طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان متنوع­ترین و بزرگترین فعالیت خدماتی درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت­های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. از گردشگری به عنوان موتور توسعه نام برده می شود، و به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت­ها به آن اهمیت می­دهند و امروزه یکی از پایه­های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت­های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهد. برنامه ریزی و توسعه گردشگری به عنوان عامل مهمی درروند اقتصادی شدن امور اجتماعی، فرهنگی، و نگرش ابزاری و کاربردی و کالایی به طبیعت و فرهنگ، توجه به دیدگاههای مختلف درباره گردشگری را ضروری می سازد. معمولا از توریسم به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصادهای بحرانی و تقویت فعالیت های توسعه ای از طریق ایجاد مشاغل و  درآمد استفاده می شود.. در تحقیقات معمول برنامه­ریزی راهبردی از تکنیک SWOT برای ارائه راهبردهای پیشنهادی استفاده می­گردد که این روش دارای کاستی­هایی مانند پیشنهاد تنها یک گروه از راهبردهای شناسایی شده و کنار گذاشتن سایر راهبردها و همچنین عدم ارائه تصویری روشن از روند برنامه­ریزی و سطوح مختلف آن و عدم مشخص کردن راهبردهای زیربنایی(مستقل­ترین) و وابسته­ترین راهبردها می­باشد. لذا در تحقیق حاضر که در پی شناسایی پتانسیل­های گردشگری شهرستان بابلسر و اتخاذ استراتژی­هایی بر مبنای این پتانسل­ها، جهت برنامه­ریزی توسعه­ی گردشگری این شهرستان است؛ این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع­آوری داده­ها نیز مبتنی بر روش­های اسنادی و پیمایشی است. بدین ترتیب داده­های تحقیق از چهار گروه جامعه­ی آماری (جامعه میزبان، گردشگران، مسؤولان و کارشناسان گردشگری) جمع­آوری شد. برای تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهرستان بابلسر و تدوین استراتژی­های توسعه، مدل SWOT و برای طراحی و تبیین راهبردهای شناسایی شده از مدلسازی ساختاری تفسیری و نرم­افزار ISM به کار رفته است. بر پایه نتایج راهبردهای تنوع­بخشی (ST) برای برنامه­ریزی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر قابل قبول می­باشند که موجب حفظ و نگهداری وضع موجود گردند. با توجه به راهبردهای معیار (ST) شناسایی شده و مدلسازی ساختاری تفسیری در محیط نرم افزار ISM نتایج نشان داد که راهبرد تدوین مقررات و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از مراکز گردشگری زیربنایی­ترین و راهبردهای تقویت زیرساخت­های گردشگری، استفاده از افراد متخصص در برنامه­ریزی و توسعه و بهبود مراکز ارائه دهنده خدمات به گردشگران وابسته­ترین راهبردها در ساختار مدل برنامه­ریزی راهبردی می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Planning Pattern of Tourism Development in Babolsar With the combinatorial approach SWOT and ISM

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbarpour 1
  • Ali Gholami 2
  • Fatemeh Mohammadzadeh 2
1 university razi
چکیده [English]

This study aims to identify potential of tourism in the Babolsar city and adopt the best strategies according to this potentials to design tourism development planning.This study is a kind of Functional and descriptive – analytical researches. Methods of data collection is based on documentary and survey methods. The research data Collected from four groups of Statistical population (The Local communities, tourists, officials and tourism experts). For the analysis of internal and external factors that affecting on tourism in the Babolsar City and the formulation of development strategies SWOT Model was used. Also, for designing strategies that have been identified, structural – interpretation and ISM software used. According to results the diversification (ST) strategies are acceptable strategies for tourism development planning in the Babolsar city. According to standard strategies (ST) recognized and structural – interpretation and ISM software used, appeared, strategy of codification of rules and regulation related to how the using of tourism centers the most fundamental and strengthening the tourism infrastructure, the use of experts in planning and improvement service providers to tourists are most dependent strategies in the strategic planning model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "strategic planning"
  • "Tourism of Babolsar
  • " " SWOT model"
  • "Interpretive Structural Modeling ISM"