ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تأثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، راهبرد شمال

4 مدیریت بازرگانی، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22124/upk.2020.13945.1257

چکیده

وفاداری گردشگران برای شهرهای توریستی ازجمله ماسوله می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد. مثلاً مصرف کالاها و خدمات تولید شده به وسیله ساکنین شهرهای توریستی، اشتغال‌زایی در صنایع خدماتی مرتبط با گردشگری مانند رستوران، حمل‌ونقل، هتل‌ها و ... می‌تواند نمونه‌ای از این مزایا به شمار آید. هدف این تحقیق ارزیابی ایجاد وفاداری در گردشگری فرهنگی با استفاده از تجربه ماندگار، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق از گردشگران شهر ماسوله و بومیان استان گیلان تشکیل گردیده است. با توجه به ماهیت جامعه از نرم‌افزار Spss Sample Power جهت تعیین حجم نمونه بهینه استفاده شد که 431 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه و دارای طیف 5 گزینه‌ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) جمع‌آوری گردیده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart PLS 3 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. طبق نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شش فرضیه تائید و یک فرضیه رد شدند؛ یعنی آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مشارکت گردشگر بر متغیرهای ارتباط فرهنگی و تجربه ماندگار گردشگر تأثیرگذار است. متغیر ارتباط فرهنگی بر تجربه ماندگار گردشگر تأثیرگذار است. همچنین متغیر ارتباط فرهنگی نقش میانجی را در بین رابطه مشارکت گردشگر و تجربه ماندگار گردشگر بر عهده دارد. تجربه ماندگار گردشگر نیز بر متغیرهای قصد سفر مجدد و قصد توصیه به دیگران تأثیرگذار است؛ اما تأثیر بومی بودن و یا غیربومی بودن تفاوتی را بر نتایج تحقیق ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loyalty through cultural tourism: The effect of memorable city experience, cultural contact and engagement of Masooleh tourists

نویسندگان [English]

 • Mohsen Akbari 1
 • Reza Esmaeilpour 2
 • Hamed Razavi 3
 • Mohammad Hataminejad 4
1 Associate Professor, Management, Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Management, University of Guilan
3 Msc Business administration, Rahbord Shomal
4 Management, Literature and humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The loyalty of tourists to tourist destinations including Masouleh can have many benefits. For example, the use of goods and services produced by residents of tourist cities, job creation in tourist services such as restaurants, transportation, hotels, etc. can be an example of these benefits. The purpose of this study was to assess the creation of loyalty in cultural tourism using memorable tourism experience, cultural contact and visitor engagement. The present research is applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive survey information. The statistical population of this research is tourists from Masouleh and the natives of Guilan province. So, according to the statistical population, SPSS Sample Power software was used to determine the optimal sample size of which 431 was considered as an example. The data were collected using a questionnaire with a 5-point range (I completely disagree to agree completely) and analyzed using SPSS and Smart PlS 3 software. According to the results of the data analysis, six hypotheses were confirmed and a hypothesis was rejected. That is, testing hypotheses showed that visitor engagement influences cultural contact and memorable tourism experience. The cultural contact variable has an impact on the memorable tourism experience. Also, the cultural contact variable has a mediating role in the relationship between the visitor engagement and the memorable tourism experience. The memorable tourism experience also influences the variables of the revisit intention and the intention to recommend others. However, the impact of indigenous or non-indigenous people did not make any difference on the results of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural contact
 • visitor engagement
 • memorable tourism experience
 • revisit intention
 • intention to recommend

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 07 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1399