دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1398 
3. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

صفحه 33-47

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


7. بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز)

صفحه 99-114

مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی