سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی (نمونه موردی: محله چیذر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی، گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

توجه به کنش متقابل میان شاخص های محیطی و اجتماعی مانع از نگاه تک بعدی به مبحث توسعه پایدار در شهرسازی می شود و نتایج حاصل از تحلیل آن می تواند به عنوان راهنمایی مفید برای شهرسازان به کار گرفته شود. از اینرو هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط میان رضایتمندی شهروندان از فاکتورهای محیطی و اجتماعی مؤثر بر توسعه محلات شهری در نمونه موردی محله چیذر شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر، یک تحقیق میدانی و با رویکرد توصیفی تحلیلی بوده که در آن چارچوب نظری با استفاده از روش اسنادی تدوین گردیده است و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده متوسط بودن میزان رضایت ساکنین از کیفیت های محیطی و پایین بودن پایداری اجتماعی می‌باشد که در بین شاخص های کیفیت محیطی؛ پیاده مداری و ایمنی، و در بین شاخص های پایداری اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب بالاترین و کمترین میزان رضایت را دارند. همچنین رابطه معنی دار بین کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی و تأثیرگذاری این دو بر یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت که طبق آن میزان همبستگی میان هر کدام از شاخص های کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی به صورت دو به دو نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین نقش اساسی مرکز محله، پیاده مداری، شبکه های اجتماعی محلی و فضاهای زمینه ساز رخ دادن کنش ارتباطی، به عنوان مهمترین فاکتورهای تقویت کننده کنش متقابل میان کیفیت های محیطی و پایداری اجتماعی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Citizen Satisfaction Evaluation of Relationship between Environmental Qualities and Social Sustainability (Case Study: Chizar Neighborhood, Tehran, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sheikhi 1
  • Mahmood Jomepour 2
  • Afshin Sajadi 3
1 Department of urban and regional planning, school of social sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Department of urban and regional planning, school of social sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Department of urban and regional planning, school of social sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Attention to interaction between environmental and social indicators prevents a one-dimensional view of the sustainable development in urban planning and the results of its analysis can be used as a useful guide for urban planners. Therefore, this paper aims to citizen satisfaction evaluation of the relationship between physical and social factors in growth and development of neighborhoods especially in the case of Chizar neighborhood located in city of Tehran. This research is a fieldwork with descriptive-analytical approach, its theoretical framework has been collected by librarian studies, and data have been collected by surveying method and questionnaire tools. The result of research showed the average level of Chizar inhabitants in environmental qualities and low level in social sustainability. In environmental quality indexes, the walkability and safety, and in social sustainability indexes, social trust and social partnership respectively have maximum and minimum level between other indexes. Meaningful relationship between environmental quality and social sustainability was checked and their relationship was proven; also, the relationship between their indexes was checked and proven. In addition, the central role of the neighborhood center, walkability, local community networks and the contextual areas of communicative action have been identified as the most important factors contributing to the interaction between environmental quality and social sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chizar
  • Environmental quality
  • satisfaction
  • Social sustainability