واکاوی و تبیین کاربست مدل مدیریت راهبردی مردم گرا در تحقق توسعه درونزای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد

10.22124/upk.2021.16112.1428

چکیده

روند رو به رشد شهری در جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه در بعد از انقلاب صنعتی، شهرها را با چالش های عمده و ناپایداری محیط شهری روبرو ساخته است. یکی از این مشکلات، رشد پراکنده و از هم گسیخته شهری و توسعه افقی و بدون برنامه شهری است که ترافیک، مصرف انرژی بیشتر، آلودگی محیطی بالاتر، بی هویتی و انزوای اجتماعی را به دنبال دارد. مدیریت شهری اگر برای شهرنشینی و الگوهای توسعه شهری، مدل مناسبی داشته باشد می تواند پاسخگوی این مشکلات رو به تزاید باشد بنابراین در چارچوب پارادایم پست مدرنیسم و توسعه پایدار شهری، راهبرد توسعه درونزا به عنوان یکی از راهبردها در کانون توجه شهرسازان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است.
این پژوهش با هدف تبیین الگوهای توسعه برون زا و درون زا به دنبال راهکارهای پیوند مباحث احتماعی با ساختارهای کالبدی می باشد و در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که مدل مفهومی مناسب برای توسعه درون زای شهری کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مشارکت مردمی می تواند حلقه مهمی برای بسترسازی، جریان سازی و فرآیندساز توسعه درون زا در شهر باشد و پیوند این سه مولفه نیز تسهیلگری سه عنصر شورایاری، تشکل ها و کارگزاری می تواند باشد تا مدیریت یکپارچه شهری شکل گرفته و کارسازی کند. هرچند حرکت بسمت توسعه درون زا برای دستیابی به توسعه پایدار الزامیست اما معضلاتی همچون عدم ظرفیتهای مناسب کالبدی در بافت های سه گانه قدیمی، میانی و جدید شهری، عدم استقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاری و کمبود اراضی دولتی موانع عمده در این مسیر محسوب می شوند و گام نخست برای تحقق آن، اجرای پروژه های محرک توسعه توسط دولت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Furtherance of infill development of cities by people-oriented strategic management model

نویسنده [English]

  • Hassan Parsipoor
Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Kowsar University of Bojnourd
چکیده [English]

Furtherance of infill development of cities by people-oriented strategic management model
Abstract
Developing process of cities of the world exclusively in developing countries after industrial revolution has faced cities with lots of major challenges and instability of urban environment. Some of these problems are scattered, desultary unban growth and unstructured, horizontal expansion of cities which raised traffic, energy consumption and pollution causing social isolation and facelessness.If urban management have a proper model for urbanization and urban development patterns, it will definitely respond to these growing problems, thus in the context of postmodernism paradigms and a urban sustainable development, infill development strategy has drawn the attention of many urban planning engineers. The infill development in cities seek fill of gaps in the city within.
In I.R.Iran that share urban and rural population between 1941 to 2016 is contrary from 31.5 per cent to 74 percent have physical changes such as expansion of cities and merged or dissolve villages in cities space and swallowing agricultural lands and gardens in periphery cities
This research with purpose of clarifying endogenous and exogenous development patterns is looking for approaches to connect social affairs with somatic structures using desk research and analytical descriptive research in order to find an appropriate response for the question of "what is the most sustainable conceptual model for urban sustainable development?"

The results show that people's participation plays an important role in substructian, mainstreaming and processing of infill development of cities and connection of these 3 components could facilitate councils, organizations and agencies to create an integrated management system.
However moving toward infill development is essential for reaching a sustainable development but difficulties such as lack of appropriate somatic capacities in triple urban fabrics, nonchalance of private corporations in investing and lack of governmental agricultural lands are the major obstacles and the first step to ascertain this is executing development motivating projects by the government.
Keywords: sustainable development, scattered development, urban sustainable development, strategic management, development model

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • scattered development
  • urban sustainable development
  • strategic management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 تیر 1400