نویسنده = محمدکاظم جباری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-103

10.22124/upk.2018.8896.1022

نازنین بیژنی نصرآبادی؛ آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدکاظم جباری