نویسنده = محمود جمعه پور
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-31

10.22124/upk.2019.10171.1090

محمد شیخی؛ محمود جمعه پور؛ افشین سجادی