فراتحلیل ارایه مدل نظری آزمایشگاه‌های زندۀ شهری به مثابه مدل گذار پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

چکیده

بیان مسئله: آزمایشگاه زندۀ شهری فضایی فیزیکی یا مجازی است که با گرد هم آوردن ذینفعان مختلف برای همکاری و ایده‌پردازی جمعی به دنبال عبور شهرها از چالش­های دوران گذار به سمت پایداری است.
هدف: با وجودی که در سال ­های اخیر به شدت مورد توجه سیاست­گذاران، برنامه­ریزان، پژوهشگران و مسئولان اجرایی شهرها قرار گرفته است، اما همچنان ماهیت، ابعاد، اصول، هدف­ها، مولفه­ها و چارچوب آن تا حدودی نامشخص است. بر همین اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به دنبال پوشش این خلاء است.
روش: از روش ­شناسی کیفی و از تکنیک متن پایه فراتحلیل استفاده شده است. در بررسی اولیه تعداد 722 منبع یافت شد که 58 مورد از آنها بر اساس عنوان کنار گذاشته شد. چکیدۀ تعداد 664 منبع بررسی شد و 428 مورد از آنها از روند پژوهش حذف شد. در نتیجه، تعداد 236 منبع به طور کامل بررسی شد و 193 مورد از آنها از لحاظ محتوا و کیفیت رد شد. در نهایت تعداد 43 مقاله جهت تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب شد
یافته‌ها: بر اساس تحلیل زمانی، سیر منابع پژوهش صعودی است به گونه­ای که در سال 2021-2022 به اوج خود می­رسد و مجله هایی نظیر مرور مدیریت نوآوری فناوری، فصلنامۀ پایداری، فصلنامۀ تولید پاکیزه­تر در این حوزه بسیار فعال هستند. از لحاظ الگوی تحقیق، سهم تحلیل محتوا، مرور سیستماتیک ادبیات، توصیفی-تحلیلی، تطبیقی و اکتشافی به ترتیب برابر با 14، 11، 23، 27 و 25 درصد است. الگوی تحقیق بیشتر منابع به صورت تطبیقی و اکتشافی می­باشد و در مجموع، 52 درصد منابع را به خود اختصاص داده­اند.
نتیجه­گیری: 51 کد در خصوص ویژگی­های منحصر ­به­فرد آزمایشگاه­های زندۀ شهری استخراج شده که در 12 مقوله مشتمل بر دورۀ تاریخی، ابعاد، مولفه­ها، عوامل زمینه­ای، هدف­ها، اصول، فرآیند، کنشگران، گونه­شناسی، چالش­ها، پیامدها و مراحل کاربست راه­حل نهایی طبقه­بندی شده­اند که مدل نظری آزمایشگاه­های زندۀ شهری از تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical model presentation Meta-analysis of urban living labs as a transition model of sustainability

نویسنده [English]

  • Hafez Mahdnejad
Department of Geography , Faculty of Humanities, , Said Jamaldin University of Asadabadi, Asadabad, Iran
چکیده [English]

Background: The urban living labs is a physical or virtual space that seeks to overcome the challenges of the transitional period towards sustainability by bringing together different stakeholders for cooperation and collective ideation.
Objectives: Despite the fact that in recent years, it has been highly paid attention to by policymakers, planners, researchers and executive officials of cities, but still its nature, dimensions, principles, goals, components and framework are still unknown. It is somewhat unclear. Based on this, the current research seeks to cover this gap by using the meta-analysis method.
Method: Qualitative methodology and basic text technique of meta-analysis have been used. In the initial review, 722 sources were found, of which 58 were excluded based on the title. Abstracts of 664 sources were reviewed and 428 of them were removed from the research process. As a result, 236 sources were fully reviewed and 193 of them were rejected in terms of content and quality. Finally, 43 articles were selected for final analysis.
Result: Based on the time analysis, the trend of research resources is on the rise, reaching its peak in 2021-2022, and magazines such as Technology Innovation Management Review, Sustainability Quarterly, and Cleaner Production Quarterly are very active in this field. In terms of research model, the share of content analysis, systematic literature review, descriptive-analytical, comparative and exploratory is equal to 14, 11, 23, 27 and 25% respectively. The research pattern of most of the sources is comparative and exploratory, and in total, 52% of the sources have been allocated to themselves.
Conclusion: 51 codes related to the unique characteristics of urban living labs were extracted in 12 categories including historical period, dimensions, components, background factors, goals, principles, process, actors, typology, challenges, consequences and application stages of the final solution have been classified, which make up the theoretical model of urban living labs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Living labs
  • urban living labs
  • sustainable transition
  • open innovation
  • meta-analysis