehzadeh, N. (2015). Abdominal abnormalities. [Weblog Article]. Retrieved September 30, 2018, from http://anthropology.ir/article/30311.html (in Persian)

Khakpour, M., Ansari, M., Tahernian, A. (2010). The typology of houses in old urban tissues of Rasht. Journal of Fine Arts, 2 (41), 29-42. (in Persian)

Khakpour, M., Sheikh Mehdi, A. (2011). Investigating the effect of culture and social changes on rural housing in Guilan. Urban Management, 9 (27), 229-246. (in Persian)

Khakrand, Sh. (1998). Geographical Theory in Philosophy of History. Keyhan-e-Andisheh, 77, 48-55. (in Persian)

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (H. Naebi, Trans.). Tehran: Ney. (in Persian)

Lagerkvist, A. (2013). Communicating the Rhythms of Retromodernity: ‘Confused and Mixed Shanghai’. The Sociological Review, 61 (1), 144–161.

Lasch, C. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: Norton.

Lefebvre, H. (1958). Critique of Everyday Life (Vol. 1) (J. Moore, Trans.) London & New York: Verso.

Lefebvre, H. (1968). Writings on Cities (E. Kofman & E. Lebas, Trans.). UK: Blackwell Publishing Ltd.

Lefebvre, H. (1970). The urban revolution (N. Smith, Trans.) Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lefebvre, H. (1973). Survival of capitalism: reproduction of the relations of Production. London: Allison & Busby.

Lefebvre, H. (1974). The production of space (D. Nicholson-Smith, Trans.). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Lefebvre, H. (1987). The Everyday and Everydayness. Yale French Studies, 73, 7–11.

Lefebvre, H. (1992). Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (S. Elden, Trans.). New York: Continuum.

Lehtovuori, P., Koskela, H. (2013). From Momentary to Historic: Rhythms in the Social Production of Urban Space, the Case of CalÇAda De Sant’Ana, Lisbon. The Sociological Review, 61 (1), 124–143

Lim, S. E. (2013). Interpreting Urban Space and the the University of Brighton for the degree of Doctor of Philosophy. University of Brington. School of Art and Design.

Lynch, K. (1981). A Theory of Good City Form (H. Bahrainy, Trans.). Tehran: Tehran University Press. (in Persian)

Lyon, D. (2016). Doing Audio-Visual Montage to Explore Time and Space: The Everyday Rhythms of Billingsgate Fish Market. Sociological Research Online, 21(3), 1-12.

Madanipour, A. (2001). The Governance of Place: Space and Planning Processes. Hampshire: Ashgate Publishing, Ltd.

Mahmoudpour, M., Golijani Moghadam, N., Khalilifar, S. (2017). The effect of geographical factors on the formation and naming of Rasht. Journal of Islamic History, 25, 97-111. (in Persian)

Malekzadeh, E. (2004). A look at the situation of charitable affairs in Rasht during the Qajar period. Ganjineye Asnad, 53, 39-53. (in Persian)

Marcu, S. (2017). Tears of time : a Lefebvrian rhythmanalysis approach to explore the mobility experiences of young Eastern Europeans in Spain. Royal Geographical Society. 42 (3), 405-416.

Martinović, M. (2013). Exhibition Space of Remembrance: Rhythmanalysis of Memorial park Kragujevacki oktobar. Serbian Arhitectural Journal, 5 (3), 306–329.

Merriam-Webster (2017 January 1). Definition of Rhythm. [Weblog]. Retrieved January 1, 2017, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/rhythm

Merrifield, A. (1993). Place and Space: A Lefebvrian Reconciliation. Transactions of the Institute of British Geographers, 18(4), 516-531.

Merrifield, A. (2002). Metromarxism: a Marxist tale of the city. London & New York: Routledge.

Miles, M. (2007). Cities and Cultures. London & New York: Routledge.

Minorsky, V. (Ed.). (1937). the Regions of the World, 372 A.H.-982 A.D. London: Gibb Memorial Trust.

Mirza Ibrahim. (1976). Travelogue of Astarabad, Mazandaran and Guilan (M. Golzari, Eds.). Tehran: Iranian Culture Foundation. (in Persian)

Moein website (2019 October 14). Definition of Rhythm. [Weblog]. Retrieved October 14, 2018, from https://www.vajehyab.com (in Persian)

Monshi, E. (2003). History of Alam Aray Abbasi (Vol 2) (I. Afshar, Trans.). Tehran: Amirkabir. (in Persian)

Morton, A. D. (2015). The warp of the world: Geographies of space and time in the Border Trilogy by Cormac McCarthy. Environment and Planning D: Society and Space, 33(5), 831–849.

Neuman, W. L. (2000). Social research methods: qualitative and quantitative approaches (H. Danaeifard & H. Kazemi, Trans.). Tehran: Ketab-e-mehraban. (in Persian)

Oxford Dictionary (2017 January 1). Definition of Rhythm. Retrieved January 1, 2017, from https://en.oxforddictionaries.com/definition/rhythm

Parchami, M. (1992). Poetry and Literature of Guilan. Roshd Persian Language and Literature Education, 29 &30, 58-67. (in Persian)

Partoo, A. (2005). Book Review: A Review of the North travelogue by Charles Francis McKenzie. Book of the Month of History and Geography, 99 & 100, 70-77. (in Persian)

Pezanoski-Browne, A. (2015). The Tragic Art of Eco-Sound. Leonardo Music Journal, 25 (25), 9–13.

Prescott, H. (2011). Rethinking Urban Space in Contemporary British Writing. A thesis submitted for the degree of doctor of philosophy. University of Birmingham, School of Arts and Law.

Qajar, S. M. M. (1985). Saif-al-Dawla's travelogue known as the Mecca travelogue (A. A. Khodaparast, Eds.). Tehran: Ney. (in Persian)

Qaleh Noei, M., Jabal Amelian, N. (2015). Application of urban rhythms in the process of designing urban spaces case study: urban spaces of Isfahan's Julfa neighborhood. Soffeh, 25 (4), 68-90. (in Persian)

Rabino, H. L. (1978). Guilan Province (J. Khomamizadeh, Trans.). Rasht: Iran’s Culture Foundation Publications. (in Persian)

Rahimi Sajasi, M. (2010). Social philosophy (comparative approach of the views of Ibn Khaldun and Montesquieu). Qom: Bustaan-e-ketab-e-Qom. (in Persian)

Rahmani Firoozjah, A. (2004). Poststructuralism. Journal of Culture, 54, 98-105. (in Persian)

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. New Jersey: Englewood Cliffs, N.J.‏‫: Prentice-Hall, Inc.

Ravandi, M. (1975). Social History of Iran (Vol. I). Tehran: Amirkabir. (in Persian)

Samiei, A. (1999). Guilak dialect and a brief overview of history of its study. Journal of Culture, 34, 133-139. (in Persian)

Sanson, N. (1967). Sanson’s Travelogue: The State of the Imperial Iran during the reign of Shaah Suleiman the Safavid (A. Tafazoli, Trans.). Tehran: Ibn Sina. (in Persian)

Sarup, M. (1993). An Introductory Guide to Poststructuralism and Postmodernism (M. R. Tajik, Trans.). Tehran: Ney. (in Persian)

Scannell, P. (2006). Broadcasting and Time. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University of Westminster, School of Media, Arts and Design.

Schmider, V. (2012). Living Belfast: Representations of the City in Glenn Patterson’s Novels, Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Humboldt-Universität zu Berlin,school of literature.

Sepehr, A. H. (2007). Meraat-Al-Waqia Muzaffari (Vol. I). Tehran: Written Heritage Research Center. (in Persian)

Seyed Kabari, A. (1999). Shia seminaries around the world. Tehran: Amirkabir. (in Persian)

Shariati Fukelaei, H. (2009). Shia government during Al-Kia in Guilan. Qom: Shia Studies Institute. (in Persian)

Sharif Razi, M. (1973). The treasure of scientists. (Vol. 5 & 9). Tehran: Islamieh. (in Persian)

Shaw, R. (2012). Practicing the Urban Night in Newcastle-upon-Tyne: Rhythms, Frames, Affects, Assemblages and Subjectivities. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Durham University, school of Geography.

Sheringham, M. (2006). Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present. Oxford: Oxford University Press.

Shields, R. (2004). Key Thinkers on Space and Place. London: Sage.

Simpson, P. (2008). Chronic everyday life: rhythmanalysing street performance. Social & Cultural Geography, 9 (7), 807–829.

Sinclair, F. (2013). Using Real-Time Data Flux in Art –The Mediation of a Situation As It Unfolds RoadMusic – An Experimental Case Study. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of London, school of of the Arts.

Tavassoli, M. (2000). City the center of culture. Journal of Fine Arts, 7, 34-36. (in Persian)

Thrift, N. & Crang, M. (2000). Thinking Space (M. Abdollahzadeh, Trans.). Tehran: Iran Cultural Studies. (in Persian)

Torkamani Azar, P. (2004). The political history of the Shias in Iran (from the arrival of the Muslims to the formation of the Safavid government). Tehran: Shias Studies Institute. (in Persian)

Vakilian, A. (2000). Nowruz couriers. Book of the Month of Art, 29 and 30, 34-37. (in Persian)

Varmaghani, H., Sultanzadeh, H. (2018). The role of gender and livelihood culture in house formation (comparison of Qajar houses in Guilan and Bushehr). Armanshahr, 11 (23), 123-134. (in Persian)

Zahedi, M. (1998). Effects of climate elements on the formation of Rasht architecture. Persian Language and Literature, 41 (168), 69-90. (in Persian)