بازاندیشی در مدل‌سازی شهری: یک رویکرد نظری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی/ گروه شهرسازی-دانشکده هنر-دانشگاه بجنورد- بجنورد- ایران

3 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرا

10.22124/upk.2020.15278.1361

چکیده

شهرسازی همچون دیگر علوم، در گذر زمان تحت تاثیر جریان‌های فکری مختلف قرار گرفته است. از بازاندیشی در مدل‌سازی شهری تحت تاثیر جایگزینی جریان‌های فکری، می‌توان به عنوان خلا در مطالعات مدل‌سازی شهری حاضر نام برد. اما به صورت همزمان، بازاندیشی در خصوص مفهوم مدل و مدل‌سازی در حوزه علوم طبیعی به‌دفعات صورت پذیرفته است. این موضوع ضرورت بازاندیشی در مدل‌سازی شهری را تأکید می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی و بیان دیدگاه‌های متأخر در تفکر مدل‌سازی در علوم طبیعی و در ادامه بسط آن به مدل‌سازی شهری به‌منظور بازاندیشی آن است. به همین دلیل از شیوه پژوهش اسنادی در بررسی سیر تاریخی تفکر مدل‌سازی بهره گرفته شده است. سؤال اصلی تحقیق آن است که رابطه مدل-تئوری در علوم طبیعی چگونه تعریف شده است و چگونه می‌توان آن رابطه را بر مدل‌سازی شهری بسط داد. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که نگاه به مدل به‌عنوان واسطه‌گر میان پدیده و تئوری طیفی جامع از کارکردها را برای مدل متصور است که غفلت از آن‌ها مدل را ناقص می‌نماید. درنهایت، تعریفی نوین از مدل‌سازی شهری ارائه شده است که در آن مدل ابزاری در خدمت تئوری نیست، بلکه ماهیتی نیمه‌مستقل و واسطه‌گر است که در جایگاهی برابر با تئوری می‌تواند موجب تضعیف یا تقویت تئوری شود. علاوه بر آن مشخص شد که مدل برای استفاده از تمام ظرفیت کارکردی خود نیازمند تئوری‌های پشتیبان قوی و شناخت درست از پدیده تحت بررسی است. همچنین نتایج این مطالعه مدل‌سازی را یک تخصص معرفی می‌کند و نه یک مهارت ابزاری.

نکات برجسته:
• مدل ابزاری در خدمت تئوری نیست بلکه رابطی میان تئوری و پدیده است
• دوره مصرف مدل فاقد تئوری، منقضی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking over Urban Modeling: A theoretical view

نویسندگان [English]

  • Meisam Alipour 2
  • Esfandiar Zebardast 3
2 Urban Planning department-Faculty of Art-University of Bojnord-Bojnourd- Iran
3 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرا
چکیده [English]

More than half a century has passed since the first use of models in urban planning. Rethinking over urban modeling based on theoretical view is the gap in contemporary urban studies. Simultaneously, rethinking on modeling thought has been made in natural sciences which is why urban modeling needs to take this necessity into account. Through a historical analysis in the first section, the primary aim is to inform the reader about a debate on model-theory interaction. This debate concludes that without supportive theories, models are meaningless. Then, this paper focuses on the field of urban planning to figure out how the composition of Theory-Model has been shaped over the past decades. Finally, this study offers some advice on how to make the model application successful, constructive and, above all, theoretically oriented more than it had been within the urban planning discipline and practice in the past. This paper is documentary research on Macroscale which stays away from applied researches. Also, through a systematic literature review covering Deutsch’s work in 1951 until today, the paper theoretically studied urban modeling and periodically classified them. Based on the critical review, we found that a new definition of urban models is needed to tie them to theories and phenomena. So, rethinking should begin with a reconsideration of the urban model definition. An urban model is a bridge between urban phenomena and planning theories. Also, models are not tools to serve theories any more. In addition, papers’ results introduce urban modeling as expertise rather than an instrumental skill. Also, Theory is the spirit of the model’s body. If theory loses its incredibility, there would be no chance for a model to survive.

Keywords:
Urban modeling, Phenomenon, Theory, Model, Interaction
Highlight:
• Models are not tools in serve of Theory but a link between Theory and Phenomenon
• Requiem for those models which have lost their theories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban modeling
  • Phenomenon
  • theory
  • Model
  • Interaction