دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1401 
واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری از دیدگاه مناسبات قدرت نهادی

صفحه 38-64

10.22124/upk.2022.20567.1675

مهسا فلاحی؛ بهناز امین زاده؛ اسفندیار زبردست؛ فرشاد نوریان


ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر زیست پذیری

صفحه 139-153

10.22124/upk.2021.18742.1606

رضا پرویزی؛ نصراله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی