دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی و تبیین کاربست مدل مدیریت راهبردی مردم گرا در تحقق توسعه درونزای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.22124/upk.2021.16112.1428

حسن پارسی پور


2. کاربست سیاست های طراحی شهری در راستای ایجاد محلات پایدار با تاکید بر رویکرد TOD (موردپژوهی: محله منصور تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22124/upk.2021.15626.1394

رحمت محمدزاده؛ صابر محمدپور؛ فاطمه اغنائی


3. آینده‌پژوهی متغیرهای رشد هوشمند شهری و سناریو سازی محتمل و مطلوب با روش تحلیل ساختاری و شبکه ای(مورد پژوهی:دارالمرحمه،سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22124/upk.2021.18097.1585

کرامت اله زیاری؛ علی اصغر احسانی فرد


4. کاربست رهیافت قراردادهای اجتماعی در توانمندسازی محلی با تأکید بر روش نظریه ی زمینه ای؛ نمونه موردی: محلۀ آبکوه شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22124/upk.2021.21015.1701

کیومرث حبیبی؛ زهرا منتظری؛ پروین پرتوی؛ علی اسعدی


مقاله مروری

5. واکاوی اثرگذاری دگرگونی و تغییرات شهری بر دلبستگی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

10.22124/upk.2021.17443.1548

حسین کاشی؛ مریم محمدی؛ میترا حبیبی


مقاله پژوهشی

6. بررسی نظری مفهوم دلپذیری در مقیاس مطالعات فضای شهری با کمک روش تحلیل محتوا (نمونه منتخب: مطالعات بازه زمانی 1998-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22124/upk.2021.18060.1584

نینا خلیقی؛ محمد رضا پورجعفر