تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه الگوهای حمل‌و‌نقل در راستاری پایداری، با بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای(مطالعه موردی: استان کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22124/upk.2020.13260.1198

چکیده

حصول توسعه‌ پایدار که در سایه آن رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد، نیازمند ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسبی است که شبکه حمل‌و‌نقل را می‌توان یکی از عمده‌ترین و کاراترین آن‌ها نامید؛ بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد نظر در زمینه توسعه پایدار، راهبرد حمل‌و‌نقل پایدار است. این موضوع پرداختن به رویکردهایی که حمل‌ونقل را به سمت پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی سوق دهد، ضروری می‌سازد و یکی از رویکردها یکپارچه‌سازی حمل‌و‌نقل است. استان کرمان به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب در بخش حمل‌و‌نقل، به جایگاه واقعی خویش دست نیافته است. در این میان نیاز به ایجاد یک ظرفیت برنامه‌ریزی مناسب و تغییر سبک برنامه‌ریزی موجود وجود دارد. پژوهش حاضر از جهت هدف، تحقیقی کاربردی است که در جهت تدوین و ارزیابی توسعه یکپارچه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای در استان کرمان می‌کوشد. همچنین ازنظر ماهیت و روش اکتشافی- توصیفی- تجویزی است. جهت دستیابی به اطلاعات عمدتاً از طریق مراجعه به متون موجود، کتب درسی، اسناد و مدارک و مقالات خواهد بود و از روش اسنادی استفاده‌شده است. همچنین در ادامه برای تکمیل اطلاعات از روش‌های میدانی همچون استفاده از پرسش‌نامه و از روش مصاحبه استفاده‌ شده است. جامعه آماری استان کرمان است و از تعدادی از کارشناسان، متخصصین و مدیران برنامه‌ریزی حمل‌ونقل استان به ‌عنوان نمونه آماری مصاحبه گردیده است. در پژوهش حاضر، با استفاده ازنظر کارشناسان از طریق مدل دلفی (Delphi) و تکنیک سوات (SWOT) تعدادی راهبرد جهت بهبود شرایط فعلی یکپارچگی حمل‌و‌نقل منطقه داده می‌شود. در ادامه راهبردهای حاصل، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) اولویت‌بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1. 1. Preparation and Assessment of Integrated Development Strategies of Transport Patterns for Sustainability, Using Analytic Network Process (Case Study: Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammadpour 1
  • Sara Amiri 2
1 Assistant Professor,Department of urban Planning, Faculty of Art Architecture, University of Guilan Rasht Iran
2 M.A Student in Regional Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The achievement of sustainable development in whose shadow, social welfare and economic development would be appeared, requires the creation of appropriate infrastructures that the transportation network can be called as one of the most important and efficient ones; therefore, it can be said that sustainable transport strategy is one of the most important issues in the field of sustainable development. It makes it necessary to consider the approaches which lead transportation to environmental, economic and social permanency and one of the approaches is transport integration. Due to lack of proper planning in the transportation sector, Kerman province has not achieved its real status. In the meantime, there is a need to create a proper planning capability and change the existing planning style. The purpose of this study is to Preparation and Assessment of Strategies of Regional Transport Integrated Development in Kerman province. It is also in terms of the nature and method of exploratory-descriptive-prescriptive. In order to access information, it will be mainly through referring to existing texts, textbooks, documents and papers and the documentary method has been used. Also, field methods such as the use of questionnaires and the interview method have been used to complete the information. The statistical population is Kerman province and is interviewed from a number of experts and planners of province transportation as a statistical sample. In the present study, using the Delphi model and SWOT technique, the number of strategies to improve the current conditions of transportation and transportation integrity of the region is given. The resulting strategies are prioritized using the Network Analysis process (ANP). The result of this research process is that the strategies that are well-suited for this program are Proactive Strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated transport
  • Development strategies
  • Regional transport
  • Network analysis process
  • Kerman