نویسنده = مهسا برازجانی
بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 99-114

10.22124/upk.2019.13723.1231

مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی