دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی و تبیین کاربست مدل مدیریت راهبردی مردم گرا در تحقق توسعه درونزای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.22124/upk.2021.16112.1428

حسن پارسی پور