تحلیلی نوستالوژیک و آیکونیک از کارکرد المانهای شهری رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22124/upk.2020.15253.1358

چکیده

المان های شهری نقش چشم گیری در شکل گیری، تغییر و بازتولید هویت شهری دارند، این عناصر یکی از زمینه های ظهور نشانه ها و نمادها هستند. نشانه ها به شکل های مختلف می توانند در فضای شهری ظهور یابند و در پویایی و جذابیت بصری شهر و نیز ماندگاری تصویر آن در ذهن مخاطب تاثیرگذار باشند. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که کارکرد المانهای شهری در ایجاد هویت شهری با رویکرد خاطره انگیزی چیست و فرایند ارتباطی نشانه های موجود در حجم های شهری در ارتباط با مخاطب چگونه است. المانهای شهر رشت با رویکرد نوستالژی مورد توجه قرار گرفته و در نمونه های منتخب، فرایند شکل گیری آیکن، هایپرآیکن و هایپو آیکن مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. تجزیه تحلیل داده ها کیفی است. براساس نتایج تحقیق حس نوستالژی با کاربرد المانها و حجم های برگرفته از هنر و فرهنگ در محیط شهری ایجاد می شود که بخشی از هویت شهر است. نمونه های آن را می توان در مجسمه های شهر رشت با مضامین تاریخی و فرهنگی مشاهده کرد. تعدادی از مجسمه های شهر رشت با ارجاع به طبیعت بومی، کارها و مشاغل سنتی، آثار تاریخی و نیز وقایع حماسی و قهرمانی، احساس تعلق خاطر را در مخاطب ایجاد می کند. برخی ازحجم های شهر رشت که عموما با هدف بیان ارزش های متعالی یا سیاسی طراحی شده اند علاوه بر القای حس نوستالژی از طریق نشانه های حجم ها، نشانه های نمادین در ارتباط با شهروندان، حرکت به سوی والایی را طی می کنند و با گذر از آیکن به هایپر آیکن تبدیل می شوند. این نشانه ها در تعامل، آمیختگی و داد و ستد فرهنگی با شهروندان، امکان توسعه به سوی نماد و استعاره را می یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A nostalgic and iconic analysis of the function of the urban elements of Rasht

نویسنده [English]

  • Hossein Abeddoust
Assistant Professor of Graphics, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Urban elements play a significant role in shaping, transforming and reproducing urban identity, and these elements are one of the areas for the emergence of signs and symbols. Signs appear in various forms in the urban space, affecting the visibility and activity of the city as well as the persistence of its image in the mind of the audience. The main question of the present study is what is the function of urban elements in creating urban identity with Nostalgic approach and how is the process of communicating the signs in urban volumes related to the audience.The elements of Rasht city with nostalgic approach are taken into consideration and in their examples the process of formation of Icons, Hypericons and Hypoicons is studied. The research method is descriptive-analytical. The method of gathering materials is a combination of library studies and field observations. Data analysis is qualitative. According to the research results, a sense of nostalgia is created by the use of elements and volumes derived from art and culture in the urban environment that are part of the city's identity. Examples can be found in the sculptures of Rasht city with historical and cultural themes. A number of sculptures in the city of Rasht, referring to the indigenous nature, traditional works and works, historical monuments as well as epic and heroic events, create a sense of belonging in the audience. In some volumes of the city of Rasht, generally designed to express transcendent or political values, in addition to instilling a sense of nostalgia through the signs of the volumes, the symbolic signs relating to the citizenry move more prominently. And as they pass through the icons, they become hyper-icons. These signs allow for the development of symbolism and metaphor in the interaction, intertwining and cultural exchange with citizens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Elements
  • Urban Signs
  • nostalgia
  • Iconic Process
  • Rasht city