تحلیل رضایتمندی ساکنان از محله بر مبنای مولفه های امنیت و حس تعلق خاطر (نمونه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش شهرسازی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

سطح رضایتمندی ساکنان از محله، از دو دسته عوامل عینی و ذهنی تاثیر می­پذیرد. با وجود این که بخش عمده تحقیقات در این حوزه بر عوامل عینی متمرکز شده­اند در این پژوهش، به بررسی نقش عوامل ادراکی در تعیین سطح رضایتمندی از محله پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان مطلوبیت محله با تکیه بر ادراک فردی ساکنان می­باشد. محدوده این پژوهش محلات مسکونی شهر شیراز و جامعه آماری آنان کل خانوارهای ساکن در محدوده شهر هستند که از میان آن­ها 367 خانوار به عنوان نمونه جهت توزیع پرسشنامه انتخاب گردیدند. بر مبنای ادبیات پژوهش، امنیت اجتماعی و حس تعلق خاطر نسبت به محله، دو بارزه اجتماعی محله مسکونی می­باشند که دارای بیشترین تاثیر بر میزان رضایتمندی ساکنان هستند. امنیت اجتماعی در قالب شاخص­های امنیت ادراک شده، تجربه وقوع جرم وکنترل اجتماعی، و حس تعلق خاطر در قالب دو شاخص خاطرات مشترک و همبستگی میان ساکنان و وجود همسایگان قابل اعتماد مورد سنجش قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون رتبه­ای نشان می­دهد که امنیت ادراک شده و کنترل اجتماعی، دو عامل تاثیرگذار بر مطلوبیت ادراکی محله هستند. در میان عوامل فردی نیز، بالا رفتن مدت زمان سکونت در یک محله باعث بالا رفتن سطح مطلوبیت ادراکی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the residents' satisfaction with neighborhood based on the components of safety and sense of community (The case of Shirāz city)

نویسندگان [English]

  • Khalil Hajipour 1
  • Seyed Mojtaba Fakhrahmad 2
  • Ali Soltani 3
1 Department of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The level of residents' satisfaction of the neighborhood could be influenced by the objective and subjective factors. While the majority of the research has focused on the objective factors, in this research, the role of perceptual factors on determining the level of satisfaction from neighborhood has been explored. The main aim of this paper was to identify and investigate the social factors influential on the neighborhood desirability, with emphasis on the individual residents' perceptions. The scope of this research was the neighborhood residents of the city of Shirāz and the research population included the whole number of households living within the city limits, from which 367 households were selected as the sample, in order to distribute the questionnaires among them. According to the existing literature, social safety and the sense of community are the two social characteristics of the residential neighborhood which have the most impact on the residents’ satisfaction. In this study, social safety including 3 indicators, i.e., the perceived security, the experience of crime and the social control, and the sense of community including 2 indicators, i.e., the shared memories and the social solidarity among the residents and the trustworthy neighbors have been assessed. The results of the ordinal regression indicated that the perceived security safety and the social control, are the two factors, influential on the perceptual desirability of the neighborhood. Also, with the increase in the time of the residence in a neighborhood, there would be increase at the level of perceptual desirability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • Social safety
  • Sense of Community
  • Satisfaction with Neighborhood
حاجی نژاد، علی، رفیعیان، مجتبی، زمانی، حسین (1390). بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه­ی موردی: مقایسهی بافت قدیم و جدید شهر شیراز). پژوهش­های جغرافیای انسانی، 77، 129-143.

رفیعیان، مجتبی، عسکری، علی، عسکری زاده، زهرا. (1388). سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلة نواب. پژوهش­های جغرافیای انسانی، 67، 53-68.

سجادزاده، حسن، شریفی، عادل، اسدی، محمدعلی، شریفی، ندا. (1394). دلبستگی مکانی و ادراک کیفیت محیطی بر میزان حس رضایت در محله سنتی (نمونه موردی: محله حاجی همدان). نشریه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 22، 139-152.

سراج­زاده، سید حسین، گیلانی، اشرف. (1389). بی­سازمانی اجتماعی و ترس از جرم (مطالعه مقایسه­ای مناطق 3 و 12 شهر تهران). رفاه اجتماعی، 34، 223-244.

شهابیان، پویان، سعیدپور، سمیرا، پیرایه­گر، میلاد. (1392). سنجش رضایتمندی سکونتی ساکنان محله منظریه (بافت جدید) و ساکنان محله خواهر امام (بافت قدیم) در شهر رشت. آمایش محیط، 24، 41-62.

طبیبیان، منوچهر، منصوری، یاسر (1392). ارتقای کیفیت محیطی و رضایتمندی از زندگی در محلات جدید با اولویت­بندی اقدامات بر اساس نظرهای ساکنان (نمونه موردی: کاشان). محیط شناسی، 39 (4)، 1-16.

Adams, R. E. (1992). Is happiness a home in the suburbs?: The influence of urban versus suburban neighborhoods on psychological health. Journal of Community Psychology, 20(4), 353–372.

Basolo, V., & Strong, D. (2002). Understanding the neighborhood: From residents’ perceptions and needs to action. Housing Policy Debate, 13(1), 83–105.

Batson, C. D., & Monnat, S. M. (2015). Distress in the Desert: Neighborhood Disorder, Resident Satisfaction, and Quality of Life during the Las Vegas Foreclosure Crisis. Urban Affairs Review (Thousand Oaks, Calif.), 51(2), 205–238.

Boeckermann, L. M., Kaczynski, A. T., & Child, S. T. (2017). Association of perceived physical and social attributes with neighborhood satisfaction among men and women in disadvantaged communities. Public Health, 146, 148–151.

Bruin, M. J., & Cook, C. C. (1997). Understanding Constraints and Residential Satisfaction Among Low-Income Single-Parent Families. Environment and Behavior, 29(4), 532–553.

Chapman, D. W., & Lombard, J. R. (2006). Determinants of Neighborhood Satisfaction in Fee-Based Gated and Nongated Communities. Urban Affairs Review, 41(6), 769–799.

Ciorici, P., & Dantzler, P. (2018). Neighborhood Satisfaction: A Study of a Low-Income Urban Community. Urban Affairs Review, 1078087418755515.

Clark, W. A. V., Duque‐Calvache, R., & Palomares‐Linares, I. (2015). Place Attachment and the Decision to Stay in the Neighbourhood. Population, Space and Place, 23(2), e2001.

Cornwell, E. Y., & Behler, R. L. (2015). Urbanism, Neighborhood Context, and Social Networks. City & Community, 14(3), 311–335.

Dassopoulos, A., & Monnat, S. M. (2011). Do Perceptions of Social Cohesion, Social Support, and Social Control Mediate the Effects of Local Community Participation on Neighborhood Satisfaction? Environment and Behavior, 43(4), 546–565.

Fernandez, R. M., & Kulik, J. C. (1981). A Multilevel Model of Life Satisfaction: Effects of Individual Characteristics and Neighborhood Composition. American Sociological Review, 46(6), 840–850.

Galster, G. C. (1987). Homeowners and Neighborhood Reinvestment. Durham: Duke University Press Books.

Galster, G. C., & Hesser, G. W. (1981). Residential Satisfaction: Compositional and Contextual Correlates. Environment and Behavior, 13(6), 735–758.

Grogan-Kaylor, A., Woolley, M., Mowbray, C., M. Reischl, T., Gilster, M., Karb, R., … Alaimo, K. (2006). Predictors of Neighborhood Satisfaction. Journal of Community Practice, 14(4), 27–50.

Hadavi, S., Kaplan, R., & Hunter, M. R. (2017). How does perception of nearby nature affect multiple aspects of neighbourhood satisfaction and use patterns? Landscape Research, 43(3), 360–379.

Hipp, J. R. (2009). Specifying the Determinants of Neighborhood Satisfaction: A Robust Assessment in 24 Metropolitan Areas. Social Forces, 88(1), 395–424.

Hur, M., & Nasar, J. L. (2014). Physical upkeep, perceived upkeep, fear of crime and neighborhood satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 38, 186–194.

Jabareen, Y., & Zilberman, O. (2016). Sidestepping Physical Determinism in Planning: The Role of Compactness, Design, and Social Perceptions in Shaping Sense of Community. Journal of Planning Education and Research, 37(1), 18–28.

Kahana, E., Lovegreen, L., Kahana, B., & Kahana, M. (2003). Person, Environment, and Person-Environment Fit as Influences on Residential Satisfaction of Elders. Environment and Behavior, 35(3), 434–453.

Kasarda, J. D., & Janowitz, M. (1974). Community Attachment in Mass Society. American Sociological Review, 39(3), 328–339.

Kearns, A., & Parkes, A. (2003). Living in and leaving poor neighbourhood conditions in England. Housing Studies, 18(6), 827–851.

Kweon, B.-S., Ellis, C. D., Leiva, P. I., & Rogers, G. O. (2010). Landscape Components, Land Use, and Neighborhood Satisfaction. Environment and Planning B: Planning and Design, 37(3), 500–517.

Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 35–51.

Lee, B. A., & Guest, A. M. (1983). Determinants of Neighborhood Satisfaction: A Metropolitan-Level Analysis. The Sociological Quarterly, 24(2), 287–303.

Lee, S. M., Conway, T. L., Frank, L. D., Saelens, B. E., Cain, K. L., & Sallis, J. F. (2016). The Relation of Perceived and Objective Environment Attributes to Neighborhood Satisfaction. Environment and Behavior, 49(2), 136–160.

Lei, M.-K., Simons, R. L., Edmond, M. B., Simons, L. G., & Cutrona, C. E. (2014). The effect of neighborhood disadvantage, social ties, and genetic variation on the antisocial behavior of African American women: A multilevel analysis. Development and Psychopathology, 26(4 0 1), 1113–1128.

Lovejoy, K., Handy, S., & Mokhtarian, P. (2010). Neighborhood satisfaction in suburban versus traditional environments: An evaluation of contributing characteristics in eight California neighborhoods. Landscape and Urban Planning, 97(1), 37–48.

Lu, M. (1999). Determinants of Residential Satisfaction: Ordered Logit vs. Regression Models. Growth and Change, 30(2), 264–287.

McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6–23.

Mesch, G. S., & Manor, O. (1998). Social Ties, Environmental Perception, And Local Attachment. Environment and Behavior, 30(4), 504–519.

Miller, F. D., Tsemberis, S., Malia, G. P., & Grega, D. (1980). Neighborhood Satisfaction Among Urban Dwellers. Journal of Social Issues, 36(3), 101–117.

Morris, E. W., & Winter, M. (1975). A Theory of Family Housing Adjustment. Journal of Marriage and Family, 37(1), 79–88.

Norusis, M. (2011). IBM SPSS Statistics 19 Advanced Statistical Procedures Companion (1 edition). Upper Saddle River: Addison Wesley.

Oh, J.-H. (2003). Social Bonds and the Migration Intentions of Elderly Urban Residents: The Mediating Effect of Residential Satisfaction. Population Research and Policy Review, 22(2), 127–146.

Pais, J., South, S. J., & Crowder, K. (2012). Metropolitan Heterogeneity and Minority Neighborhood Attainment: Spatial Assimilation or Place Stratification? Social Problems, 59(2), 258–281.

Parkes, A., Kearns, A., & Atkinson, R. (2002). What Makes People Dissatisfied with their Neighbourhoods? Urban Studies, 39(13), 2413–2438.

Perkins, D. D., & Long, D. A. (2002). Neighborhood Sense of Community and Social Capital. In A. T. Fisher, C. C. Sonn, & B. J. Bishop (Eds.), Psychological Sense of Community: Research, Applications, and Implications (pp. 291–318). Boston, MA: Springer US.

Sampson, R. J. (1988). Local Friendship Ties and Community Attachment in Mass Society: A Multilevel Systemic Model. American Sociological Review, 53(5), 766–779.

Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Earls, F. (1999). Beyond Social Capital: Spatial Dynamics of Collective Efficacy for Children. American Sociological Review, 64(5), 633–660.

Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1–10.

Sirgy, M. J., & Cornwell, T. (2002). How Neighborhood Features Affect Quality of Life. Social Indicators Research, 59(1), 79–114.

Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Information (International Social Science Council), 13(2), 65–93.

Tucker, R., & Abass, Z. I. (2018). Residential satisfaction in low-density Australian suburbs: The impact of social and physical context on neighbourhood contentment. Journal of Environmental Psychology, 56, 36–45.

Van Beckhoven, E., Bolt, G., & van Kempen, R. (2005). Theories of Neighbourhood Change and Decline: Their Significance for Post-WWII Large Housing Estates in European Cities. In R. Rowlands, S. Musterd, & R. van Kempen (Eds.), Mass Housing in Europe: Multiple Faces of Development, Change and Response (pp. 20–50). London: Palgrave Macmillan UK.

Vemuri, A. W., Morgan Grove, J., Wilson, M. A., & Burch, W. R. (2011). A Tale of Two Scales: Evaluating the Relationship Among Life Satisfaction, Social Capital, Income, and the Natural Environment at Individual and Neighborhood Levels in Metropolitan Baltimore. Environment and Behavior, 43(1), 3–25.

Woldoff, R. A. (2002). The effects of local stressors on neighborhood attachment. Social Forces, 81(1), 87–116.

Zhang, Z., & Zhang, J. (2017). Perceived residential environment of neighborhood and subjective well-being among the elderly in China: A mediating role of sense of community. Journal of Environmental Psychology, 51, 82–94.